ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت­های مالی آن در بورس اوراق بهادار تهران

 thesis-download-2

عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت­های مالی آن در بورس اوراق بهادار تهران 

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                     صفحه

                                                                                                                                                           

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱

۱-۱- شرح و بیان مساله پژوهشی………………………………………………………………………………………………… ۲

۱-۲- اهمیت و ارزش پژوهش…………………………………………………………………………………………………….۳

۱-۳- چهار چوب نظری تحقیق…………………………………………………………………………………………………..۴

۱-۴- اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………..۵

۱-۵- فرضیه های پژوهش………………………………………………………………………………………………………… ۵

۱-۶- قلمرو پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………۶

۱-۶-۱- قلمرو مکانی پژوهش…………………………………………………………………………………………………….۶

۱-۶-۲- قلمرو زمانی پژوهش……………………………………………………………………………………………………..۶

۱-۶-۳- قلمرو موضوعی پژوهش…………………………………………………………………………………………………۶

۱-۷- کلید واژه­ها……………………………………………………………………………………………………………………..۶

خلاصه…………………………………………………………………………………………………………………………………….۸

 

فصل دوم: مروری بر ادبیات موضوع و پیشینه پژوهش

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………… ۹

۲-۱- اطلاعات وگزارش­های مالی و نقش آنها در تصمیم­گیری………………………………………………………… ۱۰

۲-۲- اهداف گزارشگری مالی……………………………………………………………………………………………………. ۱۰

۲-۳- تصمیم­گیری اقتصادی………………………………………………………………………………………………………..۱۲

۲-۴- استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری……………………………………………………………………………….. ۱۳

۲-۵- نقش گزارشگری مالی در بازار سرمایه……………………………………………………………………………………۱۵

۲-۶- اثرات ارائه صورت­های مالی بر قضاوت سرمایه­گذاران در تصمیمات سرمایه‌گذاری……………………….۱۶

۲-۷- صورت­های مالی اساسی……………………………………………………………………………………………………..۱۵

۲-۸- نسبت‌های مالی…………………………………………………………………………………………………………………..۱۵

 

۲-۸-۱- نسبت‌های نقدینگی ………………………………………………………………………………………………………..۱۹

                                             

۲-۸-۲- نسبت‌های فعالیت…………………………………………………………………………………………………………….. ۱۹

۲-۸-۳- نسبت‌های اهرمی ……………………………………………………………………………………………………………. ۲۰

۲-۸-۴- نسبت‌های سودآوری……………………………………………………………………………………………………….. ۲۰

۲-۸-۵- نسبت‌های ارزش بازار…………………………………………………………………………………………………………۲۰

۲-۹- تاریخچه استفاده از نسبت‌های مالی…………………………………………………………………………………………….۲۰

۲-۱۰- نقاط قوت نسبت‌های مالی………………………………………………………………………………………………………۲۱

۲-۱۱-محدودیت‌های نسبت‌های مالی………………………………………………………………………………………………..۲۲

۲-۱۲- پیش­بینی بازده سهام در فرایند تصمیم­گیری سرمایه­گذاری………………………………………………………….۲۳

۲-۱۳- نظریه ارزشیابی و مدل­های ارزشیابی سهام عادی……………………………………………………………………… ۲۵

۲-۱۳-۱- مدل­های تنزیل جریانات نقدی…………………………………………………………………………………..۲۶                                                                                              ۳-۱-۱- مدل والتر…………………………………………………………………………………………………………………………….۲۶

۲-۱۳-۱-۲- مدل گوردن…………………………………………………………………………………………………………………..۲۷

۲-۱۳-۱-۵- مدل کرنل……………………………………………………………………………………………………………………..۲۷

۲-۱۳-۲- شیوه­های ارزیابی نسبی(به کمک نسبت­های بازار)……………………………………………………………………………….۲۷

۲-۱۳-۲-۱- نسبت قیمت به سود هر سهم…………………………………………………………………………………………………………..۲۸

۲-۱۳-۲-۲- نسبت  قیمت به ارزش دفتری………………………………………………………………………………………………………….۳۰

۲-۱۳-۲-۳- نسبت  قیمت به جریان نقدی هر سهم……………………………………………………………………………………………۳۲

۲-۱۳-۲-۴- نسبت قیمت به فروش هر سهم………………………………………………………………………………………………………۳۳

۲-۱۴- روش­های سرمایه­­گذاری در بورس اوراق بهادار………………………………………………………………………………………..۳۴

۲-۱۴-۱- روش نموداری………………………………………………………………………………………………………………………………………..۳۴

۲-۱۴-۲- روش اصولی…………………………………………………………………………………………………………………………………………..۳۵

۲-۱۴-۳- روش پورتفولیو……………………………………………………………………………………………………………………………………….۳۵

۲-۱۴-۳-۱- خرید انواع سهام و کاهش ریسک……………………………………………………………………………………………………..۳۵

۲-۱۴-۳-۲- تعداد سهام مورد نیاز برای کاهش ریسک سبد سهام (پژوهش­های تجربی)…………………………………..۳۷

۲-۱۵- نسبت­های بازار و سبد سهام………………………………………………………………………………………………………………………۳۸

۲-۱۵- مروری بر پژوهش­های انجام شده………………………………………………………………………………………………………………۳۸

۲-۱۵-۱-پژوهش­های خارجی………………………………………………………………………………………………………………………………..۳۸

عنوان                                                                                                                                                     صفحه

 

۲-۱۵-۲-پژوهش­های داخلی………………………………………………………………………………………………………………………………….۴۵

خلاصه فصل دوم……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۴۷

 

فصل سوم: روش تحقیق

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۴۸

۳-۱- فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………….۴۹

۳-۱-۱- فرضیه­ی اصلی اول……………………………………………………………………………………………………………………………………۴۹

۳-۱-۲- فرضیه­ی اصلی دوم…………………………………………………………………………………………………………………………………..۴۹

۳-۱-۳- فرضیه­ی اصلی سوم…………………………………………………………………………………………………………………………………۴۹

۳-۱-۴- فرضیه­ی اصلی چهارم………………………………………………………………………………………………………………………………۴۹

۳-۱-۱-۱- فرضیه­ی فرعی اول………………………………………………………………………………………………………………………………۴۹

۳-۱-۱- ۲- فرضیه­ی فرعی دوم…………………………………………………………………………………………………………………………….۴۹

۳-۱-۱-۳- فرضیه­ی فرعی سوم…………………………………………………………………………………………………………………………….۵۰

۳-۱-۴- فرضیه­ی اصلی پنجم………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۰

۳-۱-۴- فرضیه­ی اصلی ششم………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۰

۳-۱-۴- فرضیه­ی اصلی هفتم………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۰

۳-۲- متغیرهای تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۰

۳-۳- روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۲

۳-۳-۱- همبستگی  و رگرسیون…………………………………………………………………………………………………………………………….۵۲

۳-۳-۲- مفروضات رگرسیون خطی……………………………………………………………………………………………………………………….۵۷

۳-۳-۲-۱- نرمال بودن خطاها……………………………………………………………………………………………………………………………….۵۷

۳-۳-۲-۲- عدم ناهمسانی واریانس………………………………………………………………………………………………………………………..۵۸

۳-۳-۲-۳- عدم هم خطی………………………………………………………………………………………………………………………………………۵۸

۳-۳- ۳- افق زمانی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۹

۳-۴- جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۰

۳-۵- شیوه نمونه­گیری و حجم نمونه…………………………………………………………………………………………………………………….۶۰

۳-۵-۱- نمونه­گیری هدفمند………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۰

عنوان                                                                                                                                                     صفحه

 

۳-۶- روش گردآوری اطلاعات………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۱

۳-۷- ابزار گردآوری اطلاعات………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۱

۳-۸-آزمون­های آماری…………………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۱

خلاصه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۶۳

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۴

۴-۱- تجزیه و تحلیل داده­ها…………………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۴

۴-۱-۱- فرضیه اول…………………………………………………………………………………………………………………………………………………۶۵

۴-۱-۲- فرضیه دوم………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۸

۴-۱-۳- فرضیه سوم………………………………………………………………………………………………………………………………………………۶۹

۴-۱-۴- فرضیه چهارم……………………………………………………………………………………………………………………………………………۷۱

۴-۱-۴-۱- تجزیه نسبت قیمت به فروش……………………………………………………………………………………………………………..۷۲

۴-۱-۵- فرضیه­ی فرعی اول…………………………………………………………………………………………………………………………………..۷۳

۴-۱-۶- فرضیه­ی فرعی دوم………………………………………………………………………………………………………………………………….۷۴

۴-۱-۷- فرضیه­ی فرعی سوم…………………………………………………………………………………………………………………………………۷۶

۳-۱-۸- فرضیه­ی پنجم………………………………………………………………………………………………………………………………………….۷۸

۳-۱-۹- فرضیه­ی ششم………………………………………………………………………………………………………………………………………….۸۰

۳-۱-۱۰- فرضیه­ی هفتم……………………………………………………………………………………………………………………………………….۸۲

خلاصه و نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………………….۸۵

 

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۸۶

۵-۱- یافته­های پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………….۸۷

۵-۱-۱- نتایج آزمون فرضیه اول……………………………………………………………………………………………………………………………۸۷

۵-۱-۲-  نتایج آزمون فرضیه دوم………………………………………………………………………………………………………………………….۸۸

عنوان                                                                                                                                                     صفحه

 

۵-۱-۳- نتایج آزمون فرضیه سوم…………………………………………………………………………………………………………………………..۸۸

۵-۱-۴- نتایج آزمون فرضیه چهارم……………………………………………………………………………………………………………………….۸۹

۵-۱-۴-۱- فرضیه­ی فرعی اول………………………………………………………………………………………………………………………………۹۰

۵-۱-۴-۲- فرضیه­ی فرعی دوم………………………………………………………………………………………………………………………………۹۱

۵-۱-۴-۳- فرضیه­ی فرعی سوم…………………………………………………………………………………………………………………………….۹۲

۵-۱- ۵- فرضیه­ی پنجم…………………………………………………………………………………………………………………………………………۹۲

۵-۱- ۶- فرضیه­ی ششم…………………………………………………………………………………………………………………………………………۹۳

۵-۱- ۷- فرضیه­ی هفتم…………………………………………………………………………………………………………………………………………۹۴

۵-۲- محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………….۹۴

۵-۳-پیشنهادها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۹۴

۵-۳-۱- پیشنهادهای ناشی از تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………۹۵

۵-۳-۲- پیشنهاد برای پژوهش­های آتی………………………………………………………………………………………………………………..۹۵

 

 

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

  • اهداف تحقیق:

با توجه به موضوع پژوهش و بررسی ارتباط بین نسبت­های مالی و بازدهی پورتفوی سهام، اهدافی که در این پژوهش دنبال می­شود عبارت است از:

  1. تعیین ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت قیمت به سود (P/E) آن در بورس اوراق بهادار تهران
  2. تعیین ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت قیمت به فروش (P/S) آن در بورس اوراق بهادار تهران
  3. تعیین ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت قیمت به ارزش دفتری (P/B) آن در بورس اوراق بهادار تهران
  4. تعیین ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت قیمت به جریان نقدی هر سهم (P/CF) آن در بورس اوراق بهادار تهران
  5. تعیین ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت ارزش دفتری به سود (B/E) آن در بورس اوراق بهادار تهران
  6. تعیین ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت جریان نقدی به سود (CF/E) آن در بورس اوراق بهادار تهران
  7. تعیین ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت سود به فروش (E/S) آن در بورس اوراق بهادار تهران

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت­های مالی آن در بورس اوراق بهادار تهران

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

پایان نامه ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت­های مالی آن در بورس اوراق بهادار تهران

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت­های مالی آن در بورس اوراق بهادار تهران  با فرمت ورد