پایان نامه رشته حسابداری: ارتباط بین سود غیر منتظره استاندارد شده و بازده غیر عادی انباشته در بازار سرمایه ایران

دانلود پایان نامه

 پایان نامه ها - رشته حسابداری

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی تاثیر ریسک عدم پرداخت بر ضریب واکنش سود

قسمتی از متن پایان نامه :

3-5-4 تجزيه و تحليل و آزمون فرضیه اصلی سوم

ریسک سیستماتیک(بتا) ، بر روابط میان متغیر های ریسک عدم پرداخت و سود غیر منتظره و بازده غیر عادی ، تاثیر گذار است .

جهت بررسی فرضیه اصلی 3 مبنی بر تاثیر بتا بر روابط میان متغیر های ریسک عدم پرداخت و سود غیر منتظره و بازدهی غیر عادی ابتدا روابط میان متغیر های ریسک عدم پرداخت و سود غیر منتظره  استاندارد شده و بازدهی غیر عادی  انباشته از طریق مدل رگرسیونی 3 متغیره در نرم افزار SPSS محاسبه می کنیم  سپس متغیر ریسک سیستماتیک(بتا) را وارد مدل نموده تاثیر آن را بر ضریب همبستگی و ضریب تعیین تعدیل شده  مورد بررسی قرار می دهیم. چنانچه با ورود متغیر بتا به مدل رگرسیونی، ضریب تعیین تعدیل شده بهبود یابد بدین معنی است که متغیر کنترلی مذکور متغیر تاثیر گذاری است و در غیر این صورت باید از مدل حذف شود.خلاصه نتایج حاصل از بررسی فرضیه شماره سه در جدول شماره (14-4) آمده است.

با توجه به نتایج به دست آمده که در جدول شماره (14-4)  مبنی بر مقایسه میان نتایج حاصل از رگرسیون سه متغیره بین متغیر های سود غیر منتظره استاندارد شده و ریسک عدم پرداخت به عنوان متغیر های مستقل و بازده غیر عادی انباشته به عنوان متغیر وابسته بدون متغیر های کنترلی و نتایج رگرسیون سه متغیره فوق با حضور متغیر کنترلی بتا(β)، نشان می دهد که با افزودن متغیر کنترلی بتا(β)  به مدل رگرسیونی، ضریب تعیین تعدیل شده با افزایشی به میزان 1.3% از 40.9% به 42.2%  رسید که این نتایج نشان دهنده این است که متغیر بتا متغیر تاثیر گذاری در روابط بین سود غیر منتظره استاندارد شده، ریسک عدم پرداخت و بازده غیر عادی انباشته می باشد و باید به مدل اضافه شود. یکی از مفروضات رگرسیون استقلال خطاهاست؛ در صورتی که فرضیه استقلال خطاها رد شود و خطاها با یکدیگر همبستگی داشته باشند، امکان استفاده از رگرسیون وجود ندارد.آماره دوربین- واتسون به منظور بررسی استقلال خطاها از یکدیگر استفاده می شود که اگر مقدار آماره دوربین – واتسون در فاصله 5/1 تا 5/2 باشد فرض همبستگی بین خطاها رد  می شود و می توان از رگرسیون استفاده کرد. مقدار آماره دوربین- واتسون طبق جدول   (14-4) 1.727  می باشد و این عدد نشان می دهد که خطاها از یکدیگر مستقل هستند و بین خطاها خود همبستگی وجود ندارد و فرض همبستگی بین خطاها رد می شود و می توان از رگرسیون استفاده کرد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف تحقیق:

پس از تحقیق بال و براون این مسئله مطرح می شود که چرا بازار به اخبار خوب و بد واکنش متفاوتی نشان می دهد. چرا سود بخش کمی از تغییر در قیمت را تعیین می کند و چه عواملی می تواند در واکنش بازار بر سود غیر منتظره تاثیر گذار باشد. بعد از تحقیق بال و بران تحقیقات متعددی انجام شد که در آنها به بررسی عوامل مختلف تاثیرگذار بر ضریب واکنش سود پرداختند، نتایج این تحقیقات منجر به شناسایی عوامل مهم تاثیرگذار بر ضریب واکنش سود گردید.

هدف اصلی این تحقیق آزمون واکنش بازار نسبت به سود غیر منتظره با تاثیر از ریسک عدم پرداخت است . و بیان این موضوع که بازار تمایل دارد نسبت به سودهای غیرمنتظره ای که ناشی از ریسک عدم پرداخت است واکنش نشان دهد. در واقع این تحقیق نشان می دهد که ریسک عدم پرداخت یکی از عوامل تاثیرگذار بر واکنش سرمایه گذاران نسبت به سودهای غیر منظره است.

همچنین از دیگر اهداف این تحقیق می توان به کمک به سرمایه گذاران و سایر استفاده کنندگان از اطلاعت مالی برای فهم بیشتر عناصر صورتهای مالی و تاثیر آنها بر ضریب واکنش سود اشاره کرد.

بررسی تاثیر ریسک عدم پرداخت بر ضریب واکنش سود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : بررسی تاثیر ریسک عدم پرداخت بر ضریب واکنش سود با فرمت ورد

Author: 92

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *