مطالعه رابطه کیفیت سود و نقدشوندگی سهام در بورس اورااق بهادار تهران

 thesis-download-2

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه رابطه کیفیت سود و نقدشوندگی سهام در بورس اورااق بهادار تهران 

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست مطالب                                                       صفحه

فصل اول کلیات پژوهش. ۱

۱-۱- مقدمه.. ۲

۱-۲- بیان مسئله.. ۳

۱-۳- اهمیت پژوهش.. ۴

۱-۴- جنبه جدید و نوآورانه  بودن.. ۵

۱-۵- اهداف پژوهش.. ۵

۱-۵-۱- اهداف علمی پژوهش.. ۵

۱-۵-۲- اهداف کاربردی پژوهش.. ۵

۱-۶- سوال پژوهش.. ۶

۱-۷- فرضیه ها.. ۶

۱-۸-متغیر های پژوهش.. ۷

۱-۸-۱-متغیر مستقل.. ۷

۱-۸-۲- متغیر کنترلی.. ۸

۱-۸-۳- متغیر های وابسته.. ۸

۱-۹- استفاده کنندگان پژوهش.. ۱۰

۱-۱۰ –  قلمرو پژوهش.. ۱۰

فصل دوم ادبیات و پیشینه پژوهش. ۱۱

۲-۱- مقدمه.. ۱۲

۲-۲ – نقدشوندگی و مفاهیم مرتبط با آن.. ۱۲

۲-۲-۱- مفهوم نقدشوندگی.. ۱۲

۲-۲-۲- نقدشوندگی بازار.. ۱۳

۲-۲-۳- ریسک و بازده و نقدشوندگی. ۱۳

۲-۲-۴- هموار سازی سود.. ۱۴

۲-۲-۵- حاکمیت شر کتی و نقدشوندگی سهام:.. ۱۴

۲-۲-۶- کیفیت افشا.. ۱۴

۲-۲-۷- نقد شوندگی دارایی ها و نقد شوندگی سهام:.. ۱۴

۲-۳- کیفیت سود و مفاهیم مرتبط با آن.. ۱۵

۲-۳-۱- اهداف گزارشگری سود.. ۱۵

۲-۳-۲- محتوای اطلاعاتی سود حسابداری.. ۱۵

۲-۳-۳- دیدگاه‌های مختلف پیرامون محتوای اطلاعاتی سود حسابداری. ۱۶

۲-۳-۴-تصمیمات تأثیرگذار بر محتوای اطلاعاتی سودحسابداری. ۱۷

۲-۴- ظهورتئوری کیفیت سود.. ۱۸

۲-۴-۱-تئوری روشهای محافظه کارانه.. ۱۹

۲-۴-۲-تئوری روشهای تندرو.. ۱۹

۲-۴-۳-تئوری روشهای مختلط.. ۱۹

۲-۴-۴-تئوری روشهای با ثبات. ۲۰

۲-۵-عوامل تاثیرگذار بر کیفیت سود.. ۲۰

۲-۵-۱- ویژگیهای شرکت به عنوان عامل تاثیرگذار بر کیفیت سود.. ۲۰

۲-۵-۱-۱-عملکرد شرکت.. ۲۰

۲-۵-۱-۲- رشد و سرمایه‌گذاری درشرکت.. ۲۱

۲-۵-۱-۳-بدهی شر کت.. ۲۱

۲-۵-۱-۴-اندازه شرکت.. ۲۱

۲-۵-۲- شیوه‌های گزارشگری مالی و کیفیت سود.. ۲۱

۲-۵-۳- حاکمیت و کنترل شرکت و تاثیر آن بر کیفیت سود.. ۲۲

۲-۵-۳-۱-هئیت مدیره و کیفیت سود.. ۲۳

۲-۵-۳-۲- فرایندها و روش های کنترل داخلی.. ۲۳

۲-۵-۳-۳-مالکیت مدیریتی (داخلی).. ۲۴

۲-۵-۳-۴-پاداش مدیران و کیفیت سود.. ۲۴

۲-۵-۴-کیفیت حسابرسی و تاثیر آن بر کیفیت سود.. ۲۴

۲-۶- پیشینه پژوهش.. ۲۵

۲-۶-۱-پژوهش های خارجی.. ۲۵

۲-۶-۲- پژوهش های داخلی.. ۳۰

فصل سوم روش پژوهش. ۳۳

۳-۱-مقدمه.. ۳۴

۳-۲- سوالات و فرضیات پژوهش.. ۳۴

۳-۲-۱-سوالات پژوهش.. ۳۴

۳-۲-۲- فرضیات پژوهش.. ۳۴

۳-۳-روش پژوهش.. ۳۵

۳-۴-جامعه آماری.. ۳۵

۳-۵-روش نمونه گیری.. ۳۵

۳-۶-حجم نمونه آماری.. ۳۶

۳-۸-دوره زمانی پژوهش.. ۳۷

۳-۹-متغیرهای پژوهش و نحوه محاسبه آنها.. ۳۷

۳-۹-۱- متغیر وابسته.. ۳۷

۳-۹-۲- متغیر مستقل(کیفیت سود).. ۳۸

۳-۹-۲-۱- کیفیت اقلام تعهدی.. ۳۹

۳-۹-۲-۲- هموارسازی سود(یکنواختی سود).. ۳۹

۳-۹-۳- متغیر کنترلی.. ۴۰

۳-۱۰- روش تجزیه و تحلیل داده ها.. ۴۰

۳-۱۰-۱-تحلیل توصیفی داده ها.. ۴۰

۳-۱۰-۲- مدل های مورد استفاده جهت آزمون فرضیه ها.. ۴۰

۳-۱۰-۲-۱- مدل  جانبی اول (کیفیت اقلام تعهدی).. ۴۱

۳-۱۰-۲-۲- مدل نهایی پژوهش جهت آزمون فرضیه فرعی۱-۱٫ ۴۱

۳-۱۰-۲-۳- مدل نهایی پژوهش جهت آزمون فرضیه فرعی۱-۲٫ ۴۱

۳-۱۰-۲-۴- مدل نهایی پژوهش جهت آزمون فرضیه فرعی۲-۱٫ ۴۱

۳-۱۰-۲-۵- مدل نهایی پژوهش جهت آزمون فرضیه فرعی۲-۲٫ ۴۲

۳-۱۰-۲-۶- مدل نهایی پژوهش جهت آزمون فرضیه فرعی۳-۱٫ ۴۲

۳-۱۰-۲-۷- مدل نهایی پژوهش جهت آزمون فرضیه فرعی۳-۲٫ ۴۲

۳-۱۰-۲-۸- مدل نهایی پژوهش جهت آزمون فرضیه فرعی۴-۱٫ ۴۲

۳-۱۰-۲-۹- مدل نهایی پژوهش جهت آزمون فرضیه فرعی ۴-۲٫ ۴۳

۳-۱۰-۲-۱۰- مدل نهایی پژوهش جهت آزمون فرضیه فرعی۵-۱٫ ۴۳

۳-۱۰-۲-۱۲- مدل نهایی پژوهش جهت آزمون فرضیه فرعی۶-۱٫ ۴۴

۳-۱۰-۲-۱۳- مدل نهایی پژوهش جهت آزمون فرضیه فرعی ۶-۲٫ ۴۴

۳-۱۰-۲-۱۴- مدل نهایی پژوهش جهت آزمون فرضیه فرعی۷-۱٫ ۴۴

۳-۱۰-۲-۱۵- مدل نهایی پژوهش جهت آزمون فرضیه فرعی ۷-۲٫ ۴۴

۳-۱۱- روش های آماری مورد استفاده.. ۴۶

۳-۱۱-۱- فروض کلاسیک مدل رگرسیون خطی.. ۴۶

۳-۱۱-۲- نرمال بودن.. ۴۷

۳-۱۱-۳- ناهمسانی واریانس.. ۴۸

۳-۱۱-۴- خودهمبستگی.. ۴۸

۳-۱۱-۵- هم خطی.. ۴۹

۳-۱۱-۶-آزمون مانایی.. ۴۹

۳-۱۱-۷-آزمون معنی دار بودن اثرات فردی F لیمر.. ۵۰

۳-۱۱-۸-آزمون هاسمن.. ۵۰

۳-۱۱-۹-آزمونt 51

۳-۱۱-۱۰-ضریب تعیین.. ۵۱

۳-۱۱-۱۱- آزمون F رگرسیون.. ۵۲

۳-۱۱-۱۲- برآورد ضرایب رگرسیون.. ۵۲

۳-۱۱-۱۲-۱- روش حداقل مربعات معمولی(OLS) 52

۳-۱۱-۱۲-۲- روش حداقل مربعات تعمیم یافته(GLS) 53

۳-۱۲- خلاصه فصل.. ۵۴

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده‏ها. ۵۵

۴-۱- مقدمه.. ۵۶

۴-۲-آزمون های آماری لازم جهت تحلیل رگرسیون چند متغیره.. ۵۶

۴-۳-تجزیه و تحلیل مدل جانبی.. ۵۷

۴-۳-۱-آمار توصیفی.. ۵۷

۴-۳-۲-آزمون نرمال بودن متغیر وابسته (جمع اقلام تعهدی سرمایه در گردش)   ۵۸

۴-۳-۳- آزمون مانایی متغیرها.. ۵۹

۴-۳-۴- آزمون همخطی.. ۶۱

۴-۳-۵- برآورد مدل و تجزیه و تحلیل مدل های جانبی.. ۶۱

۴-۳-۵-۱-آزمون F لیمر.. ۶۲

۴-۳-۵-۲- نتایج حاصل از برآورد مدل جانبی.. ۶۲

۴-۳-۵-۳). آزمون همسان بودن واریانس خطا.. ۶۴

۴-۳-۵-۴- آزمون نرمال بودن جملات خطا در مدل جانبی.. ۶۴

۴-۴-تجزیه و تحلیل مدل های نهایی.. ۶۵

۴-۴-۱-آمار توصیفی.. ۶۵

۴-۴-۲-آزمون نرمال بودن متغیرهای وابسته(شاخص های نقدشوندگی سهام)   ۷۱

۴-۴-۳- آزمون مانایی متغیرها.. ۷۴

۴-۴-۴- آزمون همخطی.. ۷۴

۴-۴-۵- برآورد مدل و تجزیه و تحلیل مدل نهایی.. ۷۵

۴-۴-۵-۱- آزمون F لیمر.. ۷۵

۴-۴-۵-۲- آزمون هاسمن.. ۷۷

۴-۴-۵-۳- نتایج آزمون فرضیه اصلی پژوهش.. ۷۸

۴-۴-۵-۴- آزمون همسان بودن واریانس خطا.. ۹۳

۴-۴-۵-۵- آزمون نرمال بودن جملات خطا در مدل جانبی.. ۹۴

۴-۵- خلاصه فصل.. ۹۵

فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات. ۹۶

۵-۱-مقدمه.. ۹۷

۵-۲- مروی برخط مشی کلی پژوهش.. ۹۷

۵-۳- فرضیات پژوهش و نتایج مدل.. ۹۸

۵-۴-بحث.. ۱۰۲

۵-۵- محدودیت های پژوهش.. ۱۰۳

۵-۶-پیشنهادات.. ۱۰۳

۵-۶-۱-پیشنهادات کاربردی.. ۱۰۳

۵-۶-۲-پیشنهاد آتی.. ۱۰۳

۷-۵- خلاصه فصل.. ۱۰۴

منابع و ماخذ. ۱۰۵

 

 

 

 

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

اهداف پژوهش

۱-۵-۱- اهداف علمی پژوهش

ارزش و اعتبار قوانین هر علم و پژوهشی به روش شناختی که در آن به کار می رود بستگی دارد و هدف علمی این پژوهش ارزش و اعتبار بخشیدن به فرضیه های  پژوهش می باشد تا این پژوهش بتواند در بالا بردن سطح دانش عمومی مورد نیاز استفاده کنندگان موثر باشد و هم چنین زمینه ساز بستر مناسبی برای پژوهش های آتی در سایر مراکز آموزشی و پژوهشی باشد

  1. رابطه بین کیفیت سود و نقدشوندگی
  2. ارائه چشم اندازی مناسب به سهامداران در بورس اوراق بهادار تهران جهت انتخاب سهام با نقدشوندگی بالا
  3. شناسایی هزینه پنهان ضعف کیفیت سود در ارتباط با نقدشوندگی سهام و موارد مرتبط با حوزه این پژوهش.

۱-۵-۲- اهداف کاربردی پژوهش

 

پژوهش هایی هستند که نظریه ها،قانون مندی ها و اصول و فنونی که در پژوهش های پایه تدوین می شوند را برای حل مسائل جاری و واقعی به کار می گیرند.این نوع پژوهش ها به موثرترین اقدام تاکید دارند و علت ها را کمتر مورد توجه قرار می دهند. پژوهش حاضر به مطالعه رابطه کیفیت سود(کیفیت اقلام تعهدی،هموارسازی سود) بر نقدشوندگی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  می پردازند که نتایج حاصله از این پژوهش می تواند مورد استفاده سرمایه گذاران،مدیران و سایر استفاده کنندگان درون سازمانی و برون سازمانی قرارگیرد و هم چنین نتایج این پژوهش می تواتد زمینه ساز مطالعات آتی باشد.

۱٫روشن ساختن روابط بین کیفیت سود و نقد شوندگی سهام جهت کمک به سرمایه گذاران در جهت بر آورد ریسک عدم نقدشوندگی

۲٫فراهم آوردن اطلاعاتی که به مدیرانی که در در جهت افزایش نقدشوندگی وکاهش هزینه سرمایه ای را از مجرای شفافیت گزارشگری دنبال می کنند. .

 

۱-۶- سوال پژوهش

۱٫بین کیفیت سود و نقدشوندگی سهام رابطه چه رابطه­ای وجود دارد؟

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه مطالعه رابطه کیفیت سود و نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

پایان نامه مطالعه رابطه کیفیت سود و نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : مطالعه رابطه کیفیت سود و نقدشوندگی سهام در بورس اورااق بهادار تهران  با فرمت ورد