پایان نامه ارشد حسابداری: بررسی عوامل اصلی موثر در سامانه گزارشگری مالی گمرک شیراز با استفاده از سامانه گزارش مطلوب

 thesis-download-2

عنوان کامل پایان نامه :

 ارزیابی سامانه حسابداری و گزارشگری مالی گمرک شیراز به بخش حسابداری دولتی و تامیناعتبار و خزانه

قسمتی از متن پایان نامه :

۵ـ۳ـ۱ ـ پیشنهادهای مبتنی بر یافته های پژوهش

مواردی که به نظر نگارنده برای ایجاد دگرگونی اساسی در سامانه گزارشگری مالی عمل گمرک استان ضروری به نظرمی رسد باتوجه به نتایج حاصل ازپژوهش درقالب پیشنهادهای زیرارائه می گردد.

با توجه به تایید فرضیه شماره۱ یعنی سامانه تامین اعتبار گمرک شیراز فاقد توانایی کنترل هزینه های برنامه ، طرحها و پروژه های مصوب سالانه را دارا می باشد . بنابراین مطابق با یافته های فرضیه اول پیشنهادهای زیر ارایه می گردد.

ـ با توجه به اینکه سامانه تامین اعتبار در اکثر گمرکات استان وجود خارجی ندارد پیشنهاد می گردد. گمرک ملزم به ایجاد سامانه تامین اعتبار در مجموعه مالی خود گردیده تا با استقرار یک سامانه تامین اعتبار مطلوب امور مالی گمرک بتوانند بین درآمدها و هزینه های متناسب آنها طبق موازین و دستور العمل تهیه و تنظیم بودجه گمرک  ارتباط برقرار کند ، تا گمرکات  استان بتوانند برای گزارشگری مالی اطلاعات مالی کافی داشته باشند.

با توجه به تایید فرضیه دوم یعنی سامانه حسابداری مورد استفاده در گزارشگری مالی گمرک شیراز فاقد توانایی گزارش دهی صورتهای مالی به نحو مطلوب است. مطابق با یافته های فرضیه دوم پیشنهادهای زیر ارایه می گردد.

ـ در سامانه مالی  گمرکات استان مبانی حسابداری دولتی نقدی است. یعنی شرط اصلی برای ثبت درآمدها وصول آنها و برای ثبت هزینه ها پرداخت آنها محسوب می شود که به طور معمول فاقد حسابهای دریافتنی و پرداختنی است که چرخه گزارشگری مالی  گمرک را معیوب نموده است. پیشنهاد می شود به منظور بازتاب رویدادهای مالی ( حسابهای دریافتنی ـ حسابهای پرداختنی ـ اسناد دریافتنی و پرداختنی ـ ودارییهای ثابت ) گمرک شیراز از روش حسابداری تعهدی به جای حسابداری نقدی استفاده نمایید

ـ به منظور ثبات رویه در تهیه گزارشگری در سامانه مالی گمرک شیراز به منظور ایفای مسئولیت پاسخگوئی مطلوب بکارگیری یک سامانه نرم افزاری مالی یکپارچه ضروری به نظر می رسد و همچنین با عنایت به یافته های این پژوهش در مورد سطح تحصیلات و دانش فنی کاربران سامانه بالا آموزش مستمر و منسجم و متناسب با سامانه نرم افزاری یکپارچه برای پرسنل بخش سامانه های مالی گمرک  استان پیشنهاد می شود.

با تایید فرضیه سوم یعنی سامانه خزانه داری گمرک شیراز فاقد قابلیت لازم مورد اننظار از یک سامانه دریافت و پرداخت مطلوب وجوه است و با توجه به یافته های پژوهش حاصل از سوالات فرضیه سوم پیشنهاد می گردد.

ـ مدیریت  گمرک شیراز با ایجاد یک سامانه مالی منسجم برای ایجاد کنترل داخلی مطلوب و پاسخگو از راه جداسازی واحد درآمد از امور مالی و تقسیم وظایف برای ثبت منظم رویدادهای مالی مربوط به دریافت و پرداخت مطلوب وجوه با تجمیع درآمدهای داخلی و عوارض دریافتی از راه کمک های دولت در واحد درآمد ، و تجمیع کلیه پرداخت ها از جمله پرداختهای مربوط به تنخواه گردان در واحد حسابداری برای ایجاد یک منبع مالی مناسب که برای پاسخگویی سامانه گزارشگری مالی ضروری به نظر می رسد ، اقدام نماید.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

هدف های کلی پژوهش شامل موارد زیر است:

  • ارزیابی دقیق گزارشگری مالی موجود در گمرک شیرازو مقایسه آن با نحوه گزارشگری مالی مطلوب با توجه به عوامل تعیین شده.
  • تعیین عوامل اصلی موثر درسامانه گزارشگری مالی گمرک شیرازبا استفاده از سامانه گزارش مطلوب
  • ارزیابی عملکردسامانه های اطلاعاتی درحسابداری مالی و تامین اعتبار و سامانه خزانه داری باتوجه به شاخص موثر در گزارشگری مالی گمرک شیراز

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

ارزیابی سامانه حسابداری و گزارشگری مالی گمرک شیراز به بخش حسابداری دولتی و تامین اعتبار و خزانه

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : ارزیابی سامانه حسابداری و گزارشگری مالی گمرک شیراز به بخش حسابداری دولتی و تامین اعتبار و خزانه با فرمت ورد