دانلود پایان نامه ارشد: بررسی تاثیر ریسک عدم پرداخت بر ضریب واکنش سود

دانلود پایان نامه

 پایان نامه ها - رشته حسابداری

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی تاثیر ریسک عدم پرداخت بر ضریب واکنش سود

قسمتی از متن پایان نامه :

5-2-5 نتايج فرضیه اصلی پنجم

با توجه به مقایسه آزمونها و تحليل هايي كه از راه رگرسيون و همبستگي در فصل (4) انجام شد و همانطوريكه در جدول (16-4) مبنی بر مقایسه میان نتایج حاصل از رگرسیون چند متغیره بین متغیر های سود غیر منتظره استاندارد شده و ریسک عدم پرداخت و بازده غیر عادی انباشته بدون متغیر های کنترلی اندازه شرکت با نتایج رگرسیون چند متغیره فوق با حضور متغیر کنترلی اندازه شرکت ، نشان می دهد که با افزودن متغیر کنترلی اندازه شرکت به مدل رگرسیونی، ضریب تعیین تعدیل شده با 0.9% افزایش  از 40.9% به 41.8%  می رسد  که این نشان دهنده این موضوع است که متغیر اندازه شرکت متغیر تاثیر گذاری در روابط بین سود غیر منتظره استاندارد شده، ریسک عدم پرداخت و بازده غیر عادی انباشته می باشد. بنابر این فرضیه اصلی پنجم مبنی بر اینکه اندازه شرکت  بر روابط بین ریسک عدم پرداخت، سود غیر منتظره استاندارد شده و بازده غیر عادی انباشته تاثیر گذار است، تایید می شود.

6-2-5 نتايج فرضیه اصلی ششم

با توجه به مقایسه آزمونها و تحليل هايي كه از راه رگرسيون و همبستگي در فصل (4) انجام شد و همانطوريكه در جدول (17-4) مبنی بر مقایسه میان نتایج حاصل از رگرسیون چند متغیره بین متغیر های سود غیر منتظره استاندارد شده و ریسک عدم پرداخت و بازده غیر عادی انباشته بدون متغیر های کنترلی پایداری سود با نتایج رگرسیون چند متغیره فوق با حضور متغیر کنترلی پایداری سود ، نشان می دهد که با افزودن متغیر کنترلی پایداری سود به مدل رگرسیونی، ضریب تعیین تعدیل شده با 1.8% افزایش  از 40.9% به 42.7%  می رسد که این نشان دهنده این موضوع است که متغیر پایداری سود متغیر تاثیر گذاری در روابط بین سود غیر منتظره استاندارد شده، ریسک عدم پرداخت و بازده غیر عادی انباشته می باشد. بنابر این فرضیه اصلی ششم مبنی بر اینکه پایداری سود  بر روابط بین ریسک عدم پرداخت، سود غیر منتظره استاندارد شده و بازده غیر عادی انباشته تاثیر گذار است، تایید می شود.

3-5 نتیجه گیری کلی تحقیق

آنچه در جمع بندی و نتیجه گیری کلی آزمون فرضيه هاي تحقيق مبني بر،رابطه معناداري متغير هاي مستقل و متغیرهای کنترل پژوهش با بازده غیر عادی انباشته شركتهاي موجود در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی 1384 تا 1387وجود دارد ،اين است كه سود غیر منتظره استاندارد شده  ارتباط مثبت و معنی داری با بازده غیر عادی انباشته دارد و همچنین ریسک عدم پرداخت بر روابط بین سود غیر منتظره و  بازده غیر عادی انباشته (ضریب واکنش سود) تاثیر گذار است وبین میزان این ریسک و تغییرات ضریب واکنش سود رابطه منفی وجود دارد. نتايج به دست آمده در اين پژوهش با نتايج حاصله از  تحقيقات  هالیوال و رینولد  ،1994،و سايرين مطابقت دارد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف تحقیق:

پس از تحقیق بال و براون این مسئله مطرح می شود که چرا بازار به اخبار خوب و بد واکنش متفاوتی نشان می دهد. چرا سود بخش کمی از تغییر در قیمت را تعیین می کند و چه عواملی می تواند در واکنش بازار بر سود غیر منتظره تاثیر گذار باشد. بعد از تحقیق بال و بران تحقیقات متعددی انجام شد که در آنها به بررسی عوامل مختلف تاثیرگذار بر ضریب واکنش سود پرداختند، نتایج این تحقیقات منجر به شناسایی عوامل مهم تاثیرگذار بر ضریب واکنش سود گردید.

هدف اصلی این تحقیق آزمون واکنش بازار نسبت به سود غیر منتظره با تاثیر از ریسک عدم پرداخت است . و بیان این موضوع که بازار تمایل دارد نسبت به سودهای غیرمنتظره ای که ناشی از ریسک عدم پرداخت است واکنش نشان دهد. در واقع این تحقیق نشان می دهد که ریسک عدم پرداخت یکی از عوامل تاثیرگذار بر واکنش سرمایه گذاران نسبت به سودهای غیر منظره است.

همچنین از دیگر اهداف این تحقیق می توان به کمک به سرمایه گذاران و سایر استفاده کنندگان از اطلاعت مالی برای فهم بیشتر عناصر صورتهای مالی و تاثیر آنها بر ضریب واکنش سود اشاره کرد.

بررسی تاثیر ریسک عدم پرداخت بر ضریب واکنش سود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : بررسی تاثیر ریسک عدم پرداخت بر ضریب واکنش سود با فرمت ورد

Author: 92

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *