پایان نامه ارشد حسابداری: بررسی عوامل اصلي موثر در سامانه گزارشگري مالي گمرک شیراز با استفاده از سامانه گزارش مطلوب

دانلود پایان نامه

 thesis-download-2

عنوان کامل پایان نامه :

 ارزیابی سامانه حسابداری و گزارشگری مالی گمرک شیراز به بخش حسابداری دولتی و تامیناعتبار و خزانه

قسمتی از متن پایان نامه :

5ـ3ـ1 ـ پيشنهادهاي مبتني بر يافته هاي پژوهش

مواردي که به نظر نگارنده براي ايجاد دگرگوني اساسي در سامانه گزارشگري مالي عمل گمرک استان ضروري به نظرمي رسد باتوجه به نتايج حاصل ازپژوهش درقالب پيشنهادهاي زيرارائه مي گردد.

با توجه به تاييد فرضيه شماره1 يعني سامانه تامين اعتبار گمرک شیراز فاقد توانايي کنترل هزينه هاي برنامه ، طرحها و پروژه هاي مصوب سالانه را دارا مي باشد . بنابراين مطابق با يافته هاي فرضيه اول پيشنهادهاي زير ارايه مي گردد.

ـ با توجه به اينکه سامانه تامين اعتبار در اکثر گمرکات استان وجود خارجي ندارد پيشنهاد مي گردد. گمرک ملزم به ايجاد سامانه تامين اعتبار در مجموعه مالي خود گرديده تا با استقرار يک سامانه تامين اعتبار مطلوب امور مالي گمرک بتوانند بين درآمدها و هزينه هاي متناسب آنها طبق موازين و دستور العمل تهيه و تنظيم بودجه گمرک  ارتباط برقرار کند ، تا گمرکات  استان بتوانند براي گزارشگري مالي اطلاعات مالي کافي داشته باشند.

با توجه به تاييد فرضيه دوم يعني سامانه حسابداري مورد استفاده در گزارشگري مالي گمرک شیراز فاقد توانايي گزارش دهي صورتهاي مالي به نحو مطلوب است. مطابق با يافته هاي فرضيه دوم پيشنهادهاي زير ارايه مي گردد.

ـ در سامانه مالي  گمرکات استان مباني حسابداري دولتي نقدي است. يعني شرط اصلي براي ثبت درآمدها وصول آنها و براي ثبت هزينه ها پرداخت آنها محسوب مي شود که به طور معمول فاقد حسابهاي دريافتني و پرداختني است که چرخه گزارشگري مالي  گمرک را معيوب نموده است. پيشنهاد مي شود به منظور بازتاب رويدادهاي مالي ( حسابهاي دريافتني ـ حسابهاي پرداختني ـ اسناد دريافتني و پرداختني ـ ودارييهاي ثابت ) گمرک شیراز از روش حسابداري تعهدي به جاي حسابداري نقدي استفاده نماييد

ـ به منظور ثبات رويه در تهيه گزارشگري در سامانه مالي گمرک شیراز به منظور ايفاي مسئوليت پاسخگوئي مطلوب بکارگيري يک سامانه نرم افزاري مالي يکپارچه ضروري به نظر مي رسد و همچنين با عنايت به يافته هاي اين پژوهش در مورد سطح تحصيلات و دانش فني کاربران سامانه بالا آموزش مستمر و منسجم و متناسب با سامانه نرم افزاري يکپارچه براي پرسنل بخش سامانه هاي مالي گمرک  استان پيشنهاد مي شود.

با تاييد فرضيه سوم يعني سامانه خزانه داري گمرک شیراز فاقد قابليت لازم مورد اننظار از يک سامانه دريافت و پرداخت مطلوب وجوه است و با توجه به يافته هاي پژوهش حاصل از سوالات فرضيه سوم پيشنهاد مي گردد.

ـ مديريت  گمرک شیراز با ايجاد يک سامانه مالي منسجم براي ايجاد کنترل داخلي مطلوب و پاسخگو از راه جداسازي واحد درآمد از امور مالي و تقسيم وظايف براي ثبت منظم رويدادهاي مالي مربوط به دريافت و پرداخت مطلوب وجوه با تجميع درآمدهاي داخلي و عوارض دريافتي از راه کمک هاي دولت در واحد درآمد ، و تجميع کليه پرداخت ها از جمله پرداختهاي مربوط به تنخواه گردان در واحد حسابداري براي ايجاد يک منبع مالي مناسب که براي پاسخگويي سامانه گزارشگري مالي ضروري به نظر مي رسد ، اقدام نمايد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

هدف هاي کلي پژوهش شامل موارد زير است:

  • ارزيابي دقيق گزارشگري مالي موجود در گمرک شیرازو مقايسه آن با نحوه گزارشگري مالي مطلوب با توجه به عوامل تعيين شده.
  • تعيين عوامل اصلي موثر درسامانه گزارشگري مالي گمرک شیرازبا استفاده از سامانه گزارش مطلوب
  • ارزيابي عملکردسامانه هاي اطلاعاتي درحسابداري مالي و تامين اعتبار و سامانه خزانه داري باتوجه به شاخص موثر در گزارشگري مالی گمرک شیراز

ارزیابی سامانه حسابداری و گزارشگری مالی گمرک شیراز به بخش حسابداری دولتی و تامین اعتبار و خزانه

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : ارزیابی سامانه حسابداری و گزارشگری مالی گمرک شیراز به بخش حسابداری دولتی و تامین اعتبار و خزانه با فرمت ورد

Author: 92

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *