Posted in مقالات و پایان نامه ها

کارکردهای آموزش

Posted in رشته مدیریت

پایان نامه آسیب‌شناسی طرح پاداش افزایش تولید با رویکرد مدل تعالی منابع انسانی با استفاده از تکنیک دلفی فازی

Posted in رشته مدیریت

پایان نامه ارائه مدل مطلوب توسعه زیر ساخت‌های صنعت چرم

Posted in رشته مدیریت

پایان نامه شناسایی عوامل مؤثر بر موفقیت استقرار مراکز سنجش شایستگی و ارائه مدلی برای آن

Posted in آموزشی

دانلود پایان نامه حسابداری: ارتباط بین نسبت هزینه های منابع انسانی به سود خالص عملیاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس

Posted in آموزشی

پایان نامه ارتباط بین نسبت هزینه های منابع انسانی به سود خالص عملیاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس

Posted in آموزشی

پایان نامه رشته حسابداری: رابطه بین نسبت هزینه های منابع انسانی به حقوق و دستمزد و پاداش و ارزش شرکت در بورس اوراق بهادار

Posted in آموزشی

دانلود پایان نامه حسابداری: رابطه بین نسبت هزینه های منابع انسانی به حقوق و دستمزد و پاداش و ارزش شرکت در بورس اوراق بهادار

Posted in آموزشی

دانلود پایان نامه ارشد: ارتباط بین نسبت هزینه های منابع انسانی به کل دارائی ها و ارزش شرکت در بورس اوراق بهادار

Posted in آموزشی

دانلود پایان نامه حسابداری: ارتباط بین نسبت هزینه های منابع انسانی به کل دارائی ها و ارزش شرکت در بورس اوراق بهادار