ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت­های مالی آن در بورس اوراق بهادار تهران

دانلود پایان نامه

 thesis-download-2

عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت­های مالی آن در بورس اوراق بهادار تهران 

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                     صفحه

                                                                                                                                                           

فصل اول: کليات تحقيق

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………. 1

1-1- شرح و بيان مساله پژوهشي………………………………………………………………………………………………… 2

1-2- اهميت و ارزش پژوهش…………………………………………………………………………………………………….3

1-3- چهار چوب نظري تحقيق…………………………………………………………………………………………………..4

1-4- اهداف تحقيق………………………………………………………………………………………………………………..5

1-5- فرضيه هاي پژوهش………………………………………………………………………………………………………… 5

1-6- قلمرو پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………6

1-6-1- قلمرو مکاني پژوهش…………………………………………………………………………………………………….6

1-6-2- قلمرو زماني پژوهش……………………………………………………………………………………………………..6

1-6-3- قلمرو موضوعي پژوهش…………………………………………………………………………………………………6

1-7- کليد واژه­ها……………………………………………………………………………………………………………………..6

خلاصه…………………………………………………………………………………………………………………………………….8

 

فصل دوم: مروري بر ادبيات موضوع و پيشينه پژوهش

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………… 9

2-1- اطلاعات وگزارش­هاي مالي و نقش آنها در تصميم­گيري………………………………………………………… 10

2-2- اهداف گزارشگري مالي……………………………………………………………………………………………………. 10

2-3- تصميم­گيري اقتصادي………………………………………………………………………………………………………..12

2-4- استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداري……………………………………………………………………………….. 13

2-5- نقش گزارشگري مالي در بازار سرمايه……………………………………………………………………………………15

2-6- اثرات ارائه صورت­هاي مالي بر قضاوت سرمايه­گذاران در تصميمات سرمايه‌گذاري……………………….16

2-7- صورت­هاي مالي اساسي……………………………………………………………………………………………………..15

2-8- نسبت‌هاي مالي…………………………………………………………………………………………………………………..15

 

2-8-1- نسبت‌هاي نقدينگي ………………………………………………………………………………………………………..19

                                             

2-8-2- نسبت‌هاي فعاليت…………………………………………………………………………………………………………….. 19

2-8-3- نسبت‌هاي اهرمي ……………………………………………………………………………………………………………. 20

2-8-4- نسبت‌هاي سودآوري……………………………………………………………………………………………………….. 20

2-8-5- نسبت‌هاي ارزش بازار…………………………………………………………………………………………………………20

2-9- تاريخچه استفاده از نسبت‌هاي مالي…………………………………………………………………………………………….20

2-10- نقاط قوت نسبت‌هاي مالي………………………………………………………………………………………………………21

2-11-محدوديت‌هاي نسبت‌هاي مالي………………………………………………………………………………………………..22

2-12- پيش­بيني بازده سهام در فرايند تصميم­گيري سرمايه­گذاري………………………………………………………….23

2-13- نظريه ارزشيابي و مدل­هاي ارزشيابي سهام عادي……………………………………………………………………… 25

2-13-1- مدل­هاي تنزيل جريانات نقدي…………………………………………………………………………………..26                                                                                              3-1-1- مدل والتر…………………………………………………………………………………………………………………………….26

2-13-1-2- مدل گوردن…………………………………………………………………………………………………………………..27

2-13-1-5- مدل كرنل……………………………………………………………………………………………………………………..27

2-13-2- شيوه­هاي ارزيابي نسبي(به کمک نسبت­هاي بازار)……………………………………………………………………………….27

2-13-2-1- نسبت قيمت به سود هر سهم…………………………………………………………………………………………………………..28

2-13-2-2- نسبت  قيمت به ارزش دفتري………………………………………………………………………………………………………….30

2-13-2-3- نسبت  قيمت به جريان نقدي هر سهم……………………………………………………………………………………………32

2-13-2-4- نسبت قيمت به فروش هر سهم………………………………………………………………………………………………………33

2-14- روش­هاي سرمايه­­گذاري در بورس اوراق بهادار………………………………………………………………………………………..34

2-14-1- روش نموداري………………………………………………………………………………………………………………………………………..34

2-14-2- روش اصولي…………………………………………………………………………………………………………………………………………..35

2-14-3- روش پورتفوليو……………………………………………………………………………………………………………………………………….35

2-14-3-1- خريد انواع سهام و کاهش ريسک……………………………………………………………………………………………………..35

2-14-3-2- تعداد سهام مورد نياز براي کاهش ريسک سبد سهام (پژوهش­هاي تجربي)…………………………………..37

2-15- نسبت­هاي بازار و سبد سهام………………………………………………………………………………………………………………………38

2-15- مروري بر پژوهش­هاي انجام شده………………………………………………………………………………………………………………38

2-15-1-پژوهش­هاي خارجي………………………………………………………………………………………………………………………………..38

عنوان                                                                                                                                                     صفحه

 

2-15-2-پژوهش­هاي داخلي………………………………………………………………………………………………………………………………….45

خلاصه فصل دوم……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..47

 

فصل سوم: روش تحقيق

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….48

3-1- فرضيه هاي تحقيق……………………………………………………………………………………………………………………………………….49

3-1-1- فرضيه­ي اصلي اول……………………………………………………………………………………………………………………………………49

3-1-2- فرضيه­ي اصلي دوم…………………………………………………………………………………………………………………………………..49

3-1-3- فرضيه­ي اصلي سوم…………………………………………………………………………………………………………………………………49

3-1-4- فرضيه­ي اصلي چهارم………………………………………………………………………………………………………………………………49

3-1-1-1- فرضيه­ي فرعي اول………………………………………………………………………………………………………………………………49

3-1-1- 2- فرضيه­ي فرعي دوم…………………………………………………………………………………………………………………………….49

3-1-1-3- فرضيه­ي فرعي سوم…………………………………………………………………………………………………………………………….50

3-1-4- فرضيه­ي اصلي پنجم………………………………………………………………………………………………………………………………..50

3-1-4- فرضيه­ي اصلي ششم………………………………………………………………………………………………………………………………..50

3-1-4- فرضيه­ي اصلي هفتم………………………………………………………………………………………………………………………………..50

3-2- متغيرهاي تحقيق………………………………………………………………………………………………………………………………………….50

3-3- روش تحقيق………………………………………………………………………………………………………………………………………………….52

3-3-1- همبستگي  و رگرسيون…………………………………………………………………………………………………………………………….52

3-3-2- مفروضات رگرسيون خطي……………………………………………………………………………………………………………………….57

3-3-2-1- نرمال بودن خطاها……………………………………………………………………………………………………………………………….57

3-3-2-2- عدم ناهمساني واريانس………………………………………………………………………………………………………………………..58

3-3-2-3- عدم هم خطي………………………………………………………………………………………………………………………………………58

3-3- 3- افق زماني تحقيق…………………………………………………………………………………………………………………………………….59

3-4- جامعه آماري………………………………………………………………………………………………………………………………………………….60

3-5- شيوه نمونه­گيري و حجم نمونه…………………………………………………………………………………………………………………….60

3-5-1- نمونه­گيري هدفمند………………………………………………………………………………………………………………………………….60

عنوان                                                                                                                                                     صفحه

 

3-6- روش گردآوري اطلاعات………………………………………………………………………………………………………………………………..61

3-7- ابزار گردآوري اطلاعات………………………………………………………………………………………………………………………………….61

3-8-آزمون­هاي آماري…………………………………………………………………………………………………………………………………………….61

خلاصه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………63

 

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….64

4-1- تجزيه و تحليل داده­ها…………………………………………………………………………………………………………………………………. 64

4-1-1- فرضيه اول…………………………………………………………………………………………………………………………………………………65

4-1-2- فرضيه دوم………………………………………………………………………………………………………………………………………………..68

4-1-3- فرضيه سوم………………………………………………………………………………………………………………………………………………69

4-1-4- فرضيه چهارم……………………………………………………………………………………………………………………………………………71

4-1-4-1- تجزيه نسبت قيمت به فروش……………………………………………………………………………………………………………..72

4-1-5- فرضيه­ي فرعي اول…………………………………………………………………………………………………………………………………..73

4-1-6- فرضيه­ي فرعي دوم………………………………………………………………………………………………………………………………….74

4-1-7- فرضيه­ي فرعي سوم…………………………………………………………………………………………………………………………………76

3-1-8- فرضيه­ي پنجم………………………………………………………………………………………………………………………………………….78

3-1-9- فرضيه­ي ششم………………………………………………………………………………………………………………………………………….80

3-1-10- فرضيه­ي هفتم……………………………………………………………………………………………………………………………………….82

خلاصه و نتيجه گيري…………………………………………………………………………………………………………………………………………….85

 

فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادها

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….86

5-1- يافته­هاي پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………….87

5-1-1- نتايج آزمون فرضيه اول……………………………………………………………………………………………………………………………87

5-1-2-  نتايج آزمون فرضيه دوم………………………………………………………………………………………………………………………….88

عنوان                                                                                                                                                     صفحه

 

5-1-3- نتايج آزمون فرضيه سوم…………………………………………………………………………………………………………………………..88

5-1-4- نتايج آزمون فرضيه چهارم……………………………………………………………………………………………………………………….89

5-1-4-1- فرضيه­ي فرعي اول………………………………………………………………………………………………………………………………90

5-1-4-2- فرضيه­ي فرعي دوم………………………………………………………………………………………………………………………………91

5-1-4-3- فرضيه­ي فرعي سوم…………………………………………………………………………………………………………………………….92

5-1- 5- فرضيه­ي پنجم…………………………………………………………………………………………………………………………………………92

5-1- 6- فرضيه­ي ششم…………………………………………………………………………………………………………………………………………93

5-1- 7- فرضيه­ي هفتم…………………………………………………………………………………………………………………………………………94

5-2- محدوديت هاي تحقيق………………………………………………………………………………………………………………………………….94

5-3-پيشنهادها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….94

5-3-1- پيشنهادهاي ناشي از تحقيق……………………………………………………………………………………………………………………95

5-3-2- پيشنهاد براي پژوهش­هاي آتي………………………………………………………………………………………………………………..95

 

 

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

  • اهداف تحقيق:

با توجه به موضوع پژوهش و بررسي ارتباط بين نسبت­هاي مالي و بازدهي پورتفوي سهام، اهدافي که در اين پژوهش دنبال مي­شود عبارت است از:

  1. تعيين ارتباط بين بازدهي پورتفوي سهام و نسبت قيمت به سود (P/E) آن در بورس اوراق بهادار تهران
  2. تعيين ارتباط بين بازدهي پورتفوي سهام و نسبت قيمت به فروش (P/S) آن در بورس اوراق بهادار تهران
  3. تعيين ارتباط بين بازدهي پورتفوي سهام و نسبت قيمت به ارزش دفتري (P/B) آن در بورس اوراق بهادار تهران
  4. تعيين ارتباط بين بازدهي پورتفوي سهام و نسبت قيمت به جريان نقدي هر سهم (P/CF) آن در بورس اوراق بهادار تهران
  5. تعيين ارتباط بين بازدهي پورتفوي سهام و نسبت ارزش دفتري به سود (B/E) آن در بورس اوراق بهادار تهران
  6. تعيين ارتباط بين بازدهي پورتفوي سهام و نسبت جريان نقدي به سود (CF/E) آن در بورس اوراق بهادار تهران
  7. تعيين ارتباط بين بازدهي پورتفوي سهام و نسبت سود به فروش (E/S) آن در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت­های مالی آن در بورس اوراق بهادار تهران

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

پایان نامه ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت­های مالی آن در بورس اوراق بهادار تهران

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت­های مالی آن در بورس اوراق بهادار تهران  با فرمت ورد

Author: 92

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *