دانلود پایان نامه-حاکمیت شرکتی و تغییر حسابرسان

 thesis-download-2

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی تغییر حسابرس از دیدگاه حاکمیت شرکتی 

قسمتی از متن پایان نامه :

در اوایل دهه 1990،مردم با اصطلاح حاکمیت شرکتی به اندازه امروز آشنا نبودند.اکنون حتی دردانشکده های معروف مدیریت،موضوع حقوق و مزایای مدیران به کانون مباحث مربوط به حاکمیت شرکتی تبدیل شده است. البته،این موضوع از جنبه های بسیار با اهمیت حاکمیت شرکتی به شمار می آید؛هر چند،اکنون هم می دانیم که دامنه این بحث،به مراتب فراتر از مسئله حقوق و مزایای مدیران است.موضوع لزوم تعیین حقوق و مزایای مدیران غیرموظف،در سطحی که آنان را در پیشگیری و حمایت از حقوق و منافع سهامداران ترغیب نماید،در متون علمی مورد تاکید قرار گرفته است (جنسن،1993،871).از این دیدگاه،حقوق ومزایای مدیران سازوکار دیگری است که می‌تواند به کمک اصطلاح و بهبود آن سطح حاکمیت شرکتی را ارتقاء بخشید.

3-9-2-2) تفکیک یا عدم تفکیک سمت مدیر عامل وریاست هیات‌مدیره

در گزارش کادبری (1992)توصیه شده است که بین اعضای هیات‌مدیره،باید توازن قوا وجود داشته باشد تا هیچ کس قادر به کنترل “بی قید وشرط”فرایند تصمیم‌گیری درشرکت نباشد افزون بر این،تقسیم مسئولیت ها در سطح عالی شرکت،باید به روشنی مشخص شده باشد تا از توازن قوا وحدود امتیاز اعضاء هیات‌مدیره،اطمینان کافی حاصل شود،در گزارش مذکور قید شده است که اگر سمت های ریاست هیات‌مدیره و مدیر عامل بر عهده دو شخص مجزا نباشد،آن گاه یکی از اعضای ارشد هیات‌مدیره باید اعلام کند که شخص مستقل کیست.عدم وجود مدیر عامل شرکت در سمت ریاست هیات‌مدیره نقش مهمی در اثر بخشی عملکرد هیات‌مدیره ایفا می کند(ستایش و دیگران،1389،47).رئیس هیات‌مدیره نقش اساسی بر کار مدیر عامل دارد(جنسن،1993،852).از منظر جنسن اگر دو موقعیت شغلی ریاست هیات‌مدیره و مدیر عامل همزمان به فرد واحدی واگذار گردد نظارت هیات‌مدیره بر مدیرعامل به صورت موثری اعمال نشده حق نظارت و حاکمیت هیات مذبور مورد مصالحه قرار خواهد گرفت.سپردن این نقش ها به یک فرد واحد باعث خواهد شد نقش نظارتی (به عنوان رئیس هیات‌مدیره )تحت تاثیر نقش اجرائی (به عنوان مدیرعامل)قرار گیرد.خدشه وارد شدن به استقلال هیات‌مدیره،انگیزه اعضای آن برای کسب اطمینان از این موضوع را که مدیریت اجرائی شرکت به دنبال انجام فعالیت‌های افزاینده ثروت سهامداران است کاهش می دهد.یرماخ (1996)نشان داد که شرکت‌ها هنگامی ارزش بیشتری دارند که پست مدیرعامل از ریاست هیات‌مدیره جدا باشد.براساس پژوهش‌های علمی انجام شده،تفکیک وظایف رئیس هیات‌مدیره از مدیر عامل،از جمله محرک های به شمار می آیند که به دلیل اعطای استقلال بیشتردر تصمیم‌گیری،موجب کاهش هزینه‌های نمایندگی و بهبود عملکرد شرکت می‌شود(دیویس[1]و دیگران، 1997، ص36). پس از گزارش کادربری،درگزارش هیگز[2](2003) دوباره بر اهمیت تفکیک وظایف رئیس هیات‌مدیره و مدیر عامل در شرکت‌های انگلیسی تاکید شده است (حساس یگانه ،1385،26). وظیفه برگزاری و هدایت جلسات هیات‌مدیره بر عهده رئیس  هیات‌مدیره است.در بسیاری از کشورها،مدیرعامل همزمان در نقش رئیس هیات‌مدیره قرار دارد.به عنوان مثال،در70% تا80% از شرکت‌های آمریکائی،مدیرعامل و رئیس هیات‌مدیره شخص واحدی هستند (رادرس[3] و دیگران،2001،314).اما رویه های رایج در اروپا،این دو نقش را تفکیک کرده اندو تنها 10% از شرکت‌های انگلیسی،مدیر عامل همزمان رئیس هیات‌مدیره است(مک[4]و دیگران ،2001،247). براساس ماده 124 قانون تجارت،مدیرعامل شرکت نمی‌تواند در عین حال ریاست هیات‌مدیره ی آن شرکت را نیز به عهده داشته باشد.مگر این که این موضوع با سه چهارم آراء حاضر به تصویب برسد همچنین بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار،تصدی  همزمان پست مدیرعامل و ریاست هیات‌مدیره توسط یک نفر در بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی ممنوع شده است. رودیگر[5]و دیگران (2010)،درپژوهشی نشان دادند جدائی ترکیب نقش ریاست هیات مدیره و مدیرعامل شرکت،رابطه معناداری با عملکرد شرکت ندارد.

4-9-2-2) اندازه هیات‌مدیره

ادبیات تئوریک دو دیدگاه متضاد پیرامون نقش اندازه هیات‌مدیره بر عملکرد شرکت ارائه نموده است.دیدگاه اول بیان می دارد که هیات مدیره کوچک تر باعث ارتقاء عملکرد شرکت می گردد.هنگامی که هیات‌مدیره از تعداد زیادی از اعضا تشکیل شده باشد،مشکل نمایندگی افزایش می‌یابد؛زیرا تعدادی از اعضای هیات‌مدیره ممکن است به عنوان افراد بی منفعت عمل کنند (هرمالین[6]ودیگران،106،2003).همچنین زمانی که تعداد اعضای هیات‌مدیره بیش از اندازه باشد،کنترل و نظارت بر مدیر عامل به صورت کارآ انجام نمی پذیرد(لیپتین[7]ودیگران،1992،65).ضمن آنکه طرح ریزی،هماهنگی تیمی،تصمیم‌گیری و برگزاری جلسات منظم برای هیات‌مدیره بزرگ تر دشوار است (جنسن ،1993،849).یک هیات‌مدیره بیش از اندازه بزرگ توانایی ایفای وظایف خود را به نحو احسنت از دست می دهندو بیشتر در یک جایگاه سمبلیک قرار می گیرند (هرمالین و دیگران،112،2003). از سوی دیگر دیدگاه دوم بیان می دارد که هیات‌مدیره کوچک تر، از مزیت ها و منافع،نظرات و پیشنهادهای تخصصی و متنوع که در هیات‌مدیره بزرگتر وجود دارد،محروم است.به علاوه هیات‌مدیره بزرگتر در زمینه های از قبیل تجربه،مهارت، جنسیت، ملیت و غیره مزیت دارند (دالتون[8] ،94،2005).ضمن اینکه هیات‌مدیره کوچکتر در ترکیب خود ازمدیران غیرموظف کمتری استفاده می کند و زمان اندکی برای ایفای وظایف نظارتی و تصمیم‌گیری خود دارد.

10-2-2) حاکمیت شرکتی شفافیت و ارزش آفرینی

امروزه بازارهاي پرتلاطم و رو به رشد اوراق بهادار در دنیا متکی بر سیستمهاي پیچیده حمایت کنندهاي هستند که نظام راهبري را در شرکتهاي سهامی عام بهبود می بخشند. ویژگیهاي اصلی این نظام راهبري عبارتند از: 1) به سهامداران اقلیت این اطمینان را میدهند که اطلاعاتی قابل اتکاء در رابطه با ارزش شرکت دریافت کردهاند و از جانب مدیران شرکت و سایر سهامداران بزرگ مورد خیانت و سوء استفاده قرار نگرفتهاند و 2) مدیران را اینگونه تشویق میکنند که به جاي پرداختن به اهداف شخصی خود، به دنبال حداکثر کردن ارزش و منافع شرکت باشند. از جمله سیستمها (یا سازمانهای) ارتقاء دهنده نظام راهبري شرکتی میتوان به واسطه هاي معتبري در بازارهای سرمایه همچون بانک هاي سرمایه گذاري، مؤسسات حسابداري، قوانین و مقررات اوراق بهادار (مثل آمریکا) و انواع شیوه ها (رژیم) افشاء و ارائه شفاف اطلاعات اشاره کرد که در حقیقت تولید کننده اطلاعاتی قابل اتکاء براي شرکتهاي سهامی عام میباشد. نقش راهبري اطلاعات حسابداري مالی در شرکتهاي سهامی عام و به تبع آن ویژگی شفافیت اطلاعات، دارای اهمیتی حیاتی در بازارها می باشند.

1-10-2-2 ) اطلاعات حسابداري مالی

اطلاعات حسابداري مالی محصول حسابداري شرکتها و سیستمهاي گزارشگري خارجی است که در آنها، داده هایی مقداري به صورت حسابرسی شده و به طور دورهاي و منظم در خصوص وضعیت مالی و عملکرد شرکتهاي سهامی عام ارائه می شود. در واقع، ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریانات نقدي حسابري شده به همراه سایر اطلاعات مندرج در یادداشت هاي همراه صورتهاي مالی، ساختار اطلاعاتی خاص هر شرکت را شکل داده و در اختیار سرمایه گذاران و قانونگذاران می نهند. البته ایجاد یک سیتم پیچیده افشاء به هیچ وجه ارزان نیست. کشورهایی که بازارهاي اوراق بهادار پیشرفته اي دارند، منابع قابل توجهی را به تولید سیستمهاي حسابداري و وضع مقررات جهت استفاده از این سیستمها و تعیین قواعد افشاء اختصاص میدهند، قواعد و قوانینی که شرکت هاي سهامی عام ملزم به تبعیت از آنها میباشند. این منابع صرف شده الزاماً مالی نمی باشند چرا که اقلام دیگري چون هزینه هاي فرصت مربوط به سرمایه انسانی فرهیخته[9] از جمله حسابداران، حقوقدانان، دانشگاهیان و سیاستمداران را نیز در بر میگیرند(حساس یگانه و نادی قمی، 1385).

در ایالات متحده آمریکا، کمیسیون بورس اوراق بهادار (SEC)، تحت نظارت پارلمان آمریکا، ، مسئول نگهداري و تعیین قواعد مورد نیاز بابت حسابداري و اصول افشاء می باشد که البته کلیه شرکتها ملزم به تبعیت از این قواعد هستند این قواعد بعضا تًوسط خود SEC و گاهی توسط سایرین که تحت نظارت SEC  هستند(مثل هیأت تدوین استانداردهاي حسابداري FASB) تدوین و ابلاغ می گردد. در حال حاضر، علاوه بر آنکه در همه کشورها استانداردگذاران به طور مجزا به این امر اشتغال دارند هیأت تدوین استانداردهاي حسابداري بین الملی (IASB)، نیز یکسري استانداردهایی را تدوین نموده تا در نهایت بتوانند قابل کاربرد در تمامی کشورهاي دنیا باشند.

[1]Davis, & Donaldson

[2] Heggs

[3]Rhoders,. and sundaramurthy

[4] Mak & Li

[5]Rüdiger, and René

[6]Hermalin, and Weisbach

[7]Lipton, and Lorsch

[8]Daltonand Dalton

[9]– educated

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

آیا مکانیزم های حاکمیت شرکتی که برای حفظ حقوق ذینفعان وارد عمل می شوند می توانند در انتخاب حسابرسان سهمی داشته باشند یا خیر؟

آیا مکانیزم های حاکمیت شرکتی باعث تغییر حسابرسان مستقل به حسابرسان  بزرگتر می شوند یا حسابرسان کوچکتر وارد بنگاه می گردند؟

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

 پایان نامه بررسی تغییر حسابرس از دیدگاه حاکمیت شرکتی در بورس اوراق بهادار تهران

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

 پایان نامه بررسی تغییر حسابرس از دیدگاه حاکمیت شرکتی در بورس اوراق بهادار تهران

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان :  با فرمت ورد بررسی تغییر حسابرس از دیدگاه حاکمیت شرکتی 

Author: 95

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *