دانلود پایان نامه حسابداری درباره جریان نقدی و جریان نقد آتی

دانلود پایان نامه

 پایان نامه ها - رشته حسابداری

عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر متغیرهای تشکیل دهنده جریانات نقدی بر پیش بینی جریان نقد آتی شرکت ها در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

10.2.2 رویکردهای سود و جریان نقد آتی

يک سؤال اساسی در حسابداری، توانايی نسبی سود تعهدی و جريان‌های نقدی در پيش‌بينی توانايی شرکت در ايجاد جريان‌های نقد آتی است. مطالعات پيشين دو رويکرد متفاوت را در بررسی اهميت نسبی سود و جريان‌های نقدی در ارزيابی حقوق صاحبان سهام به کار برده‌اند.

تدوین‌کنندگان استانداردهای حسابداری، بر برتری سود تعهدی بر جریان‌های نقدی به عنوان معياری برای عملکرد مالی شرکت تاکيد دارند. برای مثال FASB در بيانيه شماره يک مفاهيم حسابداری بيان می‌کند: اطلاعاتی که درباره سود و اجزای آن با استفاده از سيستم تعهدی تهيه می‌شود، شاخص بهتری از سنجش عملکرد شرکت‌ها نسبت به اطلاعات دریافت‌ها و پرداخت‌های نقدی ارائه می‌کند (FASB، 1978). اين هیئت همچنين، در بيانيه مفاهيم حسابداری شماره 6 بيان می‌کند: حسابداری تعهدی در تلاش است که آثار مالی معاملات و رويدادهای واحد تجاری را که دارای پيامدهای نقدی هستند، در دوره‌هایی ثبت کند که آن معاملات و رويدادها رخ داده‌اند؛ نه فقط در دوره‌هايی که وجه نقد آن توسط واحد تجاری دريافت يا پرداخت شده است (FASB، 1985). بنابراين، سود تعهدی مشکلات زمان‌بندی و تطابق موجود در جريان‌های نقدی را ندارد، ولی اقلام تعهدی می‌تواند دربردارنده خطای اندازه‌گيری باشد.

در رويکرد اول، در مطالعات انجام‌شده به طور مستقيم به بررسی ادعای FASB در ارتباط با برتری حسابداری تعهدی پرداخته شده است. در اين مطالعات، پژوهشگران به بررسی توانايی نسبی سود و جريان‌های نقد عملياتی در پيش‌بينی جريان‌های نقد آتی پرداخته‌اند. درحالی‌که نتايج مطالعات اوليه نظير: بوئن و همکاران (1986) و گرينبرگ و همکاران (1986) نامشخص و مبهم است، مطالعات اخير نظير: به ارث و همکاران (2001)، از معيار جريان‌های نقد عملياتی استفاده کردند. نتايج اين مطالعات نشان‌دهنده برتری جريان‌های نقد عملياتی نسبت به سود در پيش‌بينی جريان‌های نقد آتی است. انگيزه استفاده از جريان‌های نقد عملياتی به عنوان شاخصی برای پيش‌بينی، ناشی از هدف اوليه در گزارشگری مالی است. FASB در بيانيه مفاهيم نظری گزارشگری مالی شماره يک بيان می‌کند که هدف اوليه گزارشگری مالی، پيش‌بينی وجوه نقد دريافتی آتی برای استفاده‌کنندگان از اطلاعات حسابداری است که نشان‌دهنده توانايی شرکت در ايجاد وجه نقد است.

رويکرد دوم در بررسی برتری نسبی سود در مقابل جريان‌های نقدی، استفاده از بازده سهام به عنوان معياری از انتظارات سرمايه‌گذاران درباره جريان‌های نقد آتی است. برای مثال، ديچو (1994) نشان داد که سود تعهدی نسبت به جريان‌های نقدی، در توضيح تغييرات مقطعی بازده سهام برتری دارد. در اين مطالعات، به طور ضمنی فرض بر اين است که بازار سهام کاراست و قيمت سهام به درستی اطلاعات جريان‌های نقدی موجود در سود جاری و جريان‌های نقد عملياتی را منعکس می‌کند. هرچند، نتايج پژوهش اسلون (1996)، بيانگر آن است که اعضای بازار سرمايه نظير سرمايه‌گذاران، بدون در نظر گرفتن پايداری متفاوت اجزای تعهدی و نقدی سود، بر سود جاری متمرکز هستند. بنابراين، به طور واضح برتری قدرت نسبی سود در توضيح بازده سهام مشخص نيست. از آنجايی که جريان‌های نقد تحقق‌یافته ممکن است دارای مشکلات زمان‌بندی و تطابق باشد، اين امر توانايی نسبی جريان‌های نقد را در انعکاس عملکرد شرکت کاهش می‌دهد. بايد توجه داشت چون سود، جريان‌های نقد تعدیل‌شده بابت اقلام تعهدی است، اين بحث وجود دارد که جريان‌های نقد نمی‌تواند مربوط‌تر از سود تعهدی باشد. با اين حال، استفاده فرصت‌طلبانه مديريت از اقلام تعهدی يا وجود خطای اندازه‌گيری در اقلام تعهدی می‌تواند به کاهش محتوای اطلاعاتی سود منجر گردد (بارتو و همکاران، 2001).

اغلب اطلاعات صورت‌های مالی شامل اقلام ترازنامه نظير: سرقفلی، حساب‌های دريافتنی، موجودی‌ها يا اقلام سود و زيان نظير: درآمد و مخارج تحقيق و توسعه تا حد زيادی مبتنی بر برآوردهای مديريت است. از طرفی، شرايط اقتصادی واحد تجاری و نتايج عمليات آن به گونه‌ای که در صورت‌های مالی سالانه و فصلی ارائه‌شده پيچيده بوده و بين واقعيت و حدس و گمان قرار دارد؛ به گونه‌ای که برای استفاده‌کنندگان از اطلاعات ناشناخته است. همچنين، حرکت به سوی استفاده از ارزش منصفانه در اندازه‌گيری دارايی‌ها و بدهی‌ها، نقش برآوردها و پيش‌بينی‌ها را در گزارش‌های مالی افزايش می‌دهد. تأثیر برآوردهای مديريت بر سودمندی اطلاعات مالی واضح نيست. از طرفی، برآوردها و پیش‌بینی‌ها به طور بالقوه برای سرمايه‌گذاران مفيد است، زيرا اين برآوردها به طور اوليه ابزاری برای انتقال اطلاعات به سرمايه‌گذاران است. برای مثال، برآورد مناسب ذخيره مطالبات مشکوک الوصول، سرمايه‌گذاران را درباره جريان‌های نقد مورد انتظار آتی ناشی از فروش‌های اعتباری مطلع می‌کند. لذا برآوردهای مديريت به سرمايه‌گذاران در ارزيابی جريان‌های نقد آتی کمک می‌کند (لو و همکاران،2010)؛ اما توانايی برآوردها در افزايش سودمندی اطلاعات مالی، تحت تأثیر دو عامل اصلی قرار دارد:

  1. مشکلات عينی: در يک محيط تجاری، به علت شرايط در حال تغيير بازار نظير: خصوصی‌سازی و سرعت تغييرات تکنولوژی، برای مديران واحدهای تجاری مشکل است که پيش‌بينی‌های قابل‌اتکا از رويدادهای واحد تجاری فراهم آورند. برای مثال، برآورد بازده آتی دارايی‌های طرح‌های بازنشستگی. همچنين، در بازارهای رقابتی کنونی، قابليت اطمينان جريان‌های نقد ناشی از دارايی‌ها که در طی چند سال پیش‌بینی‌شده، به روشنی سؤال‌برانگیز است. لذا، پيش‌بينی اطلاعات مالی ميزانی از اختلال يا پارازيت ناشناخته و قابل ملاحظه و شايد همراه با تعصب و سو گیری در اطلاعات مالی را نشان می‌دهد که سودمندی اطلاعات مالی را کاهش می‌دهد.
  2. حساب آرایی: علاوه بر مشکلات عينی در برآوردهای قابل‌اتکا، اين برآوردها می‌تواند توسط مديريت حساب آرایی شود که آثار معکوسی بر سودمندی اطلاعات مالی خواهد داشت.

بسياری از موضوع‌های مهمی که در سال‌های اخير توسط FASB مطرح‌شده نظير: ابزارهای مالی، اختيار خريد سهام، زيان کاهش ارزش سرقفلی، نيازمند پيش‌بينی در فرايند اندازه‌گيری و گزارشگری مالی است. بنابراين، تأثیر برآوردها که متضمن اندازه‌گيری و گزارشگری مالی است، بر سودمندی اطلاعات مالی يک سؤال قابل‌بحث است.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف پژوهش

  • تبیین نظری و تئوریک مبانی اقلام صورت جریان نقد و چگونگی ارتباط آن با پیش‌بینی جریان نقد یک سال پیش رو و جریان‌های نقدی آتی
  • بررسی عوامل موثر بر اقلام صورت جریان وجه نقد شرکت‌ها
  • بررسی تأثیرات اجزاء (اصلی و غیر اصلی) جریان نقد بر جریان نقد آتی شرکت‌ها در صنایع مختلف بورس اوراق بهادار
  • بررسی روش‌های معمول پیش‌بینی جریان نقد به تفکیک صنایع مختلف بورس اوراق بهادار
  • تبیین رابطه اقلام اصلی جریان نقد شرکت‌ها و پیش‌بینی جریان‌های نقد آتی یک سال پیش رو
  • تبیین رابطه اقلام غیر اصلی جریان نقد شرکت‌ها و پیش‌بینی جریان‌های نقد آتی یک سال پیش رو
  •  تبیین رابطه جریان‌های نقدی جاری شرکت‌ها و پیش‌بینی جریان‌های نقد آتی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : تأثیر متغیرهای تشکیل دهنده جریانات نقدی بر پیش بینی جریان نقد آتی شرکت ها در بورس اوراق بهادار با فرمت ورد

Author: 92

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *