بررسی تاثیر تعداد پایانه های شعب بر میزان سود و زیان بانکی – پایان نامه ارشد

دانلود پایان نامه

 پایان نامه ها - رشته حسابداری

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر بهبود عملکرد سیستم بانکی کشور طی سال های 1380 – 1390

قسمتی از متن پایان نامه :

3-12- آزمون های پیش فرض رگرسیون

3-12-1-آزمون نرمال بودن

بسیاری از آزمون­هاي آماري بر مبناي نرمال بودن توزیع داده­ها بنا نهاده شده­اند و با این پیش فرض به کار میروند که توزیع داده­های آن جامعه از توزیع نرمال پیروي مینماید. بنابراین تحلیلگر لازم است تا قبل از پرداختن به تحلیل­هاي آماري متغیرها، نوع توزیع آن متغیرها را بداند. براي برآورد مدل تحلیلگر لازم است تا قبل از پرداختن به تحلیل­هاي آماري متغیرها، نوع توزیع آن متغیرها را بداند که توزیع داده ها دارای چولگی و کشیدگی به راست و یا چپ نباشد.

3-12-2-آزمون معنادار بودن

3-12-2-1- آزمون معنادار بودن رگرسیون

برای بررسی معنادار بودن رگرسیون آزمون ANAOVA و آمارهF مورد استفاده قرار میگیرد. در یک مدل رگرسیون چندگانه چنانچه رابطه­ای بین متغیر وابسته و متغیر مستقل وجود نداشته باشد، تمام ضرایب متغیرهای مستقل صفر میشود­. بدین ترتیب می ­توانیم معنادار بودن رگرسیون را آزمون نماییم. در آزمون ANAOVA  آمارهF با سطح معناداری Sig  مقایسه میشود؛ چنانچه Sig بدست آمده کمتر از مقدارF باشد، فرض خطی بودن مدل تأیید میشود.

3-12-3- نمودار پراکنش

نداشتن الگوي منظم در پراکندگي اين نقاط مي­تواند مويد همساني واريانس که يکي از پيش­فرض­هاي الگوبندي رگرسيوني است ميباشد.

3-12-4- تجزیه و تحلیل رگرسیون

چنانچه هدف تحقیق تنها بررسی رابطه متغیر وابسته با متغیر (متغیرهاي) مستقل باشد میتوان با محاسبه ضریب همبستگی، درجه وابستگی و ارتباط بین دو یا چند متغیر را مشخص ساخت. اما در این تحلیل نمیتوان رابطه علت و معلولی در مورد متغیرها را نتیجه گیری نمود. در صورتی که علاوه بر تعیین رابطه همبستگی، اندازه­گیري و بررسی میزان تغییر یک متغیر که قابل استناد به متغیرهاي دیگر است نیز مد نظر باشد، از تجزیه تحلیل رگرسیون استفاده میشود. استفاده از معادله رگرسیون و تعمیم روند گذشته به آینده با این فرض امکان پذیر است که روند گذشته تعمیم پذیر باشد و ملاك پیش­بینی آینده قرار گیرد به عبارتی از چنان ثباتی برخوردار باشد که روند آینده براساس آن قابل استخراج باشد. در تجزیه و تحلیل و رسیدگی ضمن تعیین رابطه همبستگی میتوان ضرایب متغیرهاي مستقل را برآورد نموده و مشخص نمود که تغییر در یک واحد در هریک از متغیرهاي مستقل به چه میزان بر متغیر وابسته اثر میگذارد. ضریب تعیین  معرف میزان تغییر پذیري در متغیر وابسته است که به وسیله رگرسیون توضیح داده میشود. تحلیل­هاي رگرسیون به مطالعه وابستگی یک متغیر (متغیر وابسته) به یک یا چند متغیر دیگر (متغیر مستقل) میپردازد که با تخمین یا پیش­بینی مقدار متوسط یا میانگین متغیر نوع اول در حالتی که متغیر نوع دوم معلوم و معین شده باشند صورت میپذیرد. در این روش درجات همبستگی و روابط بین متغیرها بررسی میشود. اگر تمامی مشاهدات روي خط رگرسیون باشند برازش کامل بدست می­آید اما این حالت به ندرت اتفاق می­افتد و انحرافات مثبت و منفی خواهیم داشت در این حالت در رگرسیون مرکب معیار خلاصه اي خواهد بود که بیان مینماید چگونه خط رگرسیون نمونه داده­ها ضریب تعیین  را به خوبی برازش میدهد. این ضریب بین صفر و 1 قرار خواهد داشت. اگر برابر با یک باشد به این معناست که خط رگرسیون 100 درصد تغییرات متغیر وابسته را توضیح میدهد و اگر صفر باشد مدل تغییرات متغیر وابسته را به هیچ عنوان توضیح نمیدهد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف تحقیق:

نیاز ملی ما طبق برنامه چهارم توسعه، دستیابی به جامعه مبتنی بر اقتصاد و دانایی محوری و اطلاعات محوری است. با توجه به حجم کلان سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات در کشور، توجه به سرمایه گذاری آگاهانه و ارزیابی بهره وری استفاده از فناوری اطلاعات امری لازم و ضروری است. این تحقیق با هدف ارائه چارچوبی برای شناسایی ارزیابی بهبود کیفیت خدمات ناشی از به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در بانک های جمهوری اسلامی ایران به عنوان مبنایی برای مطالعه برنامه ریزان و رهنمودی برای درک بهتر این ارزیابی، به بررسی نکات قابل تامل در مورد بانکداری الکترونیک در ایران میپردازد (قدسی،1387).

هدف اصلی                     

با توجه به مطالب پیش گفته هدف اصلی در این تحقیق این است که به بررسی تاثیر اجزاء و عوامل فناوری اطلاعات در زمینه بهبود عملکرد سیستم بانکی کشور بپردازیم.

اهداف فرعی

1-بررسی تاثیر تعداد کارت های بانکی بر حجم سپرده های بانکی

2-بررسی تاثیر تعداد پایانه های فروش بر حجم سپرده های بانکی

3-بررسی تاثیر تعداد پایانه های شعب بر حجم سپرده های بانکی

4-بررسی تاثیر تعداد خودپردازها بر حجم سپرده های بانکی

5- بررسی تاثیر تعداد کارت های بانکی بر حجم تسهیلات پرداختی

6-بررسی تاثیر تعداد پایانه های فروش بر حجم تسهیلات پرداختی

7-بررسی تاثیر تعداد پایانه های شعب بر حجم تسهیلات پرداختی

8-بررسی تاثیر تعداد خودپردازها بر حجم تسهیلات پرداختی

9- بررسی تاثیر تعداد کارت های بانکی بر میزان سود و زیان بانکی

10- بررسی تاثیر تعداد پایانه های فروش بر میزان سود و زیان بانکی

11- بررسی تاثیر تعداد پایانه های شعب بر میزان سود و زیان بانکی

12- بررسی تاثیر تعداد خودپردازها بر میزان سود و زیان بانکی

بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر بهبود عملکرد سیستم بانکی کشور

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر بهبود عملکرد سیستم بانکی کشور با فرمت ورد

Author: 92

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *