مطالعه رابطه کیفیت سود و نقدشوندگی سهام در بورس اورااق بهادار تهران

دانلود پایان نامه

 thesis-download-2

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه رابطه کیفیت سود و نقدشوندگی سهام در بورس اورااق بهادار تهران 

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست مطالب                                                       صفحه

فصل اول کليات پژوهش. 1

1-1- مقدمه.. 2

1-2- بيان مسئله.. 3

1-3- اهمیت پژوهش.. 4

1-4- جنبه جديد و نوآورانه  بودن.. 5

1-5- اهداف پژوهش.. 5

1-5-1- اهداف علمی پژوهش.. 5

1-5-2- اهداف کاربردي پژوهش.. 5

1-6- سوال پژوهش.. 6

1-7- فرضیه ها.. 6

1-8-متغیر های پژوهش.. 7

1-8-1-متغير مستقل.. 7

1-8-2- متغیر کنترلی.. 8

1-8-3- متغير هاي وابسته.. 8

1-9- استفاده کنندگان پژوهش.. 10

1-10 –  قلمرو پژوهش.. 10

فصل دوم ادبيات و پيشينه پژوهش. 11

2-1- مقدمه.. 12

2-2 – نقدشوندگي و مفاهيم مرتبط با آن.. 12

2-2-1- مفهوم نقدشوندگي.. 12

2-2-2- نقدشوندگي بازار.. 13

2-2-3- ريسک و بازده و نقدشوندگي. 13

2-2-4- هموار سازي سود.. 14

2-2-5- حاکميت شر کتي و نقدشوندگي سهام:.. 14

2-2-6- کيفيت افشا.. 14

2-2-7- نقد شوندگي دارايي ها و نقد شوندگي سهام:.. 14

2-3- کيفيت سود و مفاهيم مرتبط با آن.. 15

2-3-1- اهداف گزارشگري سود.. 15

2-3-2- محتواي اطلاعاتي سود حسابداري.. 15

2-3-3- ديدگاه‌هاي مختلف پيرامون محتواي اطلاعاتي سود حسابداري. 16

2-3-4-تصميمات تأثيرگذار بر محتواي اطلاعاتي سودحسابداري. 17

2-4- ظهورتئوري کيفيت سود.. 18

2-4-1-تئوري روشهاي محافظه کارانه.. 19

2-4-2-تئوري روشهاي تندرو.. 19

2-4-3-تئوري روشهاي مختلط.. 19

2-4-4-تئوري روشهاي با ثبات. 20

2-5-عوامل تاثيرگذار بر کيفيت سود.. 20

2-5-1- ويژگيهاي شرکت به عنوان عامل تاثيرگذار بر کيفيت سود.. 20

2-5-1-1-عملکرد شرکت.. 20

2-5-1-2- رشد و سرمايه‌گذاري درشرکت.. 21

2-5-1-3-بدهي شر کت.. 21

2-5-1-4-اندازه شرکت.. 21

2-5-2- شيوه‌هاي گزارشگري مالي و کيفيت سود.. 21

2-5-3- حاکميت و کنترل شرکت و تاثير آن بر کيفيت سود.. 22

2-5-3-1-هئيت مديره و کيفيت سود.. 23

2-5-3-2- فرايندها و روش هاي کنترل داخلي.. 23

2-5-3-3-مالکيت مديريتي (داخلي).. 24

2-5-3-4-پاداش مديران و کيفيت سود.. 24

2-5-4-کيفيت حسابرسي و تاثير آن بر کيفيت سود.. 24

2-6- پیشینه پژوهش.. 25

2-6-1-پژوهش های خارجي.. 25

2-6-2- پژوهش های داخلي.. 30

فصل سوم روش پژوهش. 33

3-1-مقدمه.. 34

3-2- سوالات و فرضیات پژوهش.. 34

3-2-1-سوالات پژوهش.. 34

3-2-2- فرضیات پژوهش.. 34

3-3-روش پژوهش.. 35

3-4-جامعه آماری.. 35

3-5-روش نمونه گیری.. 35

3-6-حجم نمونه آماری.. 36

3-8-دوره زمانی پژوهش.. 37

3-9-متغیرهای پژوهش و نحوه محاسبه آنها.. 37

3-9-1- متغیر وابسته.. 37

3-9-2- متغیر مستقل(کیفیت سود).. 38

3-9-2-1- کیفیت اقلام تعهدی.. 39

3-9-2-2- هموارسازی سود(یکنواختی سود).. 39

3-9-3- متغیر کنترلی.. 40

3-10- روش تجزیه و تحلیل داده ها.. 40

3-10-1-تحلیل توصیفی داده ها.. 40

3-10-2- مدل های مورد استفاده جهت آزمون فرضیه ها.. 40

3-10-2-1- مدل  جانبی اول (کیفیت اقلام تعهدی).. 41

3-10-2-2- مدل نهایی پژوهش جهت آزمون فرضیه فرعی1-1. 41

3-10-2-3- مدل نهایی پژوهش جهت آزمون فرضیه فرعی1-2. 41

3-10-2-4- مدل نهایی پژوهش جهت آزمون فرضیه فرعی2-1. 41

3-10-2-5- مدل نهایی پژوهش جهت آزمون فرضیه فرعی2-2. 42

3-10-2-6- مدل نهایی پژوهش جهت آزمون فرضیه فرعی3-1. 42

3-10-2-7- مدل نهایی پژوهش جهت آزمون فرضیه فرعی3-2. 42

3-10-2-8- مدل نهایی پژوهش جهت آزمون فرضیه فرعی4-1. 42

3-10-2-9- مدل نهایی پژوهش جهت آزمون فرضیه فرعی 4-2. 43

3-10-2-10- مدل نهایی پژوهش جهت آزمون فرضیه فرعی5-1. 43

3-10-2-12- مدل نهایی پژوهش جهت آزمون فرضیه فرعی6-1. 44

3-10-2-13- مدل نهایی پژوهش جهت آزمون فرضیه فرعی 6-2. 44

3-10-2-14- مدل نهایی پژوهش جهت آزمون فرضیه فرعی7-1. 44

3-10-2-15- مدل نهایی پژوهش جهت آزمون فرضیه فرعی 7-2. 44

3-11- روش های آماری مورد استفاده.. 46

3-11-1- فروض کلاسیک مدل رگرسیون خطی.. 46

3-11-2- نرمال بودن.. 47

3-11-3- ناهمسانی واریانس.. 48

3-11-4- خودهمبستگی.. 48

3-11-5- هم خطی.. 49

3-11-6-آزمون مانایی.. 49

3-11-7-آزمون معنی دار بودن اثرات فردی F لیمر.. 50

3-11-8-آزمون هاسمن.. 50

3-11-9-آزمونt 51

3-11-10-ضریب تعیین.. 51

3-11-11- آزمون F رگرسیون.. 52

3-11-12- برآورد ضرایب رگرسیون.. 52

3-11-12-1- روش حداقل مربعات معمولی(OLS) 52

3-11-12-2- روش حداقل مربعات تعمیم یافته(GLS) 53

3-12- خلاصه فصل.. 54

فصل چهارم تجزيه و تحليل داده‏ها. 55

4-1- مقدمه.. 56

4-2-آزمون هاي آماري لازم جهت تحلیل رگرسیون چند متغیره.. 56

4-3-تجزیه و تحلیل مدل جانبی.. 57

4-3-1-آمار توصیفی.. 57

4-3-2-آزمون نرمال بودن متغیر وابسته (جمع اقلام تعهدی سرمایه در گردش)   58

4-3-3- آزمون مانایی متغیرها.. 59

4-3-4- آزمون همخطی.. 61

4-3-5- برآورد مدل و تجزیه و تحلیل مدل های جانبی.. 61

4-3-5-1-آزمون F لیمر.. 62

4-3-5-2- نتایج حاصل از برآورد مدل جانبی.. 62

4-3-5-3). آزمون همسان بودن واریانس خطا.. 64

4-3-5-4- آزمون نرمال بودن جملات خطا در مدل جانبی.. 64

4-4-تجزیه و تحلیل مدل های نهایی.. 65

4-4-1-آمار توصیفی.. 65

4-4-2-آزمون نرمال بودن متغیرهای وابسته(شاخص های نقدشوندگی سهام)   71

4-4-3- آزمون مانایی متغیرها.. 74

4-4-4- آزمون همخطی.. 74

4-4-5- برآورد مدل و تجزیه و تحلیل مدل نهایی.. 75

4-4-5-1- آزمون F لیمر.. 75

4-4-5-2- آزمون هاسمن.. 77

4-4-5-3- نتایج آزمون فرضیه اصلی پژوهش.. 78

4-4-5-4- آزمون همسان بودن واریانس خطا.. 93

4-4-5-5- آزمون نرمال بودن جملات خطا در مدل جانبی.. 94

4-5- خلاصه فصل.. 95

فصل پنجم نتيجه گيري و پيشنهادات. 96

5-1-مقدمه.. 97

5-2- مروي برخط مشی کلي پژوهش.. 97

5-3- فرضیات پژوهش و نتایج مدل.. 98

5-4-بحث.. 102

5-5- محدودیت های پژوهش.. 103

5-6-پیشنهادات.. 103

5-6-1-پیشنهادات کاربردی.. 103

5-6-2-پيشنهاد آتي.. 103

7-5- خلاصه فصل.. 104

منابع و ماخذ. 105

 

 

 

 

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

اهداف پژوهش

1-5-1- اهداف علمی پژوهش

ارزش و اعتبار قوانین هر علم و پژوهشی به روش شناختی که در آن به کار می رود بستگی دارد و هدف علمی این پژوهش ارزش و اعتبار بخشیدن به فرضیه های  پژوهش می باشد تا این پژوهش بتواند در بالا بردن سطح دانش عمومی مورد نیاز استفاده کنندگان موثر باشد و هم چنین زمینه ساز بستر مناسبی برای پژوهش های آتی در سایر مراکز آموزشی و پژوهشی باشد

  1. رابطه بین کیفیت سود و نقدشوندگی
  2. ارائه چشم اندازی مناسب به سهامداران در بورس اوراق بهادار تهران جهت انتخاب سهام با نقدشوندگی بالا
  3. شناسایی هزینه پنهان ضعف کیفیت سود در ارتباط با نقدشوندگی سهام و موارد مرتبط با حوزه این پژوهش.

1-5-2- اهداف کاربردي پژوهش

 

پژوهش هایی هستند که نظریه ها،قانون مندی ها و اصول و فنونی که در پژوهش های پایه تدوین می شوند را برای حل مسائل جاری و واقعی به کار می گیرند.این نوع پژوهش ها به موثرترین اقدام تاکید دارند و علت ها را کمتر مورد توجه قرار می دهند. پژوهش حاضر به مطالعه رابطه کیفیت سود(کیفیت اقلام تعهدی،هموارسازی سود) بر نقدشوندگی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  می پردازند که نتایج حاصله از این پژوهش می تواند مورد استفاده سرمایه گذاران،مدیران و سایر استفاده کنندگان درون سازمانی و برون سازمانی قرارگیرد و هم چنین نتایج این پژوهش می تواتد زمینه ساز مطالعات آتی باشد.

1.روشن ساختن روابط بین کیفیت سود و نقد شوندگی سهام جهت کمک به سرمایه گذاران در جهت بر آورد ریسک عدم نقدشوندگی

2.فراهم آوردن اطلاعاتی که به مدیرانی که در در جهت افزایش نقدشوندگی وکاهش هزینه سرمایه ای را از مجرای شفافیت گزارشگری دنبال می کنند. .

 

1-6- سوال پژوهش

1.بین کیفیت سود و نقدشوندگی سهام رابطه چه رابطه­ای وجود دارد؟

پایان نامه مطالعه رابطه کیفیت سود و نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

پایان نامه مطالعه رابطه کیفیت سود و نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : مطالعه رابطه کیفیت سود و نقدشوندگی سهام در بورس اورااق بهادار تهران  با فرمت ورد

Author: 92