منبع پایان نامه ارشد با موضوع اطلاع رسانی، توسعه پایدار، توسعه پاید، شهر تهران

۱۲
۳۰.۲
۷۷
اطعام فقرا
۱۲.۹
۳۳
کمک به نظافت و سلامت محله و حفظ محیط زیست
۳۲.۹
۸۴
ارائه خدمات اجتماعی و آموزشی
۱۰۰
۲۵۵
جمع
نمودار (۱۵-۵) : پاسخ‌های مربوط به سوال ۱۲
با توجه به نمودار فوق، بیشترین تعداد پاسخ دهنده‌گان مهمترین برنامه مدیریتی سازمان‌های ایمان محور را درمنطقه یک، ارائه خدمات اجتماعی و آموزشی و پس از آن اطعام فقرا دانسته اند. ایجاد پناهگاه و خانه برای بی خانمان ها و کمک به نظافت و سلامت محله و محیط زیست نیز در رتبه های بعدی اعلام شده اند.
سوال ۱۳: کدام یک از شاخص های سرمایه اجتماعی زیر در محله شما با سازمان های ایمان محور در ارتباط هستند؟
جدول(۱۶-۵) : پاسخ‌های مربوط به سوال ۱۳
درصد
فراوانی
متغیر
۲۸.۲
۷۲
آگاهی و مشارکت نهاد‌های مدنی
پاسخ‌های مربوط به سوال ۱۳
۴۵.۵
۱۱۶
اعتماد و حمایت اجتماعی
۱۷.۳
۴۴
هنجار‌ها و ارزش‌های غیر‌رسمی
۹
۲۳
پیوند با شکل ساختاری و شناختی
۱۰۰
۲۵۵
جمع
نمودار (۱۶-۵) : پاسخ‌های مربوط به سوال ۱۳
با توجه به نمودار ۱۶-۵ از نظر بیشتر پاسخ دهنده‌گان، اعتماد و حمایت اجتماعی به عنوان شاخص سرمایه اجتماعی مرتبط با سازمان‌های ایمان محور اعلام شده است. شاخص آگاهی و مشارکت نهاد‌های مدنی نیز پس از شاخص اعتماد و حمایت اجتماعی، از طرف پاسخ دهنده‌گان انتخاب شده است. شاخص هنجار‌ها و ارزش‌های غیررسمی در رتبه سوم و شاخص پیوند با شکل ساختاری و شناختی در رتبه چهارم قرار دارد.
سوال ۱۴: تا چه حد از وجود و عملکردهای سازمان های ایمان محور و سازمان های مردم نهاد در محله های منطقه یک شهر تهران با خبر هستید ؟
نمودار ( ۱۷-۵ ) : پاسخ های مربوط به سوال ۱۴
سوال ۱۵ : از لحاظ کارکردی ( مفهومی ) این دو سازمان ( ایمان محور و مردم نهاد ) را تا چه اندازه یکسان و قابل انطباق با همدیگر می دانید ؟
نمودار ( ۱۸-۵) : پاسخ های مربوط به سوال ۱۵
سوال ۱۶ : تعداد سازمان های ایمان محور در محله خود و دیگر محلات منطقه یک شهر تهران را تا چه حد کافی می دانید ؟
نمودار ( ۱۹- ۵ ) : پاسخ های مربوط به سوال ۱۶
با توجه به موارد فوق، پاسخ‌های بدست آمده از نمونه، فرضیه دوم را به خوبی تایید می‌کنند.
بنابراین هر دو فرضیه مطرح شده در این پژوهش تایید می‌شوند.
۵-۵ پایایی پرسشنامه:
یکی از ویژگی های ابزار اندازه گیری ( که در این تحقیق پرسشنامه است) پایایی آن می باشد. پایایی به مفهوم این است که ابزار اندازه گیری، در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی بدست می دهد. برای ارزیابی پایایی یک پرسشنامه، شیوه های مختلفی وجود دارد. یکی از این روش ها، استفاده از ضریب آلفای کرونباخ است. اگر ضریب آلفای کرونباخ را با ? نشان دهیم، در این صورت:
?= k/(k-1)(1-??_?_(i=1)^k?S_i^2 /S^2 )
که در آن:
k= تعداد سوالات
Si= انحراف معیار پاسخ های نمونه پیش آزمایی، برای سوال i ام
S= انحراف معیار پاسخ های نمونه پیش آزمایی، برای همه سوالات
اگر ضریب آلفای کرونباخ، بزرگتر از ۰.۷ باشد می توان گفت که پرسشنامه از پایایی قابل قبولی برخوردار است.
در تحقیق حاضر، به منظور ارزیابی پایایی پرسشنامه، نمونه ای شامل ۳۰ پرسشنامه پیش آزمون گردید. ضریب آلفای کرونباخ بدست آمده برابر ۰.۷۳ می باشد. از آنجایی که ضریب آلفای کرونباخ بدست آمده بزرگتر از ۰.۷ می باشد، پرسشنامه تهیه شده، از نظر پایایی قابل قبول است.
نتیجه گیری :
با توجه به تعاریف مختلف وشناخت سازمان های ایمان محور ودیگرسازمان های غیر دولتی از دیدگاه ها و نظریه های مختلف به خصوص مدیریت و توسعه پایدار محله ای و همچنین ویژگی های سازما ن های ایمان محور که در فصل اول و دوم مورد تأکید قرار گرفت محور گفتمان این رساله را تشکیل می دهد ، و درادامه با شناخت محدوده مورد مطالعه ، منطقه و محلات مختلف آن از طریق ویژگی های تاریخی ، طبیعی ، انسانی و کالبدی در فصل سوم به عملکرد (Fanction ) سازمان های ایمان محور در محدوده محلات مورد مطالعه در فصل چهارم پرداخته شد و این در مدیریت و توسعه محله ای مؤثر خواهد بود و در محله های مورد نظر منطقه یک شهر تهران نیز مؤثر واقع قرار گرفت . نتایج بدست آمده در فصل پنجم این رساله که از طریق پرسشنامه در قالب سیزده سؤال و با حجم نمونه ای برابر با ۲۵۵ شهروند که با استفاده از آزمون های استنباطی نظیر ضریب آلفای کرونباخ ، آزمون T استیودنت تک نمونه ای و آزمون ( p- مقدار ) مورد بررسی قرار گرفتند کمک شایانی به شناخت هر چهار فصل این رساله ارائه می دهد و سازمان های ایمان محور که یکی ازسازمان های غیردولتی از بین دیگر سازمان ها می باشد ، مدیریت و توسعه پایدار محله ای را که توسط خود مردم ( برنامه ریزی توسط مردم نه با مردم و برای مردم ) اجرا می شود گامی به جلو سوق می دهد ، و این همان چیزی است که مردم محلات مختلف از آن انتظار دارند ، یعنی مشارکت و برنامه ریزی توسط خود مردم و همراهی سازمان های ایمان محور و مردم نهاد محله ای توسط خود مردم ، مدیریت و توسعه پایدار محله ای را بیشتر دربر خواهد گرفت و در محلات مورد مطالعه نیز این روند گویای تداوم مدیریت و توسعه محله ای است ، و این یعنی روی آوردن به مدیریت و توسعه محله ای توسط خود مردم که یکی از چشم انداز های تمام محله های ایران را تشکیل می دهد و تشکیل خواهد داد .
پیشنهادات :
ذکر این نکته لازم می باشد که ارائه پیشنهادات این پایان نامه برای بهبود خود سازمان های ایمان محور و سازمان های مردم نهاد می باشند :
گام اول در زمینه اطلاع رسانی و آموزش های فشرده برای سازمان های ایمان محور و مردم نهاد : آموزش و اطلاع رسانی فشرده به آموزش هایی غیر از دوره های بلند مدت آموزشی اطلاع رسانی اشاره دارد . برگزاری جلسات اعتقادی با تعداد جلسات کم ، کلاس های آموزشی – اطلاع رسانی کوتاه مدت ، سخنرانی های مذهبی ، نشریات علمی – آموزشی و آموزش هایی از این دست در زمره آموزش ها و اطلاع رسانی فشرده قرار می گیرد که باید مورد توجه قرار گیرند .
ایجاد فضای حمایتی برای اعضا : این مورد به وظیفه سنگین مسئولین مجموعه برای حمایت از اعضا ، حتی در موارد خطا و اشتباه اشاره دارد . از آنجایی که در یک سازمان ایمان محور ، تحرک و فعالیت افراد ، داوطلبانه و بر مبنای علایق شخصی است ، چنانچه رفتار حمایتی از جانب مسئولین رعایت نشود منجر به تحلیل آنها می شود . در مقابل نیز چنانجه افراد در قبال انجام فعالیت ها دارای پشتوانه محکم حمایتی باشند می تواند به رشد و گسترش سازمان در زمینه های حمایت شده ختم شود .
ایجاد گروه های مرجع : به طور کلی افراد مختلفی با صلاحیت ها و قابلیت های متنوع عضو سازمان هستند که هر کدام درزمینه خاص صاحب نظرند . چنانچه گروه هایی با محوریت این افراد تشکیل شود و افرادی نیز از داخل و خارج سازمان به این گروه ها بپیوندند ، هم منجر به تقویت مجموعه در زمینه تخصصی افراد مرجع می شود ، هم باعث جذب افرادی با کیفیت از خارج سازمان یا مجموعه می گردد .
گزینش افراد برای عضویت در سازمان های ایمان محور : یکی از روش های اصلاح هر فرهنگی ، کنترل ورودی های آن فرهنگ است . از آنجایی که یک سازمان ایمان محور از تک تک اعضا تشکیل می شود ، می توان نتیجه گرفت که فرهنگ یک شخص نیز می تواند بر فرهنگ یک مجموعه یا سازمان اثر مثبت یا منفی داشته باشد . از این رو دقت در جذب افراد خواهان عضویت در این سازمان ها ، می تواند به بهبود کیفی فرهنگ آن منجر شود .
بیان روشن و شفاف رسالت سازمانی سازمان های ایمان محور : از جمله راهکارهایی که می تواند اثرات چندگانه مثبتی را برای مجموعه به ارمغان آورد . چنانچه رسالت سازمان های ایمان محور به صورت شفاف و علنی بیان شود از یک طرف باعث بصیرت بخشی به افراد داخل مجموعه برای حرکت در مسیر درست آن می شود و از طرف دیگر موجب می شود افرادی که از نظراعتقادی و هنجاری سنخیت کمی با سازمان های ایمان محور دارند ، از ورود و عضویت در مجموعه منصرف شوند .
مدیریت دانش در سازمان های مورد نظر : از طریق آن می توان دانش ضمنی و تجارب نهان افراد خبره سازمان را استخراج کرد و پس ازذخیره سازی آن ، بین سایر افراد سازمان توزیع کرد . به دلیل عضویت کوتاه مدت افراد در سازمان های ایمان محور و مردم نهاد و از بین رفتن تجارب آنها پس از خروج از مجموعه ، ایجاد فرآیندی که از طریق آن بتوان این سرمایه انسانی – اجتماعی ارزشمند را به کار گرفت ، ضروری است .
جذب افراد و مسئولین قوی در این سازمان ها : یکی از مؤثرترین پیشنهاداتی که از طریق آن می توان فرهنگ مطلوب را جایگزین فرهنگ موجود کرد ، جذب افراد و مسئولینی است که دارای نقطه مثبت در زمینه فرهنگ مطلوب هستند. برای مثال چنانچه مجموعه یاسازمان در پی ایجاد جو علمی است ، انتصاب مسئولینی که دارای سوابق علمی درخشانی هستند بسیار راهگشا باشد .
ایجاد پرونده رشد تشکیلاتی برای اعضای هر یک از سازمان ها : پرونده رشد تشکیلاتی ، پرونده ای است که حین ورود افراد به سازمان های ایمان محور یا مردم نهاد تشکیل می شود و با گذراندن دوره ها وکسب مهارت ها و قابلیت ها در طول دوران عضویت ، این سوابق در پرونده درج می شود . در نتیجه می تواند معیار و ملاک بسیاری از امور از جمله ارتقا درجه و مسئولیت افراد شود .
تعریف فرآیند ارتقا براساس اجماع درونی و صلاحیت درونی افراد : نگرشی منعطف به فرآیندهای ارتقا در سازمان ها دارد ، بر این اساس ، برخلاف روش هایی که فرآیند رشد تشکیلاتی را به طور خشک و غیر منعطف ارائه می دهند ، این روش باعث به همفکری و اجماع به منظور انتخاب مسئول ختم می شود . یعنی در جلسه ای با حضور افراد مرتبط ، فردی را که از نظر افراد گروه از نظر جمیع جهات قابلیت بیشتری برای ادای مسئولیت دارد انتخاب شده و به آن سمت منصوب شود
ارزیابی عملکرد کیفی سازمان های ایمان محور : ارزیابی های عملکردی که مبتنی بر کیفیت برنامه ها و خدمات ارائه شده از طرف سازمان است ، می تواند منجر به اصلاح و تغییر رفتارهای فردی ، رفتارهای گروهی و به تبع آنها فرهنگ کل مجموعه می شود . به نظر می رسد با توجه به نوع سازمان و خدماتی که از طریق آن ارائه می شود ، ارزیابی های کمی نتواند به خوبی اعمال شود.
نشست های دوستانه : جمع های دوستانه ای که داخل سازمان یا مجموعه در زمینه های مختلف تشکیل می شود از جمله اثرگذارترین راهکارهایی است که به تغییر رفتار گروهی افراد در سازمان های ایمان محور و مردم نهاد می انجامد . جلساتی بی تکلف با موضوعات مختلفی از جمله مسایل اعتقادی مثل بیان روایات ، احادیث و سیره

Author: admin2

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *