بررسی تأمین مالی از محل افزایش سرمایه و بازده سهام شرکت‌بورس اوراق بهادار

 thesis-download-2

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی تأمین مالی از محل افزایش سرمایه و بازده سهام شرکت‌بورس اوراق بهادار 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

 

چکیده:.. ۱

مقدمه:.. ۲

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱-مقدمه : ۴

۲-۱)بیان مسأله ۶

۳-۱)اهمیت و ضرورت موضوع پژوهش.. ۷

۴-۱)اهداف پژوهش.. ۸

۱-۴-۱)اهداف خاص پژوهش.. ۸

۲-۴-۱)اهداف کاربردی پژوهش.. ۸

۵-۱)فرضیههای پژوهش.. ۸

۶-۱)قلمرو مکانی پژوهش.. ۹

۷-۱)قلمرو زمانی پژوهش.. ۹

۸-۱)روش پژوهش.. ۹

۹-۱)تعریف مفاهیم و واژههای خاص… ۱۰

۱۰-۱)ساختار پژوهش.. ۱۱

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

۱-۲- مقدمه: ۱۳

۲-۲)مفهوم سود گزارش شده و سود واقعی. ۱۴

۳-۲)مفهوم کیفیت سود در بحث مدیریت سود ۱۵

۱-۳-۲)عناصر تأثیرگذار برکیفیت سود ۱۶

۱-۱-۳-۲)روشهای مورد استفاده حسابداری. ۱۶

۲-۱-۳-۲)درجه اطمینان برآوردهای حسابداری. ۱۸

۳-۱-۳-۲)قابلیت اعتماد سود ۱۹

۴-۱-۳-۲)ساختار سرمایه ۲۰

۵-۱-۳-۲)حفظ و نگهداشت سرمایه ۲۰

۶-۱-۳-۲)هزینههای اختیاری. ۲۲

۷-۱-۳-۲)ویژگی(کیفیت)مدیریت.. ۲۲

۸-۱-۳-۲)ویژگیهای مالی. ۲۳

۹-۱-۳-۲)عوامل سیاسی و اقتصادی. ۲۴

۲-۳-۲)روشهای ارزیابی کیفیت سود ۲۵

۳-۳-۲)کاربرد تجزیه و تحلیل عناصر صورتهای مالی مرتبط با بحث مدیریت سود ۲۵

۱-۳-۳-۲)تجزیه و تحلیل ترازنامه ۲۶

۲-۳-۳-۲)تجزیه و تحلیل صورت جریان وجوه نقد ۲۷

۴-۲)صورت جریان وجوه نقد و حسابداری تعهدی. ۲۹

۵-۲)اهمیت اطلاعات مبتنی بر جریانهای نقدی در ارزیابی واحدهای انتفاعی. ۳۰

۶-۲)مبانی نظری مربوط به مدیریت سود ۳۱

۱-۶-۲)فرضیه طرح پاداش.. ۳۵

۲-۶-۲)فرضیه قرارداد بدهی. ۳۶

۳-۶-۲)فرضیه هزینه سیاسی. ۳۷

۴-۶-۲)تئوری نمایندگی. ۳۸

۵-۶-۲)انواع قراردادها و نظریه نمایندگی. ۴۲

۱-۵-۶-۲)قرارداد برمبنای رفتار یا زمان. ۴۳

۲-۵-۶-۲)قرارداد برمبنای نتیجه یا محرک. ۴۳

۶-۶-۲)هموار سازی سود ۴۴

۱-۶-۶-۲)انگیزههای هموارسازی سود ۴۶

۲-۶-۶-۲)ابعاد هموارسازی سود ۴۸

۳-۶-۶-۲)روشهای هموارسازی سود ۴۹

۱-۳-۶-۶-۲)تنظیم زمان معامله ۴۹

۲-۳-۶-۶-۲)روشهای تسهیم هزینه ۵۰

۴-۶-۶-۲)انواع هموارسازی سود ۵۰

۷-۶-۲)حسابداری تعدیلات جامع. ۵۲

۸-۶-۲)حساب سازی. ۵۲

۹-۶-۲)مدیریت سود خوب در برابر مدیریت سود بد ۵۳

۱۰-۶-۲)مدیریت سود و تقلب حسابداری. ۵۴

۱۱-۶-۲)نقش مدیریت و کمیته حسابرسی در ارتباط با مدیریت سود ۵۴

۱۲-۶-۲)مدلهای اندازهگیری مدیریت سود ۵۵

۱-۱۲-۶-۲)مدل جمع اقلام تعهدی اختیاری(مدل جونز،۱۹۹۱) ۵۵

۲-۱۲-۶-۲)مدل اقلام تعهدی یگانه ۵۹

۳-۱۲-۶-۲)مدل جمع اقلام تعهدی. ۶۰

۴-۱۲-۶-۲)مدل توزیعی. ۶۲

۷-۲)مبانی نظری مربوط به بازده سهام ۶۴

۸-۲)شرکتهای فرعی، اصلی و گروه ۶۹

۹-۲)پیشینه پژوهش.. ۷۱

۱-۹-۲)پژوهشهای خارجی: ۷۱

۲-۹-۲)پژوهشهای داخلی: ۷۶

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

۱-۳- مقدمه: ۸۰

۲-۳)فرضیههای پژوهش: ۸۱

۳-۳)متغیرهای پژوهش و نحوه اندازهگیری آنها ۸۲

۴-۳)جامعه آماری.. ۸۵

۵-۳)نمونه آماری.. ۸۶

۶-۳)روش جمع آوری دادهها ۸۶

۷-۳)روش پژوهش.. ۸۷

۸-۳)آمار توصیفی. ۸۷

۹-۳)آماراستنباطی. ۸۹

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

۱-۴-‏ مقدمه‏: ۹۱

۲-۴)شاخصهای توصیفی متغیرهای پژوهش.. ۹۱

۱-۲-۴)شاخصهای توصیفی بازده سهام شرکتهای اصلی. ۹۱

۲-۲-۴)شاخصهای توصیفی حجم اقلام تعهدی شرکتهای گروه ۹۲

۳-۲-۴)شاخصهای توصیفی اجزای اختیاری اقلام تعهدی شرکتهای گروه ۹۲

۴-۲-۴)شاخصهای توصیفی اجزای غیراختیاری اقلام تعهدی شرکتهای گروه ۹۳

۳-۴)آزمون کولموگروف اسمیرنف برای تعیین نرمال یا غیر نرمال بودن متغیرهای پژوهش.. ۹۴

۴-۴)آزمون فرضیههای پژوهش.. ۹۷

۱-۴-۴)آزمون فرضیه اصلی. ۹۷

۲-۴-۴)آزمون فرضیه فرعی اول. ۹۹

۳-۴-۴)آزمون فرضیه فرعی دوم ۱۰۰

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

۱-۵-مقدمه: ۱۰۴

۲-۵)نتیجه گیری. ۱۰۵

۳-۵)پیشنهادهای پژوهش.. ۱۰۷

۱-۳-۵)پیشنهادهای حاصل از نتایج پژوهش.. ۱۰۷

۲-۳-۵)پیشنهادهایی برای پژوهشهای آتی. ۱۰۹

۴-۵)محدودیتهای پژوهش.. ۱۰۹

پیوستها:

منابع و ماخذ:

منابع فارسی: ۱۱۶

منابع لاتین: ۱۱۹

چکیده انگلیسی ………………………………………………………………………………………….۱۲۰

 

 

 

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

اهداف پژوهش

تحلیلگران مالی و شرکت­های سرمایه­گذاری که به عنوان عوامل اصلی بازار سرمایه محسوب         می شوند با در نظر گرفتن عامل رفتار مدیریت سود واحدهای انتفاعی باعث انتقال صحیح منابعشان شده و به دنبال آن افزایش رشد اقتصادی جامعه را به همراه خواهند آورد. هدف اصلی این تحقیق تعیین این موضوع است که چه رابطه­ای بین رفتار مدیریت سود شرکت­های گروه با بازده سهام شرکت اصلی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد؟

 

۱-۴-۱)اهداف خاص پژوهش

اهداف خاص این پژوهش به شرح زیر می باشد:

  • بررسی رابطه بین حجم اقلام تعهدی شرکت­های گروه با بازده سهام شرکت اصلی.
  • بررسی رابطه بین اجزای اختیاری اقلام تعهدی شرکت­های گروه با بازده سهام شرکت اصلی.
  • بررسی رابطه بین اجزای غیر اختیاری اقلام تعهدی شرکت­های گروه با بازده سهام شرکت اصلی.

 

۲-۴-۱)اهداف کاربردی پژوهش

شرکت­های سرمایه گذاری، تحلیلگران بازار سرمایه، کارگزاران بورس اوراق بهادار و همچنین تدوین کنندگان استانداردهای حسابداری بعنوان اصلی­ترین کاربران این پژوهش بوده و می توانند نتایج این پژوهش را در تصمیم گیری­های خود مورد استفاده قرار دهند.

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه بررسی تأمین مالی از محل افزایش سرمایه و بازده سهام شرکت‌بورس اوراق بهادار

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

پایان نامه بررسی تأمین مالی از محل افزایش سرمایه و بازده سهام شرکت‌بورس اوراق بهادار

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : بررسی تأمین مالی از محل افزایش سرمایه و بازده سهام شرکت‌بورس اوراق بهادار  با فرمت ورد