Posted in آموزشی

پایان نامه رشته حسابداری-عملکرد و کارایی مدیریت

Posted in آموزشی

پایان نامه رشته حسابداری-تحلیل سازمانهای تامین کننده حاکمیت شرکتی

Posted in آموزشی

الگوی سازمانهای تامین کننده حاکمیت شرکتی-دانلود پایان نامه

Posted in آموزشی

پایان نامه رشته حسابداری-بررسی حاکمیت شرکتی

Posted in آموزشی

دانلود پایان نامه-وضعیت سودآوری مدیریت شعب بانک نمونه

Posted in آموزشی

دانلود پایان نامه- عملکرد مالی مدیریت شعب بانک نمونه

Posted in آموزشی

رابطه بين خطاي پيش بيني سود هر سهم و بازده غيرعادي سهام شركت پس از يك سال از ورود به بازار سرمایه-دانلود پايان نامه

Posted in آموزشی

پايان نامه ارشد گرایش حسابداري:بررسی تطبیقی بهای تمام شده خدمات ، قبل و پس از برون سپاری فعالیتها

Posted in آموزشی

پايان نامه ارشد حسابداري:بررسی تطبیقی بهای تمام شده خدمات ، قبل و پس از برون سپاری فعالیتها

Posted in آموزشی

پايان نامه ارشد:بررسی تطبیقی بهای تمام شده خدمات ، قبل و پس از برون سپاری فعالیتها