ارتباط بین ریسک ورشکستگی و نابهنجاری اقلام تعهدی و جریان وجوه نقد عملیاتی – پایان نامه

دانلود پایان نامه

 پایان نامه ها - رشته حسابداری

عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر ریسک ورشکستگی بر بزرگنمایی اقلام تعهدی و کوچک نمایی جریان وجوه نقد

قسمتی از متن پایان نامه :

5-3 نتایج آزمون فرضیه های تحقیق

همانطور كه از جدول 4-4 برمي آيد ضريب متغير جریان وجوه نقد (CFO) برابر با 0.007 و ضريب متغير اقلام تعهدی (ACC) برابر با 0.005 مي باشد. با توجه به آماره T وp-Value هر دو این متغيرها، نتايج نشانگر معنادار بودن اين ضرايب در سطح خطاي 5 درصد مي باشد. همچنین ضریب جریان نقدی عملیاتی از ضریب اقلام تعهدی بزرگتر بوده است، اين يافته ها نشان مي دهد كه جریان وجوه نقد عملیاتی پایداری بیشتری از اقلام تعهدی در شرکت های پذیرفته شده در  بورس اوراق بهادار تهران دارد و در نتيجه فرض H1 فرضيه تحقيق پذيرفته مي شود. نتيجه اين فرضيه با يافته هاي اسلوان در سال 1996 و دچو، ريچاردسون، اسلووان 2004 و همچنين دوپاك و سايرين 2005 و دچو 1995 همخواني دارد. همچنین با یافته های تحقیقات اردشیر کمانکش 1390 ، صفائیان و صادقی  1389 ، مدرس و عباس زاده 1387 ، عرب مازار يزدي و همکاران 1385و کردستان و رودنشین 1385 مطابقت دارد.

مطابق جدول 4-7 ، ضريب متغير اقلام تعهدی در معادله ارزشگذاری ( ) برابر با 0.286 و ضريب متغير اقلام تعهدی در معادله پیش بینی( ) برابر با 0.005 مي باشد. با توجه به آماره T وp-Value اقلام تعهدی در معادله پیش بینی، نتايج نشانگر معنادار بودن اين ضريب در سطح خطاي 5 درصد مي باشد. همچنین ضریب اقلام تعهدی در معادله ارزشگذاری از ضریب اقلام تعهدی در معادله پیش بینی بزرگتر بوده است، نتايج حاصل از آزمون این فرضیه نشان مي دهد كه، پايداري اقلام تعهدي ارزيابي شده توسط سرمايه گذاران به صورت معناداری از سطح پایداری واقعی اقلام تعهدی بیشتر است و در نتيجه فرض H1 فرضيه تحقيق پذيرفته مي شود. نتيجه اين فرضيه با يافته هاي اسلوان 1996 و خي 2001، توماس و ژانگ 2002، كالينز، گنگ و هريبار 2003 همخواني دارد.همچنین با یافته های تحقیق مدرس و عباس زاده 1387 مطابقت دارد.

از جدول 4-7 برمي آيد که ضريب متغير جریان وجوه نقد عملیاتی در معادله ارزشگذاری ( ) برابر با 1.246 و ضريب متغير جریان وجوه نقد عملیاتی در معادله پیش بینی( ) برابر با 0.007 مي باشد. با توجه به آماره T وp-Value هر دو متغیر، نتايج نشانگر معنادار بودن اين ضرايب در سطح خطاي 1 درصد و 5 درصد مي باشد. همچنین ضریب جریان وجوه نقد عملیاتی در معادله ارزشگذاری از ضریب جریان وجوه نقد عملیاتی در معادله پیش بینی بزرگتر بوده است، نتايج حاصل از آزمون نشان می دهد که پایداری جریان وجوه نقد عملیاتی که توسط سرمایه گذاران ارزیابی شده است به صورت معناداری از سطح پایداری واقعی جریان وجوه نقد عملیاتی بیشتر می باشد  و کوچک نمایی نمی شود و در نتيجه فرض H0 فرضيه تحقيق پذيرفته مي شود. نتيجه اين فرضيه با يافته هاي اسلوان در سال 1996 مطابقت ندارد.ولی با یافته های تحقیقات دستگیر و همکاران 1390 و مدرس و عباس زاده 1387 مطابقت دارد.

در فرضیه چهارم انتظار داریم که ضریب حاصلضرب اقلام تعهدی در متغیر مجازي در معادله ارزشگذاری( ) به صورت معناداری از ضریب حاصلضرب اقلام تعهدی در متغیر مجازي در معادله پیش بینی( ) بیشتر باشد .

همانطور كه از جدول 4-13 و 4- 14 برمي آيد ضريب متغير حاصلضرب اقلام تعهدی در متغیر مجازي در معادله ارزشگذاری ( ) برابر با 0.98 و ضريب متغير حاصلضرب اقلام تعهدی در متغیر مجازي در معادله پیش بینی( ) برابر با 0.018 مي باشد. با توجه به آماره T وp-Value حاصلضرب اقلام تعهدی در متغیر مجازي در معادله ارزشگذاری معنادار بودن اين ضريب در سطح خطاي 5 درصد مي باشد. همچنین ضریب حاصلضرب اقلام تعهدی در متغیر مجازي در معادله ارزشگذاری از ضریب حاصلضرب اقلام تعهدی در متغیر مجازي در معادله پیش بینی بزرگتر بوده است، اين يافته ها نشان مي دهد ك در شرکتهایی با ریسک ورشکستگی بیشتر، نسبت به شرکتهایی با ریسک ورشکستگی کمتر، در شرکت های پذیرفته شده در  بورس اوراق بهادار تهران بزرگنمایی اقلام تعهدی بيشتر است و در نتيجه فرض H1 فرضيه تحقيق پذيرفته مي شود.که با یافته های اسلوان 1996 همخوانی دارد.

در فرضیه پنجم نیز انتظار داریم که ضریب حاصلضرب جریان وجوه نقد عملیاتی در متغیر مجازي در معادله ارزشگذاری ) به صورت معناداری از ضریب حاصلضرب وجوه نقد عملیاتی در متغیر مجازي در معادله پیش بینی( )بیشتر باشد( < ).

همانطور كه از جدول 4-13 و 4- 14 برمي آيد ضريب متغير حاصلضرب جریان وجوه نقد عملیاتی در متغیر مجازي در معادله ارزشگذاری ( ) برابر با 0.951 و ضريب متغير حاصلضرب جریان وجوه نقد عملیاتی در متغیر مجازي در معادله پیش بینی( ) برابر با 0.013 مي باشد. با توجه به آماره T وp-Value حاصلضرب جریان وجوه نقد عملیاتی در متغیر مجازي در معادله ارزشگذاری معنادار بودن اين ضريب در سطح خطاي 1 درصد مي باشد. همچنین ضریب حاصلضرب جریان وجوه نقد عملیاتی در متغیر مجازي در معادله ارزشگذاری از ضریب حاصلضرب جریان وجوه نقد عملیاتی در متغیر مجازي در معادله پیش بینی بزرگتر بوده است، اين يافته ها نشان مي دهد كه در شرکتهایی با ریسک ورشکستگی بیشتر، نسبت به شرکتهایی با ریسک ورشکستگی کمتر، در شرکت های پذیرفته شده در  بورس اوراق بهادار تهران کوچک نمایی جریان وجوه نقد عملیاتی بیشتر است و در نتيجه فرض H1 فرضيه تحقيق پذيرفته مي شود و با یافته های اسلوان 1996،خی 2001 و توماس ژانگ 2002 همخوانی دارد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 هدفهاي تحقیق:

هدف این تحقیق بررسی رابطه بین ریسک ورشکستگی و نابهنجاری اقلام تعهدی و جریان وجوه نقدعملیاتی می باشد. به عبارت دقیق تر این پژوهش به این موضوع می پردازد که آیا سرمایه گذاران در زمان قیمت گذاری اوراق بهادار، درک صحیحی از اطلاعات موجود در اقلام تعهدی و جریان وجوه نقد شرکت هايی با ریسک ورشکستگی بالا نسبت به شرکت هايی با ریسک ورشکستگی پایین برای پیش بینی سودهای آتی دارند یا خیر.متغیرهای این تحقیق شامل جریان وجه نقد عملیاتی، اقلام تعهدی و ریسک ورشکستگی می باشند.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : تاثیر ریسک ورشکستگی بر بزرگنمایی اقلام تعهدی و کوچک نمایی جریان وجوه نقد با فرمت ورد

Author: 92

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *