اعتبارسنجی واحدهای تجاری دریافت کننده تسهیلات مالی مبتنی بر صورتهای مالی

 thesis-download-2

عنوان کامل پایان نامه :

 اعتبارسنجی واحدهای تجاری دریافت کننده تسهیلات مالی مبتنی بر صورتهای مالی

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                   صفحه

فصل اول :کلیات تحقیق 

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………… 2

 • بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….3
 • سؤال تحقیق……………………………………………………………………………………………………. 4
 • اهمیت موضوع و ضرورت تحقیق و انگيزه انتخاب آن…………………………………………… 5
 • اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………….. 6
 • فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………… 8

1-5-1 فرضيه اصلی……………………………………………………………………………………….. 8

1-5-1-1 فرضیه های فرعی…………………………………………………………………………….. 8

 • چارچوب نظری تحقیق…………………………………………………………………………………….. 9
 • مؤلفه های تحقیق……………………………………………………………………………………………. 10

1-7-1 متغیرهای کیفی و کمی………………………………………………………………………….. 11

1-7-2 نسبت های مالی…………………………………………………………………………………… 11

 • پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………………… 12

1-8-1  انواع متغير ها در پيشينه تحقيق……………………………………………………………… 15

 • کاربردهای تحقیق…………………………………………………………………………………………… 16
 • روش تحقیق………………………………………………………………………………………………….. 16

1-10-1 مدل تحقیق………………………………………………………………………………………… 18

 • قلمرو تحقیق………………………………………………………………………………………………….. 19
 • جامعه آماری و تعیین حجم نمونه………………………………………………………………………. 19
 • ابزار گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………………………. 20
 • روش تجزیه و تحلیل اطلاعات………………………………………………………………………….. 20
 • تعاریف عملیاتی متغیرها و واژه هاي كليدي ………………………………………………………… 21

1-15-1 نسبت های مالی…………………………………………………………………………………. 22

1-15-2  ریسک اعتباری……………………………………………………………………………….. 25

1-15-3  داده کاوی……………………………………………………………………………………….. 26

1-15-4 ماشین بردارپشتیبان……………………………………………………………………………. 27

عنوان                                                                                                                 صفحه

1-15-5 درخت تصمیم……………………………………………………………………………………. 27

1-15-6 شبکه های عصبی……………………………………………………………………………… 28

فصل دوم :ادبیات تحقیق

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………….. 30

 • چارچوب نظری تحقیق……………………………………………………………………………………. 31
 • ریسک اعتباری و تاریخچه پیدایش آن………………………………………………………………… 34

2-2-1 ضرورت طراحی سیستمهای سنجش و ارزیابی اعتبار مشتریان…………………….. 35

– مطالعات انجام شده در داخل کشور………………………………………………………………….. 36           

– مطالعات انجام شده در خارج از کشور…………………………………………………………….. 42

 • امتیازدهی و رتبه بندی اعتباری و تاریخچه پیدایش آنها………………………………………….. 43

2-3-1 مدلهای امتیازدهی اعتباری…………………………………………………………………….. 46

2-3-2 ضرورت امتیازدهی اعتباری مشتریان……………………………………………………… 47

2-3-3 اهمیت رتبه بندی اعتباری مشتریان …………………………………………………………. .48

2-3-4 معیارهای رتبه بندی اعتباری مشتریان …………………………………………………….. .49

2-3-5 مزايا و محدوديت‌هاي مدل رتبه بندي اعتباری……………………………………………. 51

2-3-6 سيستم‌هاي رتبه بندي اعتباری…………………………………………………………………. 52

– مطالعات انجام شده در داخل کشور………………………………………………………………….. 53

– مطالعات انجام شده در خارج از کشور…………………………………………………………….. 55

 • اتکاء به صورتهای مالی جهت پیش بینی ورشکستگی……………………………………………. 57

– مطالعات انجام شده در داخل کشور …………………………………………………………………. 58

– مطالعات انجام شده در خارج از کشور…………………………………………………………….. 62

 • داده کاوی و تاریخچه پیدایش آن………………………………………………………………………… 63

2-5-1 گام های داده کاوی……………………………………………………………………………….. 64

2-5-2 کاربردهای داده کاوی…………………………………………………………………………… 65

 • بکارگیری تکنیک های داده کاوی در حوزه اعتبارسنجی……………………………………….. 67

– مطالعات انجام شده در داخل کشور………………………………………………………………….. 68

– مطالعات انجام شده در خارج از کشور…………………………………………………………….. 71

 • جمع بندی و نتیجه گیری………………………………………………………………………………….. 72

عنوان                                                                                                                 صفحه

فصل سوم : روش شناسائی تحقیق (متدولوژی)  

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………….. 76

 • روش تحقیق………………………………………………………………………………………………….. .78
 • جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………. 80
 • حجم نمونه و روش اندازه گیری………………………………………………………………………… 81
 • فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………. 82

3-4-1 فرضيه اصلی …………………………………………………………………………………….. .82

3-4-1-1 فرضیه های فرعی…………………………………………………………………………… 82

 • قلمرو تحقیق………………………………………………………………………………………………….. 83
 • ابزار و روش گردآوری داده ها………………………………………………………………………… 83
 • روش تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………………………………………….. 84
 • تکنیکهای داده کاوی جهت اعتبارسنجی………………………………………………………………. 85

3-8-1 شبکه های عصبی ……………………………………………………………………………….. 85

3-8-2 ماشین بردارپشتیبان……………………………………………………………………………… 96

3-8-3 درخت تصمیم …………………………………………………………………………………… 100

 • مؤلفه های تحقیق…………………………………………………………………………………………… 102

فصل چهارم : تجزیه وتحلیل یافته های تحقیق

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………. 106

 • توصيف داده های گردآوری شده………………………………………………………………………. 107
 • ملاک کارآمدی مدل ها…………………………………………………………………………………… 112
 • تحليل داده ها و بررسی اعتبار مدل با استفاده از تکنیکهای داده کاوی (آزمون فرضیه های تحقیق) 113

4-3-1 آزمون فرضيه اصلی…………………………………………………………………………… 113

– نتایج آزمون و یافته های فرضيه اصلی…………………………………………………………… 116

4-3-1-1 آزمون فرضيه فرعی اول………………………………………………………………….. 116

– نتایج آزمون و یافته های فرضیه فرعی اول……………………………………………………… 117

4-3-1-2 آزمون فرضيه فرعی دوم………………………………………………………………….. 118

– نتایج آزمون و یافته های فرضیه فرعی دوم……………………………………………………… 121

4-3-1-3 آزمون فرضيه فرعی سوم…………………………………………………………………. 123

عنوان                                                                                                                 صفحه

– نتایج آزمون و یافته های فرضیه فرعی سوم…………………………………………………….. 126

 • کارآیی مدل ها در مقایسه با الگوریتمهای مختلف طبقه بندی………………………………….. 129

فصل پنجم : نتیجه گیری وپیشنهادات    

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………. 131

 • نتایج حاصل از یافته های تحقیق (قبول و یا رد فرضیه ها)……………………………………. 131

5-1-1- نتایج حاصل از بررسی آزمون فرضیه اصلی………………………………………….. 132

5-1-1-1 نتیجه فرضیه فرعی اول…………………………………………………………………… 132

5-1-1-2 نتیجه فرضیه فرعی دوم ………………………………………………………………….. .133

5-1-1-3 نتیجه فرضیه فرعی سوم…………………………………………………………………… 134

 • نتيجه گيري كلي تحقيق…………………………………………………………………………………… 135
 • مقایسه نتایج تحقیق با سایر تحقیقات …………………………………………………………………. ..138
 • محدوديت ها و مشکلات تحقیق………………………………………………………………………… 138
 • پيشنهادات……………………………………………………………………………………………………. 139

5-5-1 پیشنهادات حاصل از تحقیق…………………………………………………………………… 139

5-5-2 پیشنهادات کاربردی در نظام بانکی…………………………………………………………. 141

5-5-3 پیشنهادات جهت تحقیقات آتی…………………………………………………………………. 142

منابع و مآخذ

      منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………. 146

منابع انگلیسی………………………………………………………………………………………………. 148

چکیده انگلیسی

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جدول ها

 

 

عنوان                                                                                                              صفحه

 

 

 • جدول نمونه هایی از پیشینه خارجی مرتبط ……………………………………………………………………………………………….. 13
 • جدول متغیر های مورد استفاده در برخی تحقیقات داخلی و خارجی …………………………………………………… 15
 • جدول میزان نفوذ داده کاوی در صنایع مختلف …………………………………………………………………………………………. 66
 • جدول شرایط بکارگیری هریک از مدل های اندازه گیری اعتبار مشتریان …………………………………………….. 70
 • جدول مهمترین شاخص های مؤثر در اندازه گیری اعتبار مشتریان ………………………………………………………… 73
 • جدول توزيع فراواني مدرک تحصیلی مدیران عامل ……………………………………………………………………………….. 108
 • جدول توزيع فراواني وضعیت مالیات شرکتها ………………………………………………………………………………………….. 109
 • جدول توزيع فراواني انواع شرکتها ……………………………………………………………………………………………………………… 110
 • جدول توزيع فراواني زمینه فعالیت شرکتها ………………………………………………………………………………………………. 111
 • جدول شرح متغیرهای مدل ………………………………………………………………………………………………………………………….. 112
 • جدول عملکرد پیش بینی مدل ماشین بردار پشتیبان در مرحله تست ………………………………………………….. 118
 • جدول عملکرد پیش بینی مدل درخت تصمیم در مرحله تست ……………………………………………………………. 122
 • جدول عملکرد پیش بینی مدل شبکه عصبی در مرحله تست ……………………………………………………………….. 127
 • جدول مقایسه تطبیقی صحت الگوریتم ها ………………………………………………………………………………………………… 129
 • جدول عملکرد پیش بینی مدل ماشین بردار پشتیبان در دوره تست …………………………………………………….. 133
 • جدول عملکرد پیش بینی مدل درخت تصمیم در دوره تست ………………………………………………………………. 134
 • جدول عملکرد پیش بینی مدل شبکه عصبی در دوره تست ………………………………………………………………….. 135

 

 

 

 

 

 

 

فهرست نمودارها

 

 

عنوان                                                                                                              صفحه

 

 

4-1 نمودار نحوه توزیع مدرک تحصیلی مدیران عامل……………………………………………………… 107

 • نمودار توزیع فراوانی وضعیت مالیات شرکتها…………………………………………………………. 108
 • نمودار توزیع فراوانی انواع شرکتها……………………………………………………………………….. 109
 • نمودار توزیع فراوانی زمینه فعالیت شرکتها…………………………………………………………….. 110

 

 

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

 • سوال تحقیق

با توجه به توضیحات ذکر شده، محقق به دنبال پاسخ به سؤال زیر می باشد :

–         آیا مدل هاي منتج از تكنيك هاي داده كاوي جهت اعتبارسنجي مبتني بر صورت هاي مالي از كارآیي مناسبي برخوردار مي باشند.

1-1-      اهداف تحقیق

هدف از انتخاب موضوع بررسی استفاده از صورتهای مالی اساسی در فرآیند اعتبارسنجی است که به عنوان رابط بین مؤسسات تهیه کننده صورتهای مالی اساسی و استفاده کنندگان از این اطلاعات برای تصمیم گیری می باشد با توجه به اینکه بسیاری از افراد و سازمانها به نحوی نیازمند اطلاعات مالی جهت تصمیم گیری در مورد روابط خود با واحدهای تجاری می باشند و در موارد زیادی تنها صورتهای مالی اساسی به عنوان اطلاعات در اختیار افراد و سازمانها جهت تصمیم گیری قرار میگیرد، هدف این پایان نامه بر این است که محدوده ای از این استفاده کنندگان یعنی اعتباردهندگان را در نظر گرفته و قابلیت استفاده از صورت های مالی اساسی در ارزیابی ریسک اعتباری مورد بررسی و تحقیق قرار داده و از سوي ديگر از تكنيك هاي داده كاوي و مدل هاي موجود در آن، معيار كارا جهت ارزيابي وضعيت مالي شركت ها و در نتيجه اتخاذ تصميمات به منظور اعطای تسهیلات فراهم گردد كه در مقايسه با روش فعلي بانك ها در اعطاي اين منابع از كارآمدي بالاتري برخوردار باشد.

پس بدیهی است بهره گیری از چنین سیستمی، بانک را در گزینش مطلوب مشتریان خود یاری کرده و ضمن کنترل بلادرنگ فرآيند اعطای تسهیلات بانکی و كاهش عواقب ناشي از عدم بازپرداخت بدهي ، سطح بهره وری آن را نيز ارتقاء می دهد.

در حال حاضر بخش عمده ای از بانک های کشور در ساختار سازمانی خود فاقد واحد مدیریت ریسک بوده و در صورت وجود این واحد اقدام جدی برای کنترل و اداره کردن ریسک انجام     نداده اند. نکته قابل تعمق در این رابطه این است که، عدم شناسایی اطلاعات موجود، پراکندگی اطلاعات، تعداد پایگاه های داده ها و بانک های اطلاعاتی، عدم ارتباط این پایگاه ها با هم و… ، که بطوریکه منتج به عدم کشف دانش و رابطه مورد نظر در این زمینه شده است. با توجه به مراتب فوق چنانچه بتوان مدیران و کارشناسان ذیربط را در مؤسسات مالی و بانک ها با مفاهیم و مدل های    داده کاوی آشنا نمود بخش عظیمی از این مشکل مرتفع گردیده و همانگونه که از بخش های مختلف این تحقیق مشخص گردیده است فرآیند اعتبارسنجی مبتنی بر صورتهای مالی کاملاً با فرآیند       داده کاوی تطابق داشته و می توان از علوم ذیربط و مدل های مربوطه پس از پاکسازی و       خلاصه سازی داده ها جهت سنجش اعتبار مشتریان بهره گرفت. بنابراين سه هدف زير را جهت تحقيق حاضر مي توان مدنظر قرار­داد :

 • ارائه مدلي كارآمد مبتني بر اطلاعات كمي و كيفي موجود در صورت هاي مالي جهت اعتبارسنجي مشتريان درخواست كننده تسهيلات مالي از بانك
 • مقايسه تطبيقي مدل هاي منتج از به كارگيري تكنيك هاي موجود در حوزه دانش داده كاوي[1] و تعيين مدلي كارآمد جهت انجام بررسي ها و كاهش ريسك اعتباري در جهت اعطاكنندگان تسهيلات مالي
 • شناسایی متغیرهای با اهمیت در تفکیک مشتریان در هریک از مدل های پیشنهادی

[1] Data Mining

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه اعتبارسنجی واحدهای تجاری دریافت کننده تسهیلات مالی مبتنی بر صورتهای مالی

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

پایان نامه اعتبارسنجی واحدهای تجاری دریافت کننده تسهیلات مالی مبتنی بر صورتهای مالی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : اعتبارسنجی واحدهای تجاری دریافت کننده تسهیلات مالی مبتنی بر صورتهای مالی با فرمت ورد

Author: 92

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *