بررسي عوامل مؤثر بر افزايش كارايي حسابرسي صورت هاي مالي از ديدگاه حسابرسان مستقل و حسابرسان ديوان محاسبات

دانلود پایان نامه

 پایان نامه ها - رشته حسابداری

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسي عوامل مؤثر بر افزايش كارايي حسابرسي صورت هاي مالي از ديدگاه حسابرسان مستقل و حسابرسان ديوان محاسبات

قسمتی از متن پایان نامه :

چكيده

حسابرسي فعاليتي مهم و حساس است كه توسط افراد مجاز و به قصد بررسي جستجوگرانه و شواهد براي اظهارنظر در مورد مطلوبيت ارائه صورتهاي مالي انجام مي گيرد. كيفيت حسابرسي و گزارشهاي حسابرسي نيز داراي اهميت ويژه اي است. لذا تحقيق حاضر به منظور بررسي عوامل مؤثر بر كارايي حسابرسي صورتهاي مالي طراحي و اجرا شده است و همچنين ديدگاه دو گروه متخصص يعني حسابرسان مستقل و حسابرسان ديوان محاسبات را با هم مقايسه مي نمايد. متغيرهاي مورد نظر به عنوان متغيرهاي مؤثر بر كيفيت حسابرسي شامل: 1) شناخت حسابرسان از محيط كار و نوع فعاليت صاحبكار، 2) شناخت حسابرسان به سيستم كنترل داخلي، 3) بررسي اثر استفاده از خدمات حسابرسي داخلي، 4) كاهش هزينه اجراي حسابرسي، 5) كاهش مدت زمان اجراي فرايند حسابرسي، 6) استفاده از خدمات كارشناسي، 7) اجراي سياست هاي كنترل كيفيت حسابرسي اطلاعات مالي است.  بدين منظور از پرسشنامه استاندارد سنواتي استفاده شده است كه روايي و پايايي آن مورد آزمون قرار گرفت. آزمونهاي مورد استفاده در اين تحقيق شامل آزمون T- Test يك نمونه اي، دو  نمونه­اي مستقل و آناليز واريانس (ANOVA) است. و نتايج تحقيق نشان مي دهد هر يك از متغيرهاي مذكور بر كيفيت حسابرسي و كارايي آن مؤثر است. و بين ديدگاه حسابرسان مستقل و حسابرسان ديوان محاسبات براي نقش هر يك از اين متغيرها تفاوت معني داري وجود دارد.

كلمات كليدي: كارايي حسابرسي، حسابرسان مستقل، حسابرسان ديوان محاسبات.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف تحقيق:

1) بررسي تأثير شناخت حسابرسان از محيط كار و فعاليت واحد مورد رسيدگي بر كارايي حسابرسي

2) بررسي تأثير شناخت و ميزان اتكاي حسابرسان بر سيستم كنترل داخلي واحد مورد رسيدگي بر كارايي حسابرسي

3) بررسي اثر استفاده از خدمات حسابرس داخلي و خدمات كارشناسي بر كارايي حسابرسي

4) بررسي تأثير اعمال محدوديت زماني و كاهش هزينه اجراي حسابرسي بر كارايي حسابرسي

5) بررسي تأثير كنترل كيفيت حسابرسي اطلاعات مالي تاريخي بر كارايي حسابرسي

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : بررسي عوامل مؤثر بر افزايش كارايي حسابرسي صورت هاي مالي از ديدگاه حسابرسان مستقل و حسابرسان ديوان محاسبات با فرمت ورد

Author: 92