دانلود پایان نامه ارتباط جریان وجوه نقد عملیاتی و اقلام تعهدی جاری و غیر جاری نسبت به سود عملیاتی با ارزش بازار شرکت ها

دانلود پایان نامه

 thesis-download-2

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسي رابطه بین جریان وجوه نقد و اقلام تعهدی جاری و غیر جاری با ارزش بازار شرکت ها

قسمتی از متن پایان نامه :

3-6 نحوه تجزيه و تحليل فرضيه‌ها

براي بررسي فرضيه هاي تحقيق ضرايب تعيين الگوهاي فوق با يكديگر مقايسه مي‌شود الگويي كه داراي ضريب تعيين تعديلي بزرگتري باشد توان توضيح دهندگي بالاتر و رابطة قويتر با ارزش بازار شركت دارد.

  • براي آزمون فرضيه اول لازم است ضريب تعيين تعديل شده براي الگوهاي (1) و (2) برآورد شود، در صورتي كه ضريب تعيين تعديلي شده در الگوي (2) بيشتر از الگوي (1) باشد فرضيه اول تأئيد و در غير اين صورت اين فرضيه پذيرفته نخواهد شد.
  • براي آزمون فرضيه دوم لازم است ضريب تعيين تعديل شده براي الگوهاي (1) و (3) مجدداً برآورد شود، مستند بر مباني نظري استدلال شده انتظار مي‌رود كه ضريب تعيين حاصل از برازش الگو (1) بيشتر از الگوي (3) باشد، در اين صورت فرضيه دوم تأييد و در غير اين صورت عدم تأييد خواهد شد.
  • فرضيه سوم با مقايسه ضريب تعيين تعديل شده در دو الگوي (1) و (4) آزمون مي‌شوداز آنجا كه مطابق با مباني نظري انتظار بر اين است كه با تقسيم سود به اجزايش قدرت توضيح‌دهندگي الگو افزايش يابد، لذا در صورتي كه ضريب تعيين تعديل شده در الگوي شماره (4) بيشتر از الگوي شماره(1) باشد اين فرضيه پذيرفته و در غير اين صورت تأئيد نمي‌شود.
  • فرضيه چهارم با مقايسه ضريب تعيين تعديل شده در دو الگوي (4) و (3) بررسي مي‌شود. بيشتر بودن ضريب تعيين تعديلي در الگوي شماره (4) نسبت به الگوي شماره(3) تأئيد فرضيه و در غير اين صورت عدم تأئيد فرضيه را نتيجه مي‌دهد.
  • براي آزمون فرضيه پنجم ضريب تعيين تعديل شده در الگوهاي (4) و (2) با يكديگر مقايسه مي‌شوند، اين فرضيه زماني تأييد مي‌شود كه ضريب تعيين تعديلي در الگوي شماره (4) بيشتر از الگوي شماره (2) باشد.

با توجه به الگوها مي‌توان به بررسي محتواي اطلاعاتي اجزاي مختلف سود با يكديگر نيز پرداخت به اين صورت كه، با مقايسه ضريب برآوردي متغير سود عملياتي(E) در الگوي 1 با ضريب برآوردي متغيرهاي جريانات نقد عمياتي(CFO) و كل اقلام تعهدي(TACC) در الگوي شماره2 ، در صورتي كه ضرايب جريانات نقدعملياتي و اقلام تعهدي از ضريب سودخالص بيشتر باشد، بيانگر اين است كه محتواي جريانات نقدعملياتي و اقلام تعهدي نسبت به محتواي اطلاعاتي رقم سودخالص بيشتر است. همچنين در مقايسه ضريب برآوردي سودخالص از الگوي شماره1 با ضرايب برآوردي جريان‌وجوه(FF) و اقلام تعهدي غيرجاري (NCACC) از الگوي شماره 3 ، بزرگتر بودن ضرايب برآوردي جريان‌وجوه و اقلام تعهدي غيرجاري حاصل از الگوي 3 نسبت به ضريب برآوردي سودخالص از الگوي 1 نشان مي‌دهد كه محتواي اطلاعاتي اجزاي سود (جريان وجوه و اقلام تعهدي غيرجاري) نسبت به رقم سودخالص بيشتر است.  براي بررسي محتواي اطلاعاتي اقلام تعهدي جاري و غير جار با سود خالص ضرايب برآورد شده از الگوهاي شماره 1 و 4 با يكديگر مقايسه مي‌شوند. در صورتي كه ضرايب اقلام تعهدي جاري و اقلام تعهدي غيرجاري در الگوي شماره4 نسبت به ضريب سودخالص در الگوي شماره1 بزرگتر باشد نتيجه مي‌گيريم كه محتواي اطلاعاتي آن جزء سود نسبت به رقم سودخالص محتواي اطلاعاتي بالاتري دارد.

3-7 روش‌هاي آماري

روش آماري جهت تجزيه و تحليل داده‌ها متأثر از روش تحقيق است و از آنجا كه روش تحقيق حاضر بر مبناي تحقيقات همبستگي است، لذا از تجزيه و تحليل‌هاي رگرسيوني استفاده خواهد شد كه در امر برآورد و پيش‌بيني روابط بين متغيرها كاربرد گسترده‌اي دارد. برای بررسی رابطه خطی میان متغیرهای توضیحی و وابسته از ضریب همبستگی پیرسون و برای بررسی رابطه هم خطی میان متغیرهای توضیحی از عامل تورم وایانس (VIF) استفاده شده است. همچنین، برای تحلیل اطلاعات از آزمون های لیمر، هاسمن، معنادار بودن ضرایب رگرسیون (t)، معنادار بودن الگوی رگرسیون (F) و خود همبستگی دوربین واتسون استفاده شده است.

    3-7-1 آزمونF-ليمر

براي انتخاب بين روش داده‌هاي تابلويي[1] و داده هاي مقطعي[2] از آماره Fليمر استفاده مي شود.

آزمون Fليمر مقايسه‌اي بين مجموع مربعات جملات خطا[3](RSS) در روش داده‌هاي تابلويي و داده‌هاي مقطعي است. از آنجا كه در روش داده‌هاي مقطعي، پارامترهاي محدود كننده‌ي بيشتري( مثل ثابت در نظر گرفتن ضرائب عرض از مبدأ در طول زمان، در داده هاي مقطعي) وجود دارد، لذا انتظار بر اين است كه روش داده‌هاي مقطعي نسبت به داده‌هاي تابلويي، RSS بيشتري داشته باشند. بنابراين اگر RSS در مدل [4]OLS، با افزوده شدن محدوديت‌ها به طور معني‌داري افزايش پيدا نكند بهتر است كه از اين روش استفاده شود. در غير اين صورت، روش داده هاي تابلويي مناسب‌تر است.(اميري،1384)

[1]-Panel

[2]-Pooled

[3]-Residual Sum Squre

[4]-Ordinary Least Squares

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف تحقیق:

هدف از انجام این تحقیق عبارت است از بررسي رابطه ميان اقلام تعهدی جاری، غیرجاری، جریان نقد عملیاتی، جریان نقد آزاد و ارزش بازار سهام و همچنین تحلیل تأثير اجزای تشکیل دهنده سود بر تصمیمات سرمایه‌گذاران است.

بررسي رابطه بین جریان وجوه نقد و اقلام تعهدی جاری و غیر جاری با ارزش بازار شرکت ها

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : بررسي رابطه بین جریان وجوه نقد و اقلام تعهدی جاری و غیر جاری با ارزش بازار شرکت ها با فرمت ورد

Author: 92

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *