دانلود پایان نامه-سازمانهای تامین کننده حاکمیت شرکتی

 thesis-download-2

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی تغییر حسابرس از دیدگاه حاکمیت شرکتی 

قسمتی از متن پایان نامه :

همانطور که از جدول فوق مشاهده می گردد آماره LR، این فرضیه را که همه ضرایب مدل صفر می باشد را تایید نمی کند زیرا مقادیر احتمال در برخی از متغیرها کمتر از 5 درصد می باشد.

بین  و  ارتباط مستقیم و معناداری وجود دارد به عبارتی با افزایش میزان تمرکز مالکیت، تغییر در حسابرس به موسسات کوچکتر بیشتر می شود و با کاهش تمرکز مالکیت تغییر در حسابرس به موسسات کوچکتر کاهش می یابد. مفهوم این ارتباط به این شکل است که هرچه حاکمیت شرکتی ضعیفتر  شود تغییرات در حسابرس به موسسات حسابرسی کوچکتر و با کیفیت حسابرسی ضعیف تر افزایش می یابد. این ارتباط از لحاظ آماری معنادار است زیرا اولا مقدارZ به دست آمده بزرگتر از مقدار متناظر آن در جدول (96/1=0.975=αZ) بوده و همچنین  محاسبه شده در این متغیر نیز کمتر از 5 درصد می باشد. نتایج با نتایج ضریب همبستگی یکسان است. لذا فرضیه اول پژوهش پذیرفته می شود یعنی بین تمرکز مالکیت و تغییر حسابرس به موسسات حسابرسی کوچکتر در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه وجود دارد.

بین  و  ارتباط معکوس و معناداری وجود دارد به عبارتی با افزایش میزان استقلال هئیت مدیره، تغییر در حسابرس به موسسات حسابرسی کوچکتر کمتر می شود و با کاهش استقلال هئیت مدیره  تغییر در حسابرس به موسسات حسابرسی کوچکتر افزایش می یابد. مفهوم این ارتباط به این شکل است که هرچه حاکمیت شرکتی ضعیفتر  شود تغییرات در حسابرس به موسسات حسابرسی کوچکتر و با کیفیت حسابرسی ضعیف تر افزایش می یابد. این ارتباط از لحاظ آماری معنادار است زیرا اولا مقدارZ به دست آمده بزرگتر از مقدار متناظر آن در جدول (96/1=0.975=αZ) بوده و همچنین  محاسبه شده در این متغیر نیز کمتر از 5 درصد می باشد . نتایج با نتایج ضریب همبستگی یکسان است. لذا فرضیه اول پژوهش پذیرفته می شود یعنی بین استقلال هئیت مدیره و تغییر حسابرس در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه وجود دارد.

بین  و  ارتباط معکوس وجود دارد به عبارتی در شرکتهایی که در آن بین وظیفه مدیرعاملی و رئیس هیئت مدیره تفکیک قائل هستند تمایل بیشتری به تغییر حسابرس وجود دارد و در صورتی که بین این دو پست و سمت تفکیک قائل نباشند حسابرس در آن کمتر تغییر می یابد. اما این ارتباط به قدری ضعیف است که از لحاظ آماری معنادار نیست. نتایج با نتایج ضریب همبستگی یکسان است. لذا با توجه به عدم معناداری این متغیر در مدل فرضیه سوم رد می شود. شرکتهایی که رئیس هیات مدیره و مدیر عامل آن یکسان میباشند تمایل بیشتری به تغییر حسابرس خود ندارند.

بین  و  ارتباط معکوس و معناداری وجود دارد به عبارتی با افزایش میزان مالکیت دولتی در شرکتها، تغییر در حسابرس کمتر می شود و با کاهش آن، تغییر در حسابرس افزایش می یابد. این ارتباط از لحاظ آماری معنادار است زیرا اولا مقدارZ به دست آمده بزرگتر از مقدار متناظر آن در جدول (96/1=0.975=αZ) بوده و همچنین  محاسبه شده در این متغیر نیز کمتر از 5 درصد می باشد .

بین  و  ارتباط مستقیم وجود دارد به عبارتی هرچه گزارشهای غیر مقبول در شرکتها افزایش یابد، تغییر در حسابرس بیشتر می شود و با افزایش گزارشهای مقبول، تغییر در حسابرس افزایش می یابد. این ارتباط از لحاظ آماری معنادار نمی باشد.

بین  و  ارتباط معکوس و معناداری وجود دارد به عبارتی با افزایش میزان دارایی های شرکت تغییر در حسابرس کمتر می شود و با کاهش آن، تغییر در حسابرس افزایش می یابد. این ارتباط از لحاظ آماری معنادار است زیرا اولا مقدارZ به دست آمده بزرگتر از مقدار متناظر آن در جدول (96/1=0.975=αZ) بوده و همچنین  محاسبه شده در این متغیر نیز کمتر از 5 درصد می باشد .

بینLEV و  ارتباط مستقیم و معناداری وجود دارد به عبارتی با افزایش میزان تامین مالی از طریق بدهی تغییر در حسابرس بیشتر می شود و با کاهش آن، تغییر در حسابرس کمتر می یابد. این ارتباط از لحاظ آماری معنادار است زیرا اولا مقدارZ به دست آمده بزرگتر از مقدار متناظر آن در جدول (96/1=0.975=αZ) بوده و همچنین  محاسبه شده در این متغیر نیز کمتر از 5 درصد می باشد .

بینMBو  ارتباط مستقیم و معناداری وجود دارد به عبارتی با افزایش میزان نسبت ارزش روز به ارزش دفتری تغییر در حسابرس بیشتر می شود و با کاهش آن، تغییر در حسابرس کمتر می یابد. این ارتباط از لحاظ آماری معنادار است زیرا اولا مقدارZ به دست آمده بزرگتر از مقدار متناظر آن در جدول (96/1=0.975=αZ) بوده و همچنین  محاسبه شده در این متغیر نیز کمتر از 5 درصد می باشد .

بین  و  ارتباط مستقیم وجود دارد به عبارتی هرچه شرکتها زیانده باشند تمایل بیشتری به تغییر در حسابرس دارند اما این ارتباط به قدری ضعیف است که از لحاظ آماری معنادار نمی باشد.

شدت رابطه بين متغيرهاي مستقل و متغير وابسته از طریق R2 مک فادن برابر با مقدار 06/42 درصد است یعنی اینکه تقریبا 42 درصد از تغییرات در متغیر وابسته AS به وسیله متغیرهای توضیحی مدل توضیح داده می شود .

سطح معناداري شاخص نيكويي برازش هاسمر- لیشو بیانگر این است که الگوي رگرسيون به درستی برازش شده است زیرا مقادير P-Value آن بیش از 5 درصد است.

4-1) خلاصه فصل

در اين فصل در ابتدا با استفاده از آمار توصيفي به تشريح داده ها و سپس با استفاده از روش هاي مختلف آماري از قبيل همبستگي معمولي و رگرسيون لجستیک به آزمون فرضيات پرداخته و نتايج اين روش ها را به صورت مشروح بيان نموده و در پايان نيز تك تك فرضيات پايان نامه با استفاده از نتايج بدست آمده، مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته شده است.خلاصه نتایج آزمون آماری به شرح ذیل می باشد:

 

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

آیا مکانیزم های حاکمیت شرکتی که برای حفظ حقوق ذینفعان وارد عمل می شوند می توانند در انتخاب حسابرسان سهمی داشته باشند یا خیر؟

آیا مکانیزم های حاکمیت شرکتی باعث تغییر حسابرسان مستقل به حسابرسان  بزرگتر می شوند یا حسابرسان کوچکتر وارد بنگاه می گردند؟

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

 پایان نامه بررسی تغییر حسابرس از دیدگاه حاکمیت شرکتی در بورس اوراق بهادار تهران

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

 پایان نامه بررسی تغییر حسابرس از دیدگاه حاکمیت شرکتی در بورس اوراق بهادار تهران

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان :  با فرمت ورد بررسی تغییر حسابرس از دیدگاه حاکمیت شرکتی 

Author: 95

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *