منابع پایان نامه ارشد با موضوع استان ایلام، آموزش و پرورش

دختر و پسر در کل دوره برابر با ۲.۵۶ درصد است. در پسران میانگین این نرخ ۲.۵۰ و در دختران ۲.۶۴ است که با چشم پوشی از مقدار ناچیز ۰.۱۴ درصد می‌توان ادعا کرد که این نرخ در هر دوجنس برابر است. لازم به ذکر است که در برنامه ملی« آموزش برای همه» استان ایلام برای نرخ مردودی در هیچ یک از پایه‌های تحصیلی و سال‌های اجرای دوره هدفی در نظر گرفته نشده است.
جدول شماره(۴-۳)
بررسی نرخ ترک تحصیل برحسب جنسیت و پایه تحصیلی طی سال های ۸۹-۸۸ مقطع ابتدایی استان ایلام
نرخ ترک تحصیل
نرخ
میانگین هر پایه در دوره
۸۹-۸۸
۸۸-۸۷
۸۷-۸۶
۸۶-۸۵
۸۵-۸۴
پایه سال
جنس
۲.۴۸
۱.۴۱
۲.۴۰
۲.۵۹
۳.۰۲
۳.۰۱
اول
پسر
۱.۱۴
۰.۵۰
۰.۷۶
۱.۱۰
۱.۲۳
۲.۱۳
دوم
۱.۱۰
۰.۶۹
۰.۷۸
۱.۰۷
۱.۳۰
۱.۷۰
سوم
۰.۹۰
۰.۵۱
۰.۶۳
۰.۷۴
۰.۹۳
۱.۷۰
چهارم
۱.۳۲
۰.۹۸
۰.۶۹
۱.۱۴
۱.۳۸
۲.۴۴
پنجم
۱.۳۹
۰.۸۱
۱.۰۵
۱.۳۲
۱.۵۷
۲.۱۹
میانگین
۲.۱۰
۱.۲۳
۱.۶۱
۲.۲۰
۲.۶۱
۲.۸۵
اول
دختر
۰.۹۳
۰.۴۵
۰.۷۴
۱.۱۷
۱.۲۸
۱.۰۱
دوم
۱.۰۲
۰.۶۰
۰.۹۴
۰.۹۵
۰.۹۴
۱.۶۹
سوم
۱.۷۴
۱.۰۷
۱.۵۴
۱.۹۸
۲.۴۵
۱.۶۹
چهارم
۰.۹۴
۰.۱۸
۰.۸۵
۱.۵۳
۱.۴۱
۰.۷۴
پنجم
۱.۳۴
۰.۷۰
۱.۱۳
۱.۵۶
۱.۷۳
۱.۵۹
میانگین
۲.۲۹
۱.۳۲
۲.۰۲
۲.۴۰
۲.۸۲
۲.۹۳
اول
میانگین(دختر و پسر)
۱.۰۳
۰.۴۷
۰.۷۵
۱.۱۳
۱.۲۵
۱.۵۹
دوم
۱.۰۶
۰.۶۵
۰.۸۶
۱.۰۱
۱.۱۳
۱.۷۰
سوم
۱.۳۲
۰.۷۸
۱.۰۷
۱.۳۴
۱.۶۶
۱.۶۹
چهارم
۱.۱۳
۰.۶۰
۰.۷۷
۱.۳۳
۱.۴۰
۱.۶۳
پنجم
۱.۳۶
۰.۷۶
۱.۰۹
۱.۴۴
۱.۶۵
۱.۹۰
میانگین کل پایه ها


هدف برنامه
نمودار(۴-۳) بررسی نرخ ترک تحصیل بر حسب جنسیت و پایه تحصیلی طی سال های ۸۹-۸۸ مقطع ابتدایی استان ایلام
جدول(۴-۴) و نمودار شماره( ۴-۳) به بررسی نرخ ترک تحصیل مقطع ابتدایی استان ایلام طی سال‌های ۸۹-۸۴ در پایه اول تا پنجم پسران و دختران به تفکیک می پردازد. در پایه اول نرخ ترک تحصیل پسران در سال مبدأ(۸۵-۸۴)، ۳.۰۱ درصد و در سال پایانی(۸۹-۸۸)، ۱.۴۱ درصد می باشد که به میزان ۱.۶ درصد روند رو به کاهشی را نشان می دهد. بیشترین نرخ ترک تحصیل در پایه اول پسران مربوط به سال تحصیلی( ۸۶-۸۵) به میزان ۳.۰۲ درصد بوده و کمترین آن درسال تحصیلی( ۸۹-۸۸) به میزان ۱.۴۱ درصد می‌باشد و در مجموع پایه اول پسران در طول سال های مورد بررسی، دارای نرخ ترک تحصیل رو به کاهشی بوده است.
در پایه اول دختران، در سال ۸۵-۸۴، نرخ ترک تحصیل برابر با ۲.۸۵ درصد، و همچنین بیشترین نرخ ترک تحصیل در کل دوره است. در سال پایانی برنامه(۸۹-۸۸)، این نرخ برابر با ۱.۲۳ درصد می باشد یعنی ۱.۶۲ درصد کاهش داشته و این سال نیز کمترین نرخ ترک تحصیل را در کل دوره داشته داشته است..
بررسی نرخ ترک تحصیل پایه اول در طول دوره برای هر دو جنس روند نزولی را نشان می دهد امااز مشاهده ی میانگین ترک تحصیل پایه اول پسران و دختران در کل دوره می توان دریافت که این شاخص برای پسران ۲.۴۸ درصد و برای دختران۲.۱۰ درصد می باشد که رقمی حدود ۰.۳۸ درصد نرخ ترک تحصیل پسران پایه اول از نرخ ترک تحصیل دختران پایه اول بیشتر است.
در پایه دوم، نرخ ترک تحصیل پسران درسال ابتدای برنامه ۲.۱۳ درصد بوده ودر سال پایانی برنامه به ۰.۵۰ درصد رسیده است که حدود ۱.۶۳ درصد کاهش داشته است. بیشترین نرخ ترک تحصیل در سال ابتدای برنامه و کمترین میزان این نرخ نیز مربوط به سال آخر برنامه می باشد. درکل مقدار این نرخ در بین پسران کاهش را نشان می دهد.
در پایه دوم دختران نرخ ترک تحصیل در ابتدا و انتهای برنامه به ترتیب ۱.۰۱ درصد و ۰.۴۵ درصد بوده که به مقدار ۰.۵۶ درصد کاهش داشته است. بیشترین مقدار نرخ ترک تحصیل به میزان ۱.۲۸ درصد در سال تحصیلی(۸۶-۸۵) بوده و کمترین آن در سال تحصیلی( ۸۹-۸۸) به میزان ۰.۴۵ درصد می باشد.
نرخ ترک تحصیل در طول دوره برای هر دوجنس در پایه دوم روندی نزولی است اما بررسی میانگین نرخ ترک تحصیل در بین دوجنس در این پایه در طول دوره حاکی از آن است که این نرخ برای پسران ۱.۱۴ درصد و برای دختران ۰.۹۳ درصد بوده و۰.۲۱ نرخ ترک تحصیل پسران بیش از دختران است. که حتی می توان به جهت ناچیز بودن از آن چشم پوشی کرده و تقریباً این نرخ را در بین دو جنس در پایه مذکور برابر دانست.
در پایه سوم پسران، نرخ ترک تحصیل در ابتدای دوره ۱.۷۰ درصد و نیز به عنوان بیشترین نرخ است ودر سال پایانی دوره به ۰.۶۹ درصد به عنوان کمترین نرخ کاهش یافته است اختلاف این دونرخ ۱.۰۱ درصدکاهش را نشان می دهد.
بررسی نرخ ترک تحصیل در دختران پایه سوم نشان می دهد که این نرخ در ابتدای سال آغازین برنامه(۸۵-۸۴)، ۱.۶۹ درصد بوده و در سال پایانی آن (۸۹-۸۸) ۰.۶۰ درصد می باشـد. و مقدار ۱.۰۹ درصد کاهش
نشان می دهد. بالاترین و پایین ترین نرخ ترک تحصیل نیز به همین منوال است.
با مشاهده ی میانگین دوجنس پایه سوم در طول برنامه ملی، ۱.۱۰ درصد برای پسران و ۱.۰۲ درصد برای دختران در می یابیم که نرخ ترک تحصیل دختران به میزان ناچیزی در حدود ۰.۰۸درصد کاهش داشته و بدین ترتیب در این دوره نرخ ترک تحصیل دختران از پسران کمتر است. وحتی می توان آن را ناچیز دانست و نرخ مذکور را برای هر دو جنس برابر فرض نمود.
در پایه چهارم پسران نیز نرخ ترک تحصیل در سال آغازین برنامه ملی۱.۷۰ درصد و در سال پایانی آن ۰.۵۱ درصد می باشد. که به مقدار ۱.۱۹درصد رشد را نشان می دهد. همچنین بالاترین میزان نرخ ترک تحصیل مربوط به همان سال تحصیلی آغازین دوره و پایین ترین آن نیز مربوط به سال تحصیلی پایانی دوره می‌باشد.
این نرخ برای دختران پایه چهارم هم در سال تحصیلی(۸۵-۸۴) ۱.۶۹ درصد و برای سال تحصیلی(۸۹-۸۸) ۱.۰۷ درصد است که مقدار ۰.۶۲ درصد کاهش داشته است. بالاترین نرخ ترک تحصیل در سال تحصیلی(۸۷-۸۶) به مقدار ۱.۹۸ درصد و پایین ترین آن با ۱.۰۷ درصد مربوط به سال تحصیلی( ۸۹-۸۸) می باشد. میانگین نرخ ترک تحصیل پایه چهارم پسران با میزان ۰.۹۰ درصد و برای دختران با ۱.۷۴ درصد در طول دوره حاکی ازبالاتر بودن نرخ ترک تحصیل دختران نسبت به پسران پایه چهارم با اختلاف ۰.۸۴ درصد می باشد.
در پایه پنجم پسران نرخ ترک تحصیل در سال تحصیلی(۸۵-۸۴) ۲.۴۴ درصد بوده و در سال تحصیلی(۸۹-۸۸) به ۰.۹۸ درصد رسیده است که به مقدار ۱.۴۶ درصد کاهش داشته است. بالاترین و پایین ترین نرخ ترک تحصیل در این پایه در بین پسران به ترتیب همان مقادیر سال های آغازین و پایانی برنامه می‌باشند.
در بین دختران پایه پنجم این نرخ از۰.۷۴ درصد در سال ابتدای برنامه به ۰.۱۸ درصد در سال پایانی برنامه رسیده است و این نشان می دهد که نرخ ترک تحصیل در دختران پایه پنجم به میزان ناچیز ۰.۵۶ درصد رسیده است.
در بررسی میانگین دختران و پسران پایه پنجم، دختران با میانگین ۰.۹۴ درصد به میزان ۰.۳۸ درصد نسبت به پسران با میانگین ۱.۳۲ درصد در طول دوره کاهش نرخ ترک تحصیل داشته اند.
میانگین نرخ ترک تحصیل دختران و پسران در پایه اول در طول دوره مورد بررسی، در سال ابتدا یعنی(۸۵-۸۴)، رقمی برابر با ۲.۹۳ درصد ودر سال پایانی رقم آن ۱.۳۲ درصد می باشد که رقمی برابر ۱.۶۱ درصد کاهش داشته است. بیشترین رقم میانگین نرخ ترک تحصیل هردو جنس در پایه اول در کل دوره مربوط به سال تحصیلی(۸۵-۸۴) با ۲.۹۳ درصد و کمترین آن مربوط به سال تحصیلی(۸۹-۸۸) با ۱.۳۲ درصد می باشدو در کل دوره سال های مورد بررسی(۸۹-۸۴)، میانگین ترک تحصیل پایه اول دختر ان و پسران تقریباً رو به کاهش داشته است.
میانگین نرخ ترک تحصیل هر دو جنس در پایه دوم در طول دوره ی مورد بررسی در سال تحصیلی(۸۵-۸۴) ۱.۵۹ درصد و در سال تحصیلی(۸۹-۸۸)، ۰.۴۷درصد است که رقمی برابر با ۱.۱۲ درصدکاهش نشان می دهد.و به ترتیب بالاترین و پایین ترین نرخ ترک تحصیل در کل دوره نیز می باشند. نرخ ترک تحصیل پایه دوم دختر ان و پسران تقریباً در کل دوره رو به کاهش بوده است.
میانگین نرخ ترک تحصیل دختران و پسران در پایه سوم در طول دوره ی مورد بررسی، در سال تحصیلی(۸۵-۸۴) برابر با۱.۷۰ درصد ودر سال تحصیلی(۸۹-۸۸) برابر با ۰.۶۵ درصد می باشد که رقمی برابر با ۱.۰۵ درصد کاهش داشته است بالاترین و پایین ترین میانگین نرخ ترک تحصیل مربوط به سال تحصیلی اول و آخر دوره می باشد. درکل این نرخ برای هردو جنس در طول دوره کاهش داشته است.
میانگین نرخ ترک تحصیل دختران و پسران پایه چهارم در طول دوره ی مورد بررسی، در سال ابتدا(۸۵-۸۴) برابر با ۱.۶۹ درصد ودر سال پایانی(۸۹-۸۸) برابر با ۰.۷۸ درصد بوده است. که رقمی برابر با ۰.۹۱ درصد کاهش دارد. بیشترین و کمترین نرخ ترک تحصیل برای این پایه باز همان سال های آغازین و پایانی برنامه می باشد. در مجموع در این پایه نرخ ترک تحصیل برای هر دو جنس روندی کاهشی داشته است.
میانگین نرخ ترک تحصیل دختران و پسران در پایه پنجم در طول دوره مورد بررسی، در سال ابتدا یعنی(۸۵-۸۴)، رقمی برابر با ۱.۶۳ درصد ودر سال پایانی رقم آن ۰.۶۰ درصد می باشد که رقمی برابر ۱.۰۳درصد کاهش داشته است. بیشترین و کمترین رقم میانگین نرخ ترک تحصیل هردو جنس در پایه پنجم در کل دوره مربوط به سال های تحصیلی اول و آخر دوره می باشدو در کل دوره سال های مورد بررسی، میانگین ترک تحصیل پایه پنجم دختر ان و پسران تقریباً کاهش داشته است.
طبق میانگین نرخ ترک تحصیل به دست آمده از پنج پایه اول تا پنجم در طول دوره نوساناتی دیده می‌شود. بیشترین نرخ ترک تحصیل مربوط به سال تحصیلی آغاز برنامه ۸۵-۸۴، برابر با ۱.۹۰ درصد و کمترین آن مربوط به سال تحصیلی پایانی دوره (۸۹-۸۸) برابر با ۰.۷۶ درصد می باشد. میانگین نرخ ترک تحصیل در طول دوره رقمی برابر ۱.۱۴ درصد کاهش نشان می دهد. نرخ ترک تحصیل تمام پایه ها اعم از دختر و پسر در کل دوره برابر با ۱.۳۶ درصد است.در دختران۱.۳۴ درصد ودر پسران ۱.۳۹ درصد است که اختلاف ۰.۰۵ درصدی قابل چشم پوشی است لذا دختر و پسر در این نرخ یکسان عمل کرده اند. لازم به ذکر است که در برنامه ملی« آموزش برای همه» استان ایلام برای نرخ ترک تحصیل در هیچ یک از پایه‌های تحصیلی و سال های اجرای دوره هدفی در نظر گرفته نشده است.
پرسش پژوهشی شماره۲:
نرخ شاخص‌های نرخ ماندگاری، درصد فارغ التحصیلی پایه پنجم، میانگین طول دوره تحصیل، نسبت اتلاف، و ضریب کارایی مقطع ابتدایی آموزش و پرورش استان ایلام در مقایسه با میزان های پیش بینی شده این شاخص ها در برنامه آموزش برای همه استان طی سال های ۸۴ تا۸۹ چگونه

Author: admin2

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *