بررسی تأمین مالی از محل افزایش سرمایه و بازده سهام شرکت‌بورس اوراق بهادار

دانلود پایان نامه

 thesis-download-2

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی تأمین مالی از محل افزایش سرمایه و بازده سهام شرکت‌بورس اوراق بهادار 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

 

چكيده:.. 1

مقدمه:.. 2

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1-مقدمه : 4

2-1)بیان مسأله 6

3-1)اهمیت و ضرورت موضوع پژوهش.. 7

4-1)اهداف پژوهش.. 8

1-4-1)اهداف خاص پژوهش.. 8

2-4-1)اهداف کاربردی پژوهش.. 8

5-1)فرضیههای پژوهش.. 8

6-1)قلمرو مکانی پژوهش.. 9

7-1)قلمرو زمانی پژوهش.. 9

8-1)روش پژوهش.. 9

9-1)تعریف مفاهیم و واژههای خاص… 10

10-1)ساختار پژوهش.. 11

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

1-2- مقدمه: 13

2-2)مفهوم سود گزارش شده و سود واقعی. 14

3-2)مفهوم کیفیت سود در بحث مدیریت سود 15

1-3-2)عناصر تأثيرگذار بركيفيت سود 16

1-1-3-2)روشهاي مورد استفاده حسابداري. 16

2-1-3-2)درجه اطمينان برآوردهاي حسابداري. 18

3-1-3-2)قابليت اعتماد سود 19

4-1-3-2)ساختار سرمايه 20

5-1-3-2)حفظ و نگهداشت سرمايه 20

6-1-3-2)هزينههاي اختياري. 22

7-1-3-2)ويژگي(كيفيت)مديريت.. 22

8-1-3-2)ويژگيهاي مالي. 23

9-1-3-2)عوامل سياسي و اقتصادي. 24

2-3-2)روشهاي ارزيابي كيفيت سود 25

3-3-2)كاربرد تجزيه و تحليل عناصر صورتهاي مالي مرتبط با بحث مدیریت سود 25

1-3-3-2)تجزيه و تحليل ترازنامه 26

2-3-3-2)تجزيه و تحليل صورت جريان وجوه نقد 27

4-2)صورت جريان وجوه نقد و حسابداري تعهدي. 29

5-2)اهميت اطلاعات مبتني بر جريانهاي نقدي در ارزيابي واحدهای انتفاعی. 30

6-2)مبانی نظری مربوط به مديريت سود 31

1-6-2)فرضیه طرح پاداش.. 35

2-6-2)فرضیه قرارداد بدهی. 36

3-6-2)فرضیه هزینه سیاسی. 37

4-6-2)تئوری نمایندگی. 38

5-6-2)انواع قراردادها و نظريه نمايندگي. 42

1-5-6-2)قرارداد برمبناي رفتار يا زمان. 43

2-5-6-2)قرارداد برمبناي نتيجه يا محرك. 43

6-6-2)هموار سازي سود 44

1-6-6-2)انگيزههاي هموارسازي سود 46

2-6-6-2)ابعاد هموارسازي سود 48

3-6-6-2)روشهای هموارسازی سود 49

1-3-6-6-2)تنظيم زمان معامله 49

2-3-6-6-2)روشهاي تسهيم هزينه 50

4-6-6-2)انواع هموارسازي سود 50

7-6-2)حسابداري تعديلات جامع. 52

8-6-2)حساب سازي. 52

9-6-2)مديريت سود خوب در برابر مديريت سود بد 53

10-6-2)مدیریت سود و تقلب حسابداری. 54

11-6-2)نقش مدیریت و کمیته حسابرسی در ارتباط با مدیریت سود 54

12-6-2)مدلهای اندازهگیری مدیریت سود 55

1-12-6-2)مدل جمع اقلام تعهدی اختیاری(مدل جونز،1991) 55

2-12-6-2)مدل اقلام تعهدی یگانه 59

3-12-6-2)مدل جمع اقلام تعهدی. 60

4-12-6-2)مدل توزیعی. 62

7-2)مبانی نظری مربوط به بازده سهام 64

8-2)شرکتهای فرعی، اصلی و گروه 69

9-2)پیشینه پژوهش.. 71

1-9-2)پژوهشهای خارجی: 71

2-9-2)پژوهشهای داخلی: 76

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

1-3- مقدمه: 80

2-3)فرضیههای پژوهش: 81

3-3)متغیرهای پژوهش و نحوه اندازهگیری آنها 82

4-3)جامعه آماری.. 85

5-3)نمونه آماری.. 86

6-3)روش جمع آوری دادهها 86

7-3)روش پژوهش.. 87

8-3)آمار توصيفي. 87

9-3)آماراستنباطي. 89

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

1-4-‏ مقدمه‏: 91

2-4)شاخصهای توصيفي متغیرهای پژوهش.. 91

1-2-4)شاخصهای توصيفي بازده سهام شرکتهای اصلی. 91

2-2-4)شاخصهای توصيفي حجم اقلام تعهدی شرکتهای گروه 92

3-2-4)شاخصهای توصيفي اجزای اختیاری اقلام تعهدی شرکتهای گروه 92

4-2-4)شاخصهای توصيفي اجزای غیراختیاری اقلام تعهدی شرکتهای گروه 93

3-4)آزمون كولموگروف اسميرنف براي تعیین نرمال یا غیر نرمال بودن متغيرهای پژوهش.. 94

4-4)آزمون فرضیههای پژوهش.. 97

1-4-4)آزمون فرضیه اصلی. 97

2-4-4)آزمون فرضیه فرعی اول. 99

3-4-4)آزمون فرضیه فرعی دوم 100

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

1-5-مقدمه: 104

2-5)نتیجه گیری. 105

3-5)پیشنهادهای پژوهش.. 107

1-3-5)پیشنهادهای حاصل از نتایج پژوهش.. 107

2-3-5)پیشنهادهایی برای پژوهشهای آتی. 109

4-5)محدودیتهای پژوهش.. 109

پیوستها:

منابع و ماخذ:

منابع فارسي: 116

منابع لاتین: 119

چکیده انگلیسی ………………………………………………………………………………………….120

 

 

 

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

اهداف پژوهش

تحليلگران مالي و شركت­هاي سرمايه­گذاری كه به عنوان عوامل اصلي بازار سرمايه محسوب         مي شوند با در نظر گرفتن عامل رفتار مدیریت سود واحدهاي انتفاعي باعث انتقال صحيح منابعشان شده و به دنبال آن افزايش رشد اقتصادي جامعه را به همراه خواهند آورد. هدف اصلی این تحقيق تعيين اين موضوع است که چه رابطه­ای بین رفتار مدیریت سود شرکت­های گروه با بازده سهام شرکت اصلی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد؟

 

1-4-1)اهداف خاص پژوهش

اهداف خاص این پژوهش به شرح زیر می باشد:

  • بررسی رابطه بین حجم اقلام تعهدی شرکت­های گروه با بازده سهام شرکت اصلی.
  • بررسی رابطه بین اجزای اختیاری اقلام تعهدی شرکت­های گروه با بازده سهام شرکت اصلی.
  • بررسی رابطه بین اجزای غیر اختیاری اقلام تعهدی شرکت­های گروه با بازده سهام شرکت اصلی.

 

2-4-1)اهداف کاربردی پژوهش

شركت­هاي سرمايه گذاری، تحليلگران بازار سرمايه، کارگزاران بورس اوراق بهادار و همچنين تدوين كنندگان استانداردهاي حسابداري بعنوان اصلي­ترين كاربران اين پژوهش بوده و مي توانند نتايج اين پژوهش را در تصميم گيري­هاي خود مورد استفاده قرار دهند.

پایان نامه بررسی تأمین مالی از محل افزایش سرمایه و بازده سهام شرکت‌بورس اوراق بهادار

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

پایان نامه بررسی تأمین مالی از محل افزایش سرمایه و بازده سهام شرکت‌بورس اوراق بهادار

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : بررسی تأمین مالی از محل افزایش سرمایه و بازده سهام شرکت‌بورس اوراق بهادار  با فرمت ورد

Author: 92