دانلود پایان نامه ارشد: بررسی ارتباط بین محافظه كاري و نرخ بازده غير عادي در بورس اوراق بهادار

 thesis-download-2

عنوان کامل پایان نامه :

 رابطه بین حسابداری محافظه کارانه و بازدهی غیر عادی و عدم تقارن اطلاعاتی شواهدی از بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

2-3- روش تحقيق

مبنای هر علمي، روش شناخت آن است و اعتبار و ارزش قوانين هر علمي، به روش شناختي مبتني است كه در آن علم به كار می‌رود. روش تحقيق، مجموعه‌ای از قواعد، ابزار و راه‌های معتبر، قابل اطمينان و نظام يافته، براي بررسي واقعیت‌ها، كشف مجهولات، يافتن روابط و دست يابي به راه حل مشكلات است. به طور کلی روش تحقیق شیوه طراحی مطالعات پژوهشی و رویه‌های تجزیه و تحلیل داده‌ها را مورد کنکاش قرار می‌دهد و همواره از دو رویکرد؛ هدف و ماهیت مورد توجه پژوهشگران می‌باشد.

1-2-3- هدف تحقيق

اولين مرحله از تقسيم بندی تحقيق را می‌توان منوط به هدف از انجام تحقيق دانست. از نظر هدف تحقيق؛ پژوهش‌ها را به سه نوع تحقيقات بنيادي، كاربردي و تحقيق و توسعه طبقه بندي می‌شوند.

تحقيقات كاربردي :

هدف این نوع تحقیقات توسعه دانش كاربردي در يك زمينه خاص است به عبارت ديگر تحقيقات كاربردي به سمت كاربرد علمي دانش هدايت می‌شوند (خاكي،1382 ).

تحقیقات بنیادی[1]:

هدف این نوع تحقیقات آزمون نظریه‌ها، تبیین روابط و پدیده‌ها و نظریه پردازي، و بالاخره تولید دانش و بررسی نظریه تحول تاریخ است. یافته‌های این نوع تحقیقات منجر به افزایش دانش می‌شود و قوانین علمی را کشف می‌نماید.

تحقيق و توسعه‌ای:

هدف این نوع تحقیق تشخیص مناسب بودن یک دانش، روش، ارزش و…  براي هدفی خاص و یا تهیه و تدوین برنامه‌های طرح‌ها و پروژه‌های توسعه‌ای است. به بیان دیگر در این نوع تحقیق توصیه‌هایی تحقیقات کاربردی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

2-2-3- ماهيت و روش تحقيق

دومین مرحله از تقسيم بندی تحقيق را می‌توان منوط به ماهیت و روش تحقیق دانست. از نظر ماهیت و روش تحقیق؛ پژوهش‌ها به سه نوع تحقیقات توصیفی، تاریخی و علمی طبقه بندی می‌شوند.

1-2-2-3-  تحقيق توصيفي

هدف از این نوع تحقیق توصيف و تفسير شرايط و روابط موجود میان پدیده‌ها می‌باشد در اين گونه تحقيق وضعيت كنوني پديده يا موضوعي جهت دست‌یابی به هدفی خاص مورد مطالعه قرار مي‌گیرد. در واقع تحقیق توصیفی شامل مجموعه روش‌هایی است که هدف آن‌ها توصیف کردن شرایط یا پدیده‌های مورد بررسی است. اجرای تحقیق توصیفی می‌تواند صرفاً برای شناخت شرایط موجود یا یاری دادن به فرایند تصمیم گیری باشد (بازرگان، سرمد، حجازي،1380) و داراي انواع گوناگوني به شرح زیر است.

الف ) تحقيق برآوردي : موقعيت يك پديده را در يك زمان توصيف مي‌كند اين روش هیچ‌گونه فرضيه‌اي را پيشنهاد نمي‌كند بلكه صرفاً موقعيت موجود را توصيف مي‌كنند.

ب) تحقيق ارزشيابي: اين روش به ارزش‌گذاري درباره فوائد اجتماعي، مطلوب بودن يا مؤثر بودن يك فرايند، حصول برنامه مي‌پردازد و به كاربرد يافته‌هاي خود توجه دارد. اين نوع تحقيق اغلب با توصيه‌هايي در جهت اقدامات سازنده همراه مي‌باشد و در پي يافتن قوانين كلي و قابل گسترش به ساير موقعیت‌ها نيست.

ج) مطالعه موردي: در این روش يك جامعه از لحاظ یک پدیده و یا موضوع خاص در یک دوره زمانی مشخص مورد مطالعه عميق و گسترده و همه جانبه قرار مي‌گيرد.

د ) مطالعه پيمايشي: در اين روش اطلاعات مربوط به گروهي از افراد در ارتباط با واقعیت‌ها، عقايد و رفتارها جمع آوری و تجزیه و تحلیل می‌شود. در تحقيق پيمايشي متغيرهاي محدودي در مورد تعداد زيادي از افراد مورد مطالعه قرار مي‌گیرد.

هـ) تحقيق تكاملي (توسعه‌اي) : اين نوع مطالعه به بررسي ميزان تغیيرات و الگوهاي برنامه‌ها و يا رشد افراد در طول مدت زمان مي‌پردازد و ممكن است به دو روش طولي (تداومي) و عرضي (مقطعي) صورت گيرد.

و ) مطالعات همبستگي: يكي از روش‌های بسيار متداول در تحقيقات توصيفي است كه به بررسي روابط دو متغير مي‌پردازد

ز ) تحقيقات پس از وقوع: اين نوع تحقيقات به بررسي روابط علت و معلولي به وسیله بررسي پي‌آمدهاي موجود مي‌پردازد. در این نوع مطالعه، محقق كار خود را با مشاهده و بررسي متغیر يا متغیرهای وابسته شروع مي‌كند تا بتواند به متغیر يا متغیرهای مستقل برسد. در واقع از معلول شروع مي‌كند تا بتواند علت را جستجو كند.

2-2-2-3-  تحقيق تجربي

تحقيق تجربي يا آزمايشي يكي از دقيق‌ترين و كارآمدترين روش‌های تحقيق است كه براي آزمون فرضيه‌ها مورد استفاده قرار مي‌گيرد هدف اين تحقيق بررسي تأثير محرک‌ها، روش‌ها و يا شرايط خاص محيطي بر روي يك گروه آزمودني مي‌باشد. از خصوصيات روش تجربي اين است كه ضمن دست‌کاری يا مداخله در متغیرها و كنترل شرايط نتایج بدست آمده را در مورد گروهي كه با انتساب تصادفي انتخاب شده‌اند، مورد مشاهده قرار مي‌دهد. در اين نوع تحقيق، پژوهشگران به منظور كشف روابط علت و معلولي يك يا چند گروه را به عنوان گروه تجربي تحت شرايط خاص (متغير مستقل) قرار مي‌دهد و نتايج را (متغير وابسته) با گروه و يا گروه‌های گواه كه تحت چنان شرايطي نموده‌اند، مقايسه مي‌كند.

3-2-2-3- تحقيق تاريخي

در این نوع تحقیق وقايع مربوط به گذشته جهت درک بهتر وضع موجود مورد تعبير و تفسير و ارزيابي قرار مي‌دهد. تفاوت این روش تحقیق با روش‌های توصيفي و تجربي آن است که در روش‌های قبلی محقق مي‌توانست نمونه مورد مطالعه را با ميل خود انتخاب نمايد، اما در تحقيق تاريخي مجبور است فقط اطلاعات و اسنادي را كه از گذشته باقي مانده‌اند مورد بررسي قرار دهد.

با توجه به توضيحات داده شده می‌توان گفت تحقيق حاضر از نظر هدف يك تحقيق كاربردي است زيرا به شناسايي و تبیین روابط میان شاخص‌های کارایی بازار (بازدهی غیر عادی)، حسابداری محافظه کارانه و عدم تقارن اطلاعاتی می‌پردازیم و همچنین از منظر ماهيت و روش تحقيق،همبستگی است چرا که این تحقیق؛ با توصيف عيني، واقعي و منظم ‏خصوصيات بازارهای اوراق بهادار؛ رفتار سهامداران در مقابل اطلاعات و رفتارهای مدیران نسبت به رویه‌های محافظه کارانه مورد بررسی قرار می‌گیرد و سعي می‌نماید تا «آنچه ‏هست» را بدون هیچ‌گونه دخالت يا استنتاج ذهني بر مبناي اطلاعات؛ ‏تجزيه و تحليل و گزارش كند.

[1]Pure Research

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف تحقيق:

  • شناسايي رابطه بين محافظه كاري و عدم تقارن اطلاعاتي
  • شناسايي رابطه بین محافظه كاري و نرخ بازده غير عادي
  • تعیین نقش و جایگاه حسابداری محافظه کارانه در کنترل رفتارهای فرصت طلبانه مدیران
  • ارائه راه كارهايي به منظور بهبود استانداردهاي حسابداري با توجه به نتايج پژوهش 

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه رابطه بین حسابداری محافظه کارانه و بازدهی غیر عادی و عدم تقارن اطلاعاتی شواهدی از بورس اوراق بهادار

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

پایان نامه رابطه بین حسابداری محافظه کارانه و بازدهی غیر عادی و عدم تقارن اطلاعاتی شواهدی از بورس اوراق بهادار

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : رابطه بین حسابداری محافظه کارانه و بازدهی غیر عادی و عدم تقارن اطلاعاتی شواهدی از بورس اوراق بهادار با فرمت ورد

Author: 92

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *