اعتبارسنجی واحدهای تجاری دریافت کننده تسهیلات مالی مبتنی بر صورتهای مالی

 thesis-download-2

عنوان کامل پایان نامه :

 اعتبارسنجی واحدهای تجاری دریافت کننده تسهیلات مالی مبتنی بر صورتهای مالی

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                   صفحه

فصل اول :کلیات تحقیق 

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………… ۲

 • بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۳
 • سؤال تحقیق……………………………………………………………………………………………………. ۴
 • اهمیت موضوع و ضرورت تحقیق و انگیزه انتخاب آن…………………………………………… ۵
 • اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………….. ۶
 • فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………… ۸

۱-۵-۱ فرضیه اصلی……………………………………………………………………………………….. ۸

۱-۵-۱-۱ فرضیه های فرعی…………………………………………………………………………….. ۸

 • چارچوب نظری تحقیق…………………………………………………………………………………….. ۹
 • مؤلفه های تحقیق……………………………………………………………………………………………. ۱۰

۱-۷-۱ متغیرهای کیفی و کمی………………………………………………………………………….. ۱۱

۱-۷-۲ نسبت های مالی…………………………………………………………………………………… ۱۱

 • پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………………… ۱۲

۱-۸-۱  انواع متغیر ها در پیشینه تحقیق……………………………………………………………… ۱۵

 • کاربردهای تحقیق…………………………………………………………………………………………… ۱۶
 • روش تحقیق………………………………………………………………………………………………….. ۱۶

۱-۱۰-۱ مدل تحقیق………………………………………………………………………………………… ۱۸

 • قلمرو تحقیق………………………………………………………………………………………………….. ۱۹
 • جامعه آماری و تعیین حجم نمونه………………………………………………………………………. ۱۹
 • ابزار گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………………………. ۲۰
 • روش تجزیه و تحلیل اطلاعات………………………………………………………………………….. ۲۰
 • تعاریف عملیاتی متغیرها و واژه های کلیدی ………………………………………………………… ۲۱

۱-۱۵-۱ نسبت های مالی…………………………………………………………………………………. ۲۲

۱-۱۵-۲  ریسک اعتباری……………………………………………………………………………….. ۲۵

۱-۱۵-۳  داده کاوی……………………………………………………………………………………….. ۲۶

۱-۱۵-۴ ماشین بردارپشتیبان……………………………………………………………………………. ۲۷

عنوان                                                                                                                 صفحه

۱-۱۵-۵ درخت تصمیم……………………………………………………………………………………. ۲۷

۱-۱۵-۶ شبکه های عصبی……………………………………………………………………………… ۲۸

فصل دوم :ادبیات تحقیق

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۰

 • چارچوب نظری تحقیق……………………………………………………………………………………. ۳۱
 • ریسک اعتباری و تاریخچه پیدایش آن………………………………………………………………… ۳۴

۲-۲-۱ ضرورت طراحی سیستمهای سنجش و ارزیابی اعتبار مشتریان…………………….. ۳۵

– مطالعات انجام شده در داخل کشور………………………………………………………………….. ۳۶           

– مطالعات انجام شده در خارج از کشور…………………………………………………………….. ۴۲

 • امتیازدهی و رتبه بندی اعتباری و تاریخچه پیدایش آنها………………………………………….. ۴۳

۲-۳-۱ مدلهای امتیازدهی اعتباری…………………………………………………………………….. ۴۶

۲-۳-۲ ضرورت امتیازدهی اعتباری مشتریان……………………………………………………… ۴۷

۲-۳-۳ اهمیت رتبه بندی اعتباری مشتریان …………………………………………………………. .۴۸

۲-۳-۴ معیارهای رتبه بندی اعتباری مشتریان …………………………………………………….. .۴۹

۲-۳-۵ مزایا و محدودیت‌های مدل رتبه بندی اعتباری……………………………………………. ۵۱

۲-۳-۶ سیستم‌های رتبه بندی اعتباری…………………………………………………………………. ۵۲

– مطالعات انجام شده در داخل کشور………………………………………………………………….. ۵۳

– مطالعات انجام شده در خارج از کشور…………………………………………………………….. ۵۵

 • اتکاء به صورتهای مالی جهت پیش بینی ورشکستگی……………………………………………. ۵۷

– مطالعات انجام شده در داخل کشور …………………………………………………………………. ۵۸

– مطالعات انجام شده در خارج از کشور…………………………………………………………….. ۶۲

 • داده کاوی و تاریخچه پیدایش آن………………………………………………………………………… ۶۳

۲-۵-۱ گام های داده کاوی……………………………………………………………………………….. ۶۴

۲-۵-۲ کاربردهای داده کاوی…………………………………………………………………………… ۶۵

 • بکارگیری تکنیک های داده کاوی در حوزه اعتبارسنجی……………………………………….. ۶۷

– مطالعات انجام شده در داخل کشور………………………………………………………………….. ۶۸

– مطالعات انجام شده در خارج از کشور…………………………………………………………….. ۷۱

 • جمع بندی و نتیجه گیری………………………………………………………………………………….. ۷۲

عنوان                                                                                                                 صفحه

فصل سوم : روش شناسائی تحقیق (متدولوژی)  

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۶

 • روش تحقیق………………………………………………………………………………………………….. .۷۸
 • جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………. ۸۰
 • حجم نمونه و روش اندازه گیری………………………………………………………………………… ۸۱
 • فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………. ۸۲

۳-۴-۱ فرضیه اصلی …………………………………………………………………………………….. .۸۲

۳-۴-۱-۱ فرضیه های فرعی…………………………………………………………………………… ۸۲

 • قلمرو تحقیق………………………………………………………………………………………………….. ۸۳
 • ابزار و روش گردآوری داده ها………………………………………………………………………… ۸۳
 • روش تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………………………………………….. ۸۴
 • تکنیکهای داده کاوی جهت اعتبارسنجی………………………………………………………………. ۸۵

۳-۸-۱ شبکه های عصبی ……………………………………………………………………………….. ۸۵

۳-۸-۲ ماشین بردارپشتیبان……………………………………………………………………………… ۹۶

۳-۸-۳ درخت تصمیم …………………………………………………………………………………… ۱۰۰

 • مؤلفه های تحقیق…………………………………………………………………………………………… ۱۰۲

فصل چهارم : تجزیه وتحلیل یافته های تحقیق

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۶

 • توصیف داده های گردآوری شده………………………………………………………………………. ۱۰۷
 • ملاک کارآمدی مدل ها…………………………………………………………………………………… ۱۱۲
 • تحلیل داده ها و بررسی اعتبار مدل با استفاده از تکنیکهای داده کاوی (آزمون فرضیه های تحقیق) ۱۱۳

۴-۳-۱ آزمون فرضیه اصلی…………………………………………………………………………… ۱۱۳

– نتایج آزمون و یافته های فرضیه اصلی…………………………………………………………… ۱۱۶

۴-۳-۱-۱ آزمون فرضیه فرعی اول………………………………………………………………….. ۱۱۶

– نتایج آزمون و یافته های فرضیه فرعی اول……………………………………………………… ۱۱۷

۴-۳-۱-۲ آزمون فرضیه فرعی دوم………………………………………………………………….. ۱۱۸

– نتایج آزمون و یافته های فرضیه فرعی دوم……………………………………………………… ۱۲۱

۴-۳-۱-۳ آزمون فرضیه فرعی سوم…………………………………………………………………. ۱۲۳

عنوان                                                                                                                 صفحه

– نتایج آزمون و یافته های فرضیه فرعی سوم…………………………………………………….. ۱۲۶

 • کارآیی مدل ها در مقایسه با الگوریتمهای مختلف طبقه بندی………………………………….. ۱۲۹

فصل پنجم : نتیجه گیری وپیشنهادات    

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………. ۱۳۱

 • نتایج حاصل از یافته های تحقیق (قبول و یا رد فرضیه ها)……………………………………. ۱۳۱

۵-۱-۱- نتایج حاصل از بررسی آزمون فرضیه اصلی………………………………………….. ۱۳۲

۵-۱-۱-۱ نتیجه فرضیه فرعی اول…………………………………………………………………… ۱۳۲

۵-۱-۱-۲ نتیجه فرضیه فرعی دوم ………………………………………………………………….. .۱۳۳

۵-۱-۱-۳ نتیجه فرضیه فرعی سوم…………………………………………………………………… ۱۳۴

 • نتیجه گیری کلی تحقیق…………………………………………………………………………………… ۱۳۵
 • مقایسه نتایج تحقیق با سایر تحقیقات …………………………………………………………………. ..۱۳۸
 • محدودیت ها و مشکلات تحقیق………………………………………………………………………… ۱۳۸
 • پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………. ۱۳۹

۵-۵-۱ پیشنهادات حاصل از تحقیق…………………………………………………………………… ۱۳۹

۵-۵-۲ پیشنهادات کاربردی در نظام بانکی…………………………………………………………. ۱۴۱

۵-۵-۳ پیشنهادات جهت تحقیقات آتی…………………………………………………………………. ۱۴۲

منابع و مآخذ

      منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………. ۱۴۶

منابع انگلیسی………………………………………………………………………………………………. ۱۴۸

چکیده انگلیسی

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جدول ها

 

 

عنوان                                                                                                              صفحه

 

 

 • جدول نمونه هایی از پیشینه خارجی مرتبط ……………………………………………………………………………………………….. ۱۳
 • جدول متغیر های مورد استفاده در برخی تحقیقات داخلی و خارجی …………………………………………………… ۱۵
 • جدول میزان نفوذ داده کاوی در صنایع مختلف …………………………………………………………………………………………. ۶۶
 • جدول شرایط بکارگیری هریک از مدل های اندازه گیری اعتبار مشتریان …………………………………………….. ۷۰
 • جدول مهمترین شاخص های مؤثر در اندازه گیری اعتبار مشتریان ………………………………………………………… ۷۳
 • جدول توزیع فراوانی مدرک تحصیلی مدیران عامل ……………………………………………………………………………….. ۱۰۸
 • جدول توزیع فراوانی وضعیت مالیات شرکتها ………………………………………………………………………………………….. ۱۰۹
 • جدول توزیع فراوانی انواع شرکتها ……………………………………………………………………………………………………………… ۱۱۰
 • جدول توزیع فراوانی زمینه فعالیت شرکتها ………………………………………………………………………………………………. ۱۱۱
 • جدول شرح متغیرهای مدل ………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۲
 • جدول عملکرد پیش بینی مدل ماشین بردار پشتیبان در مرحله تست ………………………………………………….. ۱۱۸
 • جدول عملکرد پیش بینی مدل درخت تصمیم در مرحله تست ……………………………………………………………. ۱۲۲
 • جدول عملکرد پیش بینی مدل شبکه عصبی در مرحله تست ……………………………………………………………….. ۱۲۷
 • جدول مقایسه تطبیقی صحت الگوریتم ها ………………………………………………………………………………………………… ۱۲۹
 • جدول عملکرد پیش بینی مدل ماشین بردار پشتیبان در دوره تست …………………………………………………….. ۱۳۳
 • جدول عملکرد پیش بینی مدل درخت تصمیم در دوره تست ………………………………………………………………. ۱۳۴
 • جدول عملکرد پیش بینی مدل شبکه عصبی در دوره تست ………………………………………………………………….. ۱۳۵

 

 

 

 

 

 

 

فهرست نمودارها

 

 

عنوان                                                                                                              صفحه

 

 

۴-۱ نمودار نحوه توزیع مدرک تحصیلی مدیران عامل……………………………………………………… ۱۰۷

 • نمودار توزیع فراوانی وضعیت مالیات شرکتها…………………………………………………………. ۱۰۸
 • نمودار توزیع فراوانی انواع شرکتها……………………………………………………………………….. ۱۰۹
 • نمودار توزیع فراوانی زمینه فعالیت شرکتها…………………………………………………………….. ۱۱۰

 

 

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

 • سوال تحقیق

با توجه به توضیحات ذکر شده، محقق به دنبال پاسخ به سؤال زیر می باشد :

–         آیا مدل های منتج از تکنیک های داده کاوی جهت اعتبارسنجی مبتنی بر صورت های مالی از کارآیی مناسبی برخوردار می باشند.

۱-۱-      اهداف تحقیق

هدف از انتخاب موضوع بررسی استفاده از صورتهای مالی اساسی در فرآیند اعتبارسنجی است که به عنوان رابط بین مؤسسات تهیه کننده صورتهای مالی اساسی و استفاده کنندگان از این اطلاعات برای تصمیم گیری می باشد با توجه به اینکه بسیاری از افراد و سازمانها به نحوی نیازمند اطلاعات مالی جهت تصمیم گیری در مورد روابط خود با واحدهای تجاری می باشند و در موارد زیادی تنها صورتهای مالی اساسی به عنوان اطلاعات در اختیار افراد و سازمانها جهت تصمیم گیری قرار میگیرد، هدف این پایان نامه بر این است که محدوده ای از این استفاده کنندگان یعنی اعتباردهندگان را در نظر گرفته و قابلیت استفاده از صورت های مالی اساسی در ارزیابی ریسک اعتباری مورد بررسی و تحقیق قرار داده و از سوی دیگر از تکنیک های داده کاوی و مدل های موجود در آن، معیار کارا جهت ارزیابی وضعیت مالی شرکت ها و در نتیجه اتخاذ تصمیمات به منظور اعطای تسهیلات فراهم گردد که در مقایسه با روش فعلی بانک ها در اعطای این منابع از کارآمدی بالاتری برخوردار باشد.

پس بدیهی است بهره گیری از چنین سیستمی، بانک را در گزینش مطلوب مشتریان خود یاری کرده و ضمن کنترل بلادرنگ فرآیند اعطای تسهیلات بانکی و کاهش عواقب ناشی از عدم بازپرداخت بدهی ، سطح بهره وری آن را نیز ارتقاء می دهد.

در حال حاضر بخش عمده ای از بانک های کشور در ساختار سازمانی خود فاقد واحد مدیریت ریسک بوده و در صورت وجود این واحد اقدام جدی برای کنترل و اداره کردن ریسک انجام     نداده اند. نکته قابل تعمق در این رابطه این است که، عدم شناسایی اطلاعات موجود، پراکندگی اطلاعات، تعداد پایگاه های داده ها و بانک های اطلاعاتی، عدم ارتباط این پایگاه ها با هم و… ، که بطوریکه منتج به عدم کشف دانش و رابطه مورد نظر در این زمینه شده است. با توجه به مراتب فوق چنانچه بتوان مدیران و کارشناسان ذیربط را در مؤسسات مالی و بانک ها با مفاهیم و مدل های    داده کاوی آشنا نمود بخش عظیمی از این مشکل مرتفع گردیده و همانگونه که از بخش های مختلف این تحقیق مشخص گردیده است فرآیند اعتبارسنجی مبتنی بر صورتهای مالی کاملاً با فرآیند       داده کاوی تطابق داشته و می توان از علوم ذیربط و مدل های مربوطه پس از پاکسازی و       خلاصه سازی داده ها جهت سنجش اعتبار مشتریان بهره گرفت. بنابراین سه هدف زیر را جهت تحقیق حاضر می توان مدنظر قرار­داد :

 • ارائه مدلی کارآمد مبتنی بر اطلاعات کمی و کیفی موجود در صورت های مالی جهت اعتبارسنجی مشتریان درخواست کننده تسهیلات مالی از بانک
 • مقایسه تطبیقی مدل های منتج از به کارگیری تکنیک های موجود در حوزه دانش داده کاوی[۱] و تعیین مدلی کارآمد جهت انجام بررسی ها و کاهش ریسک اعتباری در جهت اعطاکنندگان تسهیلات مالی
 • شناسایی متغیرهای با اهمیت در تفکیک مشتریان در هریک از مدل های پیشنهادی

[۱] Data Mining

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه اعتبارسنجی واحدهای تجاری دریافت کننده تسهیلات مالی مبتنی بر صورتهای مالی

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

پایان نامه اعتبارسنجی واحدهای تجاری دریافت کننده تسهیلات مالی مبتنی بر صورتهای مالی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : اعتبارسنجی واحدهای تجاری دریافت کننده تسهیلات مالی مبتنی بر صورتهای مالی با فرمت ورد