عملکرد و کارایی مدیریت-دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

 thesis-download-2

عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیرعملکرد مدیریتی و اطلاعاتی بر محافظه کاری شرطی وغیرشرطی 

قسمتی از متن پایان نامه :

در پایان هر فعالیت تحقیقی، محقق پس از آزمون فرضیات، می بایستی نتایج کار را ارائه دهد. نتایج حاصل از فرضیات نیز پایه هایی هستند که پیشنهادات براساس آن شکل می گیرد. بنابراین یکی از قسمتهای مهم تحقیق که در واقع می تواند راهی برای تبدیل نظریات به عمل برای موفقیت در آینده باشد، نتیجه گیری های صحیح و پیشنهادات مناسب است. نتیجه گیری هایی که بر اساس تحلیل های صحیح ارائه شده باشند می توانند مشکلات موجود بر سر سازمان را که پژوهش به آن منظور طراحی شده است را برطرف کند.

در فصل اول به بیان مسئله، اهداف و فرضیه پژوهش پرداختیم. در فصل دوم کلیات پژوهش و مبانی نظری تحقیق ارائه، همچنین پژوهشهای مرتبط انجام شده در زمینه موضوع تحقیق به اختصار توضیح داده شد. در فصل سوم، روش تحقیق شامل جامعه آماری روش تعیین نمونه، ابزار جمع آوری داده ها و همچنین روشهای آماری مورد استفاده برای تحلیل اطلاعات ارائه گردید. در فصل چهارم به توصیف و تحلیل داده های جمع آوری شده پرداخته شده است و در نهایت در این فصل نتیجه گیری، پیشنهادات و محدودیت های تحقیق ارائه می گردد.

5-2- تحلیل و تفسیر نتایج آزمون فرضیه ها

5-2-1- تحلیل و تفسیر نتایج فرضیه اول

فرضیه اول پژوهش بدین شرح بود که عملکرد مدیریتی بر محافظه کاری شرطی تاثیر دارد. با توجه به آزمون های فرضیه و تجزیه و تحلیل های آماری صورت گرفته در فصل قبل این نتیجه حاصل گردید که عملکرد مدیریتی در سطح اطمینان 99% تاثیر منفی و معناداری بر محافظه کاری شرطی دارد. با عنایت به نتیجه حاصل شده می توان گفت که در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هرچه عملکرد و کارآیی مدیریت در سطح بالاتری قرار داشته باشد، محافظه کاری شرطی کمتری را می توان مشاهده نمود  و یا به عبارت دیگر شرکتهایی که عملکرد مدیریت مناسبی نداشته باشند از محافظه کاری شرطی بیشتری استفاده می نمایند.

5-2-2- تحلیل و تفسیر نتایج فرضیه دوم

فرضیه دوم تحقیق بیان می دارد که عملکرد مدیریتی بر محافظه کاری غیر شرطی تاثیر دارد. آزمونهای آماری نشان دادند که عملکرد مدیریتی در سطح اطمینان 99% تاثیر مثبت و معناداری با محافظه کاری غیر شرطی دارد که با توجه به این مورد می توان عنوان نمود که هر چه میزان عملکرد مدیریت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران افزایش یابد می توان انتظار داشت تا از محافظه کاری غیر شرطی بیشتری استفاده نمایند.

5-2-3- تحلیل و تفسیر نتایج فرضیه سوم

در فرضیه سوم بیان گردید که شاخص های عملکرد اطلاعاتی(خطای پیش بینی سود و تغییر پذیری بازده) بر محافظه کاری شرطی تاثیر دارند. باتوجه به جدول شماره 4-7 می توان به این نتایج رسید که خطای پیش بینی سود در سطح اطمینان 95% تاثیر منفی و معناداری بر محافظه کاری شرطی دارد. در واقع شرکتهایی که خطای پیش بینی سود بالایی دارند از محافظه کاری شرطی کمتری استفاده
می نمایند. در ادامه نشان داده شد که معیار تغییر پذیری بازده تاثیر معناداری بر محافظه کاری شرطی ندارد و نمی توان از آن به عنوان شاخصی برای تحلیل میزان محافظه کاری شرطی استفاده نمود زیرا بر آن تاثیر معناداری ندارند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

آیا عملکرد مدیریتی و اطلاعاتی بر محافظه کاری شرطی و غیر شرطی  تاثیر می گذارند یا خیر؟

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

 پایان نامه تاثیرعملکرد مدیریتی و اطلاعاتی بر محافظه كاري شرطی وغیرشرطی

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

 پایان نامه تاثیرعملکرد مدیریتی و اطلاعاتی بر محافظه كاري شرطی وغیرشرطی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان :  با فرمت ورد تاثیرعملکرد مدیریتی و اطلاعاتی بر محافظه کاری شرطی وغیرشرطی 

Author: 95