دانلود پایان نامه حسابداری: رابطه بین ریسک نقدشوندگی و بازده غیرعادی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس

دانلود پایان نامه

 thesis-download-2

عنوان کامل پایان نامه :

  رابطه بین ریسک نقدشوندگی و بازده غیرعادی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

2-3-7 کاربرد نقدشوندگی در قیمت گذاري دارایی ها

لحاظ کردن نقدشوندگی در ارزش گذاری دارایی ها موضوعی است که تاکنون مورد توجه محققان حوزه مالی قرار گرفته است. آمیهود و مندلسون(1986) جزء اولین کسانی بودند که به بررسی کاربرد نقدشوندگی در قیمت گذاري دارایی ها پرداختند. آنها ارتباط بین بازده سهام و تفاوت قیمت هاي پیشنهادي عرضه و تقاضا را تحلیل کردند و به شواهدي مبنی بر وجود صرف نقدشوندگی دست یافتند. آمیهود و مندلسون در این تحقیق به منظور بررسی تأثیر تفاوت قیمت هاي پیشنهادي عرضه و تقاضا بر قیمت گذاري دارایی ها، به تحلیل مدلی پرداختند که در آن سرمایه گذاران با افق هاي متفاوت سرمایه گذاري، دارایی هایی را با تفاوت نسبی در قیمتهاي پیشنهادي عرضه و تقاضا، معامله می کنند. در  CAPMاستاندارد، بازده مورد انتظار باید تابعی فزاینده از ریسک سیستماتیک (ß) باشد.

آمیهود و مندلسون (1989) نشان دادند که بازده مورد انتظار یک تابع فزاینده از تفاوت قیمتهاي پیشنهادي خرید و فروش است که از آن به عنوان معیاري از عدم نقدشوندگی تعبیر می شود. نتایج کار این محققان فرضیه وجود ارتباط مستقیم بین ریسک سیستماتیک (ß) و تفاوت  قیمتهاي پیشنهادي خرید و فروش را مورد تأیید قرار می دهد .

همچنین، آمیهود و مندلسون( 1991)  در تحقیق دیگري ضمن بررسی رابطه بین نقدشوندگی با قیمت گذاري دارایی ها و سیاست هاي مالی، به ارایۀ شواهدي مبنی بر تأثیر نقدشوندگی بر قیمت دارایی ها پرداخته و نشان داده اند که نقدشوندگی نقش تعیین کننده و اساسی بر بازده دارایی هاي سرمایه اي دارد. همچنین برخی کاربردهاي مهم نقدشوندگی در سیاست هاي مالی عمومی و خصوصی بررسی و تأیید شده است. آنها براي نشان دادن وابستگی قیمت به میزان نقدشوندگی دارایی ها، با در نظر گرفتن افق سرمایه گذاري، اقدام به طراحی یک مدل تعادلی نموده و به این نتیجه می رسند که در حالت تعادل هر چه درجه نقدشوندگی دارایی کمتر باشد، قیمت آن نیز کمتر ارزیابی می شود. به عبارت دیگر، بازده دارایی ها با کاهش عدم نقدشوندگی افزایش می یابد و سرمایه گذاران بابت متحمل شدن هزینه هاي عدم نقدشوندگی، بازده کسب می کنند. همچنین به دلیل اینکه هزینه هاي معاملاتی دارایی هاي نقدشونده به طور مکرر رخ می دهد، این دارایی ها ارزش فعلی بیشتر و بازده کمتري نسبت به دارایی هاي کمتر نقدشونده دارند. در این مطالعه محققان با بررسی اوراق قرضه شش ماهه نشان دادند که تفاوت هاي نقدشوندگی بر قیمت گذاري اوراق قرضه نیز تأثیر می گذارد و هر چه نقدشوندگی این اوراق پایین تر باشد، بازده تا سررسید آنها بیشتر می شود. همچنین، در حالت تعادل، سهام با نقدشوندگی بیشتر به سرمایه گذاران با افق سرمایه گذاري کوتاه مدت و سهام با نقدشوندگی کمتر به سرمایه گذاران با افق سرمایه گذاري بلندمدت تخصیص می یابد.

اهمیت نقدشوندگی به عنوان یک متغیر مهم براي قیمت گذاري دارایی ها در بازارهاي سهام در تحقیقات افرادي مانند آمیهود (2002) ،پاستور و استامبا (2003) و دیگران نیز مورد تأکید قرار گرفته است. به زعم لی (2006) نقدشوندگی با استفاده هر معیاري اعم از آمیهود ، پاستور- استامبا یا مدل دیگري محاسبه شود در هر صورت ریسک نقدشوندگی باید در قیمت گذاري دارایی ها لحاظ گردد.

2-3-8 تأثیر نقدشوندگی در نوآور ي هاي توسعه اي بازار سرمایه

نقدشوندگی در نوآوري هاي توسعه اي بازار سرمایه نقش مهمی ایفا می کند. تهدیدي که همگام با جهانی شدن بازارها متوجه بازارهاي کوچک و کمتر توسعه یافته است، کاهش نقدشوندگی در بازارهاي محلی به دلیل غیرنقد بودن این گروه از بازارها و انتقال نقدشوندگی و سرمایه ها به بازارهاي بزرگ منطقه است که موجبات رشد و توسعه بازارهاي با نقدشوندگی بالا را فراهم می آورد (.(IOSCO, 2007

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف تحقیق:

  • تبیین نظری و تئوریک مبانی ریسک ونقدشوندگی و چگونگی ارتباط آن با بازده غیرعادی یک سال پیش رو و پیش بینی بازده غیر عادی سهام،
  • بررسی عوامل موثر بر بازده غیرعادی سهام شرکت ها،
  • بررسی تأثیرات ریسک نقدشوندگی بر بازده غیرعادی سهام شرکت ها در صنایع مختلف بورس اوراق بهادار،
  • تبیین رابطه ریسک نقدشوندگی شرکتها و پیش بینی بازده غیرعادی سهام یکسال پیش رو .

رابطه بین ریسک نقدشوندگی و بازده غیرعادی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : رابطه بین ریسک نقدشوندگی و بازده غیرعادی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار با فرمت ورد

Author: 92

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *