پایان نامه اولویت بندی شاخص های سرمایه فکری در بانک های دولتی و غیر دولتی با استفاده از روش AHP

 پایان نامه ها - رشته حسابداری

عنوان کامل پایان نامه :

 اولویت بندی شاخص های سرمایه فکری در بانک های دولتی  و غیر دولتی با استفاده از روش AHP

قسمتی از متن پایان نامه :

1-2- بيان مسئله و چارچوب نظري پژوهش

در حسابداري، سرمايه فكري[1] دارايي هاي هستند كه فاقد خاصيت فيزيكي هستند، اما اين دارايي ها، منافع قابل توجهي براي جريان نقدي آتي سازمان ها دارند. ناتواني در گزارشگري سرمايه فكري، نشان دهنده ضعف حسابداري سنتي است. البته، ارزشگذاري آنها در معاملات تجاري مشكل بوده و با روش هاي موجود به سادگي امكان پذير نيست. همچنين هيچ تئوري يا مدل اقتصادي واقعي براي سرمايه هاي فكري وجود ندارد. تفاوت و شكاف بين ارزش دفتري و ارزش بازار شركت ها و افزايش و شدت اين شكاف در دهه هاي اخير بيانگر نقش قابل توجه اقلام سرمايه فكري در واحدهاي اقتصادي است كه در حسابداري مالي متداول گزارش نمي شود، چرا كه فراسوي حدود و دامنه شناسايي و اندازه گيري درحسابداري است.  در دو سه دهه اخير بسياري از پژوهشگران و محققان، سرمايه فكري را به عنوان مزيت رقابتي[2] كه ناشي از منابع نامشهود سازماني است، مورد بحث قرار داده و تلاش هاي قابل توجهي در جهت شناسايي، اندازه گيري و گزارشگري آن انجام شده است.

مروري بر ادبيات سرمايه فكري نمايانگر توجه قابل ملاحظه به سنجش، ارزشگذاري و گزارشگري آن مي باشد. سازمانها براي بقاء استراتژيكي بايد مزيت رقابتي را مد نظر قرار دهند و از آنجايي كه بازارها، توليدات، تكنولوژي، رقبا و مقررات به طور سريع در جامعه در حال تغيير هستند، بهبود دانش و نوآوري مستمر، آنها را قادر به حفظ مزيت رقابتي پايدار خواهد نمود. از اين رو مديران، دانش و توانايي ايجاد و بكارگيري دانش را به عنوان مهمترين مزيت رقابتي پايدار به شمار مي آورند. چرا كه دانش به عنوان يك دارايي تلقي شده و تلاش در جهت مديريت دانش و بكارگيري دارايي هاي فكري با موفقيت قابل ملاحظه اي در راستاي هدايت سازمان ها همراه بوده است.

در عصر حاضر با رشد اقتصاد دانش محور، دارايي هاي نامشهود و سرمايه هاي فكري آنها، كليدي براي دستيابي به مزيت رقابتي پايدار هستند و به همين دليل توجه به اقلام نامشهود در زمينه هاي متعددي از جمله اقتصاد، حسابداري و مديريت استراتژيك به طور سريعي رشد يافته است. دانش يك مزيت رقابتي است كه در استراتژي تجاري سازمان ها مورد توجه قرار مي گيرد. به گونه اي كه ايجاد دانش موجب نوآوري مستمر و نوآوري مستمر منجر به ايجاد مزيت رقابتي، خواهد شد. امروزه سازمان ها براي اينكه بتوانند به موفقيت بلند مدت و پايدار و بهبود عملكرد دست يابند بايد به مديريت دانش توجه نمايند.

و مستلزم اين امر تقويت و توجه به پتانسيل ها و ظرفيت هاي منابع انساني است تا سازمان ها بتوانند براي دستيابي به مزيت رقابتي از طريق عملكرد و بهبود مستمر، عكس العمل سريع به تغييرات محيط تجاري و شرايط اقتصادي نشان دهند. يكي از چالش هاي اساسي مديران بكارگيري پتانسيل دانش و سرمايه فكري براي خلق ارزش است. به همين علت مديران بايد محيطي را فراهم نمايند كه نيروي انساني از دانش خويش براي ايجاد ارزش استفاده نمايد. نياز به تصميم گيري سريع و با كيفيت مناسب در مواجه با فعل و انفعالات محيطي، شرايط خاصي به تصميم گيران تحميل مي كند. تعيين مدلي از واقعيت كه روابط اين متغيرها را آشكار سازد، مي تواند ابزاري مناسب در تصميم گيري باشد.

در فرايند تصميم گيري انتخاب عواملي كه بر ارزيابي راه حل ها و انتخاب راه حل رضايت بخش موثرند از جمله گامهاي اساسي به شمار مي آيند. معيارهايي كه در اخذ تصميم به كار مي روند عواملي هستند كه انتخاب يك راهكار از ميان راهكارهاي مختلف در راستاي نيل به اهداف را ميسر مي سازد. بنابراين تصميم گيريها غالباً با توجه به معيارهاي متعدد انجام مي پذيرد. در اين رابطه فرايند تحليل سلسله مراتبي يكي از معروفترين فنون تصميم گيري چند منظوره است كه نخستين بار در دهه 1970 توسط “ال ساعتي” ابداع گرديد. اين روش در هنگامي كه عمل تصميم گيري با چند گزينه رقيب و معيار تصميم گيري روبرو است، مي تواند مورد استفاده قرار گيرد و نشان دهد كه بهترين راهكار كدام است؟ و در اين ميان معيارهاي طرح شده مي تواند كمّي يا كيفي باشند. اساس اين روش بر مقايسات زوجي نهفته شده و تصميم گيرنده با فراهم آوردن درخت سلسله مراتبي، عوامل مقايسه و گزينه هاي رقيب مورد ارزيابي در تصميم را نشان مي دهد. سپس يكسري مقايسات زوجي صورت مي پذيرد كه در نتيجه آن وزن هر يك از گزينه هاي رقيب مشخص مي گردد. منطق فرايند تحليل سلسله مراتبي تلفيق نتايج حاصل از اينگونه مقايسات زوجي و ارائه راهكار بهينه است.

مديران با توجه به وجود شاخص هاي متعدد و عدم امكان سرمايه گذاري روي همه شاخص ها، مجبور به انتخاب چند شاخص موثرتر از ميان شاخص ها خواهند بود و از طرفي شناخت نامناسب از شاخص ها ممكن است اين سرمايه گذاري را با شكست يا عدم بازدهي مناسب مواجه نمايد. ريسك بالاي سرمايه گذاري تعداد زيادي از موسسات را با علم به اهميت سرمايه فكري از بحث در مورد آن دور نگه داشته است.

همچنين سنجش دقيق سرمايه فكري، دغدغه بسياري از پـژوهشـگران و محـققان در حـال حاضر مي­باشد. محاسبه همه شاخص ها و ارزش گذاري روي آنها دشوار است. به همين دليل نياز مبرمي در انتخاب يكسري از شاخص هاي با اهميت و تأثيرگذارتر نسبت به ساير شاخص ها مي باشد. تا براساس آن بتوان برآورد نزديكي از ارزش داخلي سرمايه فكري ارائه نمود. دغدغه اصلي اين پژوهش آن است كه رتبه بندي خاصي از شاخص ها ارائه نمايد تا سازمانهايي كه مشتاق به سرمايه گذاري يا سنجش سرمايه فكري خود مي باشند با استفاده از آن فعاليت خود را روي عناصر با اولويت بيشتر متمركز نمايند. از آنجايي كه تاكنون هيچگونه تحقيق مستقلي، در رابطه با اولويت بندي و رتبه بندي فاكتورهاي موثر در شاخص هاي سرمايه فكري در بانكهاي دولتي و غيردولتي استان آذربايجانشرقي صورت نپذيرفته است و غالباً تحقيقات انجام شده همانگونه كه در مرور بر تحقيقات انجام شده خواهد آمد از زاويه يك يا چند معيار دست به رتبه بندي شاخص هاي سرمايه فكري زده اند. اين تحقيق مي تواند دريچه اي تازه به سوي راهكارهاي جذب سرمايه فكري از طريق چگونگي اتخاذ تصميمات بهينه باشد.

پس بنابراين ما در اين تحقيق بدنبال يافتن پاسخي به سوال زير هستيم:

نتایج اولويت بندي شاخص هاي سرمايه فكري (انساني، مشتري، ساختاري) در بانكهاي دولتي و غيردولتي کدام است؟

[1] – Intellectual Capital

[2] – Competive advantage

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

سازمانهايي از قبيل بانك كه علاقمند به سرمايه گذاري روي سرمايه فكري در سازمان خود مي باشند. مي توانند با توجه به تحقيق هاي حاضر تعدادي از شاخص ها را به عنوان شاخص هاي موثر براي اولويت بندي سرمايه گذاري انتخاب نمايند. (به نوعي سعي مي كنيم تا ميزان ريسك سرمايه گذاري بر روي شاخص هاي سرمايه فكري را كاهش دهيم) اين تحقيق مي تواند پايه اي براي تحقيقات گروه در خصوص رتبه شاخص ها در ساير سازمانها و نقطه شروعي براي روش جديد سنجش سرمايه فكري با تكيه به وزن دهي شاخص ها براساس اولويت بندي آنها باشد.

با توجه به مطالب فوق در انجام اين تحقيق اهدافي كه متصور است به طور خلاصه به شرح زير مي باشد:

– تعيين مهمترين شاخص هاي سرمايه فكري در بانكهاي دولتي و غيردولتي

1) تعيين مهمترين شاخص هاي سرمايه انساني در بانكهاي دولتي و غيردولتي

2) تعيين مهمترين شاخص هاي سرمايه مشتري در بانكهاي دولتي و غيردولتي

3) تعيين مهمترين شاخص هاي سرمايه ساختاري در بانكهاي دولتي و غيردولتي

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

اولویت بندی شاخص های سرمایه فکری در بانک های دولتی و غیر دولتی با استفاده از روش AHP

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : اولویت بندی شاخص های سرمایه فکری در بانک های دولتی  و غیر دولتی با استفاده از روش AHP با فرمت ورد

Author: 92

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *