پایان نامه ارشد-محافظه کاری شرطی و غیر شرطی

 thesis-download-2

عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیرعملکرد مدیریتی و اطلاعاتی بر محافظه کاری شرطی وغیرشرطی 

قسمتی از متن پایان نامه :

پس از انتخاب و تعیین مسأله، فرضیه تحقیق ارائه می گردد. فرضیه در حقیقت راه حل پیشنهادی تحقق برای پاسخگویی به مسأله است(دلاوری،۱۳۷۸). این راه حل با مطالعه دقیق پیشینه تحقیق، بررسی تجارب مقدماتی درباره جواب های ممکن و مشاهده پدیده های مربوط بدست می آید. با تعمق در تحقیقات انجام شده در دنیا جهت پاسخگویی به پرسش های مطرح شده و دستیابی به هدف تحقیق، فرضیه های زیر تدوین شده است:

۱- عملکرد مدیریتی بر محافظه کاری شرطی تاثیر دارد.

۲- عملکرد مدیریتی بر محافظه کاری غیرشرطی تاثیر دارد.

۳- عملکرد اطلاعاتی بر محافظه کاری شرطی تاثیر دارد.

۳ -۱- خطای پیش بینی سود بر محافظه کاری شرطی تاثیر دارد.

۳-۲- تغییر پذیری بازده بر محافظه کاری شرطی تاثیر دارد.

۴- عملکرد اطلاعاتی بر محافظه کاری غیرشرطی تاثیر دارد.

۴-۱- خطای پیش بینی سود بر محافظه کاری غیرشرطی تاثیر دارد.

۴-۲- تغییر پذیری بازده بر محافظه کاری غیرشرطی تاثیر دارد.

۳-۵- بیان فرضیه های آماری

فرضیه ۱ و ۲

:H0 عملکرد مدیریتی بر محافظه کاری شرطی و غیر شرطی تاثیر ندارد.

:H1 عملکرد مدیریتی بر محافظه کاری شرطی و غیر شرطی تاثیر دارد.

فرضیه ۳ و ۴

:H0 شاخص های عملکرد اطلاعاتی (خطای پیش بینی سود، تغییر پذیری بازده) بر محافظه کاری شرطی و غیرشرطی تاثیر ندارد.

:H1 شاخص های عملکرد اطلاعاتی (خطای پیش بینی سود، تغییر پذیری بازده) بر محافظه کاری شرطی و غیرشرطی تاثیر دارد.

۳-۶ – ابزار جمع آوری داده های مورد نیاز تحقیق

یکی از مهمترین الزامات و ضروریات تحقیق دستیابی به اطلاعات قابل اطمینان و صحیح می باشد. زیرا این اطلاعات هستند که مبنای تحقیق ها و قضاوت های آتی قرار می گیرند. به دلیل محدودیت دسترسی به اطلاعات مالی شرکت ها در کشور و در پی آن دسترسی به اطلاعاتی صحیح و دقیق، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار به عنوان منبع تأمین شواهد اطلاعات انتخاب شدند(شهبندیان، ۱۳۸۷).

این تحقیق براساس روش کتابخانه ای می باشد همچنین در این پژوهش اطلاعات مربوط به ادبیات موضوعی، مبانی نظری، پیشینه و سوابق تحقیقات انجام شده قبلی درباره موضوع تحقیق از منابع کتابخانه ای و از طریق مطالعه کتب و نشریات مقالات، پایان نامه ها اعم از منابع داخلی و خارجی جمع آوری خواهد شد. اطلاعات و داده های مورد نیاز برای بررسی و آزمون فرضیه های تحقیق از صوررتهای مالی و گزارش های ارائه شده شرکت ها به بورس اوراق بهادار و همچنین نرم افزار تدبیر پرداز و لوح فشرده اطلاعات مالی شرکت ها استخراج خواهد شد.

۳-۷- قلمرو تحقیق

قلمرو تحقیق به سه دسته زیر تقسیم­بندی شده است:

۳-۷-۱- قلمرو موضوعی تحقیق

قلمرو موضوعی تحقیق حاضر، به بررسی تاثیرعملکرد مدیریتی و اطلاعاتی بر محافظه کاری شرطی و غیر شرطی می پردازد.

۳-۷-۲ – قلمرو زمانی انجام تحقیق

قلمرو زمانی انجام تحقیق از سال ۱۳۸۷ تا سال ۱۳۹۲ در نظر گرفته شده است.

۳-۷-۳- قلمرو مکانی تحقیق

اطلاعات مورد نیاز این نوشتار مربوط به شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار است و به دلیل جامعیت و سهولت دسترسی  به بورس اوراق بهادار قلمرو مکانی این تحقیق تهران می باشد.

۳-۸- روش ها وابزار تجزیه و تحلیل داده ها

پس از جمع آوری داده هایی که برای انجام تحقیق مورد نیاز است، انتخاب ابزاری مناسب به منظور محاسبه و تجزیه و تحلیل اطلاعات مربوط به متغیر ها، اهمیت خاصی دارد. به منظور انجام محاسبات و آماده نمودن داده ها و اطلاعات مورد نیاز تحقیق و همچنین تجزیه و تحلیل آنها، از نرم افزار های Excel و Eviews (نسخه ۷) استفاده شده است.

۳-۹- متغیرهای تحقیق و تعاریف عملیاتی آنها

با توجه به اینکه در این تحقیق تاثیر عملکرد مدیریتی و اطلاعاتی بر محافظه کاری شرطی و غیر شرطی، مورد بررسی قرار می دهیم. عملکرد مدیریتی و اطلاعاتی به عنوان متغیر مستقل و محافظه کاری شرطی و غیر شرطی به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است. همچنین در این تحقیق بر اساس تحقیقات انجام شده در ایران متغیرهای اندازه شرکت، اهرم مالی، درصد سهام شناور آزاد، درصد مدیران غیر موظف در هیات مدیره و اندازه هیات مدیره به عنوان متغیرهای کنترلی در نظر گرفته شده اند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

آیا عملکرد مدیریتی و اطلاعاتی بر محافظه کاری شرطی و غیر شرطی  تاثیر می گذارند یا خیر؟

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

 پایان نامه تاثیرعملکرد مدیریتی و اطلاعاتی بر محافظه کاری شرطی وغیرشرطی

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

 پایان نامه تاثیرعملکرد مدیریتی و اطلاعاتی بر محافظه کاری شرطی وغیرشرطی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان :  با فرمت ورد تاثیرعملکرد مدیریتی و اطلاعاتی بر محافظه کاری شرطی وغیرشرطی