دانلود پایان نامه حسابداری: ارتباط بین سرمایه در گردش و هموارسازی سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس

دانلود پایان نامه

 پایان نامه ها - رشته حسابداری

عنوان کامل پایان نامه :

 ارزیابی اثر مدیریت سرمایه در گردش بر عدم تقارن زمانی سود و هموارسازی سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

4-6آزمون F ليمر و آزمون هاسمن [1] 

بعد از اينکه مانايي متغيرها مورد بررسي قرار گرفت حال نوبت آن رسيده است که روش تخمين گردد. با توجه به آن چه در فصل سوم مطرح شد، داده­هاي اين پژوهش از نوع ترکيبي مي­باشد. اما قبل از تخمين مدل­ها لازم است که روش تخمين (تلفيقي يا تابلويي)  مشخص گردد. براي اين منظور از آزمون F ليمر استفاده شده است. براي مشاهداتي که احتمال آزمون آنها بيشتر از 5% باشد يا به عبارتي ديگر آماره آزمون آنها کمتر از آماره جدول باشد، از روش تلفيقي استفاده مي­­شود و براي مشاهداتي که احتمال آزمون آنها کمتر از 5% است، براي تخمين مدل از روش تابلويي استفاده خواهد شد. روش تابلويي خود با استفاده از دو مدل “اثرات تصادفي” و “اثرات ثابت” مي­تواند انجام گيرد. براي تعيين اين­که از کدام مدل استفاده شود، از آزمون هاسمن استفاده شده است. مشاهداتي که احتمال آزمون آنها کمتر از 5%  است از مدل اثرات ثابت و مشاهداتي که احتمال آزمون آنها بيشتر از 5% است از مدل اثرات تصادفي براي تخمين مدل استفاده مي­شود.

آزمون های تشخیصی در داده های ترکیبی:

برای تعیین مدل مورد استفاده در داده های ترکیبی از آزمون چاو و هاسمن استفاده شده است. آزمون چاو برای تعیین بکارگیری مدل اثرات تابلویی در مقابل تلفیق کل داده ها انجام گرفته و فرضیه های آن بصورت :

 pooled Model:0 H

1 H1 : Fixed Effect Model

فرض 0 H بر پایه عدم وجود اثرات فردی و گروهی است و فرض H1 بر پایه وجود اثرات فردی و گروهی قرار دارد آزمون هاسمن نیز برای تعیین استفاده از مدل اثرات ثابت در مقابل اثر تصادفی انجام می شود . آزمون هاسمن بر پایه وجود یا عدم وجود ارتباط بین خطای رگرسیون تخمین زده شده و متغیرهای مستقل مدل شکل گرفته است . اگر چنین ارتباطی وجود داشته باشد ، مدل اثر ثابت و اگر این ارتباط وجود نداشته باشد مدل اثر تصادفی کاربرد خواهد داشت. فرضیه ی 0 Hنشان دهنده ی عدم ارتباط متغیرهای مستقل و خطای تخمین و فرضیه ی 1H نشان دهنده وجود ارتباط است.

[1]-Hausman

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 پرسش های تحقیق:

1)آیا بین سرمایه در گردش و عدم تقارن زمانی سود رابطه معناداری وجود دارد؟

1-1)آیا بین دوره وصول مطالبات وعدم تقارن زمانی سود رابطه معناداری وجود دارد؟

1-2) آیا بین دوره پرداخت بدهی ها وعدم تقارن زمانی سود رابطه معناداری وجود دارد؟

1-3) آیا بین دوره گردش موجودی ها وعدم تقارن زمانی سود رابطه معناداری وجود دارد؟

1-4) آیا بین دوره تبدیل وجه نقد وعدم تقارن زمانی سود رابطه معناداری وجود دارد؟

2)آیا بین سرمایه در گردش و هموارسازی سود رابطه معناداری وجود دارد؟

2-1)آیا بین دوره وصول مطالبات وهموارسازی سود رابطه معناداری وجود دارد؟

2-2) آیا بین دوره پرداخت بدهی هاوهموارسازی سود رابطه معناداری وجود دارد؟

2-3) آیا بین دوره گردش موجودی ها وهموارسازی سود رابطه معناداری وجود دارد؟

2-4) آیا بین دوره تبدیل وجه نقد وهموارسازی سود رابطه معناداری وجود دارد؟

ارزیابی اثر مدیریت سرمایه در گردش بر عدم تقارن زمانی سود و هموار سازی سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : ارزیابی اثر مدیریت سرمایه در گردش بر عدم تقارن زمانی سود و هموارسازی سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار با فرمت ورد

Author: 92

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *