بررسی میزان نوسان سود جامع نسبت به سود خالص – دانلود پایان نامه ارشد

 thesis-download-2

عنوان کامل پایان نامه :

 رابطه ریسک شرکت و نوسانات سود جامع

قسمتی از متن پایان نامه :

2.4 رویکردهای تهیه­ صورت سود (زیان)

سود اقتصادی هر دوره از طریق ارزش­گذاری سرمایه­ی واحد گزارشگر در ابتدا و انتهای هر دوره مالی محاسبه می­شد. صرف­نظر از مشکلات مفاهیم متعدد حفظ سرمایه و مسایل خاص ارزش­گذاری مهم­ترین ناتوانی این سود آن است که ماهیت و اجزای سود که برای پیش­بینی ضروری است آشکار نمی­گردد. به­عبارت بهتر، سود اقتصادی یک قلم است و جزییات ندارد بنابراین امکان پاسخگویی به سوالات زیادی نظیر سود از چه فعالیت­هایی حاصل شده را ندارد. از این رو، توان پیش­بینی کمی دارد (ثقفی، 1392).

نکته دیگر آن است که هدف اصلی واحدهای انتفاعی، حداکثر کردن جریان سود سهام به سهامداران در طول عمر آن واحد و یا حداکثر کردن ارزش تصفیه یا ارزش بازار واحد انتفاعی در پایان عمر یا مقطعی دیگر و یا ترکیبی از آنها می­باشد. اما اندازه­گیری کلی سود در طول عمر واحد انتفاعی، اطلاعات لازم را در اختیار نمی­گذارد و مهم­تر از آن دلایل موفقیت یا شکست را بیان نمی­کند. بنابراین، لازم است تا اندازه­گیری سود در دوره­های کوتاه­تر انجام شـود تا بتواند وسیـله­ای را برای کنتـرل و مبنایی را بـرای تصمیم­گیـری­های سرمایه­گذاران، اعتباردهندگان و مدیران به طور مستمر فراهم کند. موفقیت واحد انتفاعی ممکن است به دلیل شانس و تصادفات مساعد و یا کارایی مدیریت باشد. بنابراین، منشأ یا دلایل تحصیل سود برای ارزیابی موفقیت واحد انتفاعی حائز اهمیت است. اما برخی از حسابداران بر این باورند که سود خالص دوره مالی باید تمامی رویدادهای اقتصادی را در بر بگیرد و به سود حاصل از منابع مشخص نیز به طور مناسب عنوان داده شود (شباهنگ،1381). این اختلاف نظرها، موجب طرح دو مفهوم اصلی از سود شده است:

  1. مفهوم عملیات جاری[1]
  2. مفهوم شمول کلی (سود فراگیر)[2]

همانطـور که در بالا نیز بیان شـد، موضوع گزارشگـری سـود در حرفه حسابداری مسئله­ای بحث­برانگیز است. به­طورکلی، مسئله­ی اصلی به انتخاب شیوه­­ی گزارشگری سود، تحت دو مفهوم شمول کلی و عملکرد عملیات جاری برمی­گردد. مفهوم شمول کلی منطبق با حسابداری مازاد خالص (تمیز)[3] و مفهوم عملکرد عملیات جاری منطبق با حسابداری مازاد ناخالص[4] است. بریف و پینزل[5] (1996) بیان کردند:

“به نظر می­رسد اولین بحث مازاد خالص به عنوان یک موضوع حسابداری پس از آغاز قرن جدید مطرح کردن پرسش­هایی در مورد هدف صورت سود (زیان) باشد.”

2.4.1 تئوری مازاد خالص (تمیز)

یکی دیگر از تئوری­های جدید ارزشیابی سهام که نزدیکی بیشتری با مفاهیم و ارقام حسابداری دارد، تئوری مازاد خالص است.

مبنای رویکرد بالا، این تفکر حسابداری است که ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام در آخر دوره مساوی است با ارزش دفتری اول دوره بعلاوه سود دوره منهای سود سهام توزیع شده (یا همان سود مازاد خالص). در این روش صورت سود (زیان) در یک مقطعی از زمان تهیه و هیچ قلمی از متغیرهای حسابداری بین صورت سود (زیان) و ترازنـامه قرار نمی­گیرد. یعنی کلیـه­ی اقـلام افـزایش یا کاهش­دهنده­­ی حقوق صاحبان سهام (به استثنای افزایش یا کاهش سرمایه) مستقیماً وارد صورت سود (زیان) می­شود و متغیرهایی همانند اقلام غیرمترقبه، اثرات تغییر در اصول حسابداری، تجدید ارزیابی دارایی­ها، تعدیلات سنواتی و تعدیلات مالیاتی روی سودهای سال­های قبل که به فعالیت اصلی شرکت ارتباط ندارد، شناسایی نمی­شود. به عبارتی، به جای گزارش کردن این اقلام در صورت تغییرات حقوق صاحبان سرمایه به طور مستقیم آن را در صورت سود (زیان) گزارش می­کنند. مفهوم مازاد خالص در مدل ارزیابی سود باقیمانده مطرح و از این طریق وارد ادبیات مالی شد (محمود آبادی و بایزدی، 1387).

تفاوت اصلی بین تئوری مازاد خالص و ناخالص در این است که در تئوری مازاد ناخالص اقلام غیر مترقبه، اثرات تغییر در اصول حسابداری، تجدیدارزیابی دارایی­ها، تعدیلات سنواتی و … مستقیماً در ترازنامـه وارد می­شود و در صورت سود (زیان) نشان داده نمی­شود، حال آن­که در تئوری مازاد خالص اقلام فوق در انتهای صورت سود (زیان) دوره یا به­طور جداگانه در صورت سود (زیان) جامع گزارش می­شود. هیئت استانداردهای حسابداری مالی در حال حاضر از تئوری مازاد خالص پیروی کرده و سود جامع تعریف شده توسط این هیئت با مفهوم این تئوری هماهنگی دارد.

2.4.2 مفهوم سود عملیات جاری

مفهوم سود عملیات جاری بر اندازه­گیری کارایی واحـد انتفاعی تأکیـد دارد و آن را کانـون توجه قرار می­دهد. واژه کارایی به استفاده، بهره­برداری و مصرف کارای منابع واحد گزارشگر مربوط می­شود. در اقتصـاد ترکیب مناسب و صحیح عوامل تولید عمدتاً، سه عامل کار، سرمایه و مدیریت را کارایی می­نامند. رابطه این سه عامل تکنولوژی تولید نامیده می­شود. اما ارزیابی کارایی نسبی مستلزم مقایسه آن با استانداردهای تعیین شده می باشد. در صورت نبود چنین معیاری، معمولاً، مقایسه سود عملیات جاری چند دوره یک واحد و همچنین مقایسه آن با میانگین صنعت مربوطه انجام می­شود (هندریکسن و ون بردا، 1992).

در این روش، برای محاسبه سود، تأکید ویژه­ای بر واژه­های جاری و عملیاتی می­شود. طبق این نظریه تنها آثار پولی آن گروه از تغییرات و رویدادهایی که توسط مدیریت قابل کنترل و ناشی از تصمیمات دوره جاری است باید در محاسبه سود خالص دوره منظور شود (هندریکسن و ون بردا، 1992). بدیهی است تصمیمات مدیران پیوسته است و نتایج اکثر تصمیمات در دوره­های آتی نشان داده می­شود. علاوه­براین، هر یک از دوره­های مالی را نمی­توان یک تجربه اقتصادی مجزا به شمار آورد. از این رو، قضاوت آنکه سودهای (زیان­های) حاصل شده ناشی از تصمیمات فعلی و یا گذشته است بسیار مشکل است (ثقفی، 1392).

تأکید دیگر این مفهوم سود، بر عملیات است. برای محاسبه سود خالص در این دیدگاه، باید تنها رویدادها و تغییراتی در نظر گرفته شود که ناشی از عملیات عادی است، به این علت که قابلیت مقایسه سود خالص ناشی از عملیات عادی با سود سال­های دیگر بیشتر است، همچنین کارایی مدیریت به بهترین شکل ظاهر می­شود (هندریکسن و ون بردا، 1992).

انجمن حسابداران آمریکا (که در حال حاضر با عنوان انجمن حسابداران رسمی آمریکا یا AICPA[6]) در 1936 کمیته رویه­های حسابداری ([7]CPA) را تشکیل داد تا بدین وسیله بین حرفه حسابداری و نهادهای قانون­گذار دولتی ارتباط ایجاد شود. این کمیته وظیفه تدوین استانداردهای حسابداری را، در ایالت متحده آمریکا بر عهده داشت. CPA بولتن تحقیقات حسابداری (ARB[8]) شماره 32 با عنوان “سود و مازاد کسب شده” را در دسامبر 1947 صادر کرد. در این بیانیه سود عملکرد عملیاتی جاری به صورت زیر تعریف شده است:

“تأکید اصلی مفهوم عملکرد عملیات جاری بر رابطه اقلام بنا بر عملیات و بنا بر سال است. به­گونه­ای که سودها و زیان­ها به عملیاتی و غیرعملیاتی تفکیک شده و تنها نتایج رویدادهایی که مربوط به سال مالی مورد بررسی است در صورت سود (زیان) راه می­یابد، ضمن آنکه سود و زیان ناشی از اقلام غیرمترقبه و تحقق نیافته در تعیین سود سال جاری در نظر گرفته نمی­شود (ARB شماره 32، ص 259-260).”

[1].Current Operating Concept

[2] . All-Inclusive Concept

[3]. Clean Surplus Accounting

[4] . Dirty Surplus Accounting

[5]. Brief & Peansell

[6]. American Institute of Certified Public Accountants

[7]. Committee on Accounting Procedure

[8] . Accounting Research Bulletin

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 پرسش ­های تحقیق:

براساس مطالعات اکتشافی و مطالب مطرح شده و پرسش آغازین ارائه شده در قسمت انتهایی بیان مسئله پرسش­های زیر قابل طرح است:

  1. آیا سود جامع نسبت به سود خالص نوسان بیشتری دارد؟
  2. آیا نوسانات سایر اجزای سود جامع[1] با ریسک بازار شرکت رابطه معنی­داری دارد؟
  3. آیا نوسانات سایر اجزای سود جامع با قیمت بازار سهام شرکت رابطه معنی­داری دارد؟
  4. آیا سود خالص نسبت به سود جامع قدرت پیش­بینی بیشتری برای پیش­بینی جریان وجه نقد عملیاتی دوره بعددارد؟
  5. آیا سود خالص نسبت به سود جامع قدرت پیش­بینی بیشتری برای پیش­بینی سود خالص دوره بعد دارد؟

[1] . در این تحقیق معیار محاسبه نوسانات سایر اجزای سود جامع برابر است با مابه­ التفاوت نوسانات سود جامع و سود خالص.

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه رابطـه ریسـک شـرکت و نوسـانات سـود جامـع

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

پایان نامه رابطـه ریسـک شـرکت و نوسـانات سـود جامـع

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : رابطه ریسک شرکت و نوسانات سود جامع با فرمت ورد

Author: 92

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *