پایان نامه رشته حسابداری: ارتباط بین نقدشوندگی محاسبه شده براساس شاخص آمیوست وبازده غیرعادی سهام در بورس اوراق بهادار

دانلود پایان نامه

 thesis-download-2

عنوان کامل پایان نامه :

  رابطه بین ریسک نقدشوندگی و بازده غیرعادی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

3-1 مقدمه

دستیابی به هدفهای علم یا شناخت علمی میسر نخواهد بود ، مگر زمانی که با روش شناسی [1]درست صورت پذیرد . به عبارت دیگر تحقیق از حیث روش است که اعتبار می‌یابد نه موضوع تحقیق . روشهای تحقیق به عنوان هدایتگر جستجوهای علمی درجهت دستیابی به حقیقت به شکلهای مختلف دسته بندی می شوندکه هرکدام ازاین دسته بندی ها دربرگیرنده روشهای مختلفی هستند که کاربردها، مزایاومعایب خاص خودرا دارند. پژوهشگربایدتوجه داشته باشدکه اعتبار دستاوردهای تحقیق به شدت تحت تأثیر اعتبار روشی است که برای تحقیق خود برگزیده است (خاکی،1382).

منظور از روش تحقيق علمي، پيروي از رويه منظم و سيستماتيكي است كه در جريان استفاده از روش­هاي آماري و مرتبط ساختن عوامل موضوع تحقيق بايد رعايت گردد. در واقع روش تحقيق علمي، شامل اندازه گيري و ارزيابي و مقايسه عوامل بر اساس اصول و موازين پذيرفته شده از طرف دانشمندان، براي حل مشكلات و مسائل بوده و مستلزم قدرت انديشه و ظرفيت تعمق، تشخيص، قضاوت و ابتكار است (كيقبادي و ستاري، 1354، 20)

در این فصل به منظور آزمون فرضیه ها از روش داده های تلفیقی ایستا و پویا استفاده شده است. در روش داده های تلفیقی ایستا پس از انجام آزمون های اولیه و تخمین مدل، اقدام به برآورد ضرایب مدل با استفاده از روش حداقل مربعات تعمیم یافته برآوردی (EGLS) می گردد.

در اين فصل مراحل انجام تحقيق مورد بررسي قرار مي­گيرد. روش تحقيق، ويژگي­هاي تحقيق، فرضيه­هاي تحقيق، جامعه مطالعاتي، نحوه جمع­آوري داده­هاي مربوط به متغيرهاي تحقيق و چگونگي تجزيه و تحليل اين اطلاعات نيز در اين فصل مورد توجه قرار گرفته است.

3 ـ 2  روش تحقيق

دشوارترين گام در فرآيند تحقيق، مشخص كردن مسئله مورد مطالعه است. نخست آن­كه درباره يك چيز، يك مانع يا يك موقعيت مبهم ترديد وجود دارد، ترديدي كه نيازمند تعيين است. در هر تحقيق ابتدا بايد نوع، ماهيت، اهداف تحقيق و دامنه آن معين شود تا بتوان با استفاده از قواعد و ابزار مناسب و از راه­هاي معتبر به واقعيت­ها دست يافت (سرمد و همكاران، 1381، 170).

بنابراين پژوهش حاضر از نظر طبقه­بندي بر مبناي هدف، از نوع تحقيقات كاربردي است. هدف تحقيق كاربردي، توسعه دانش كاربردي در يك زمينه خاص است. هم چنين تحقيق حاضر، از نظر روش و ماهيت از نوع تحقيق توصيفي ـ همبستگي است. در اين تحقيق هدف، تعيين ميزان رابطه متغيرهاست. براي اين منظور بر حسب مقياس­هاي اندازه­گيري متغيرها، شاخص­هاي مناسبي اختيار مي­شود (همان منبع، ص172). تحقيق حاضر از نوع پس رويدادي (با استفاده از اطلاعات گذشته) بوده و از لحاظ هدف کاربردي است. به منظور گردآوري ادبيات تحقيق از روش کتابخانه‌اي استفاده شده است. روش اين تحقيق از نوع توصيفي و همبستگي مبتني بر داده‌هاي ترکيبي است و براي بررسي ميان متغيرهاي مستقل و وابسته آن از روش آماري رگرسيون چند متغيره استفاده مي شود. تجزيه و تحليل داده‌ها بر اساس روش مطالعه داده‌هاي ترکيبي[2]رگرسيون داده‌هاي ترکيبي با اثرات ثابت (پنل) است.

تحقیق توصیفی، آنچه را که هست توصیف و تفسیر می کند و به شرایط یا روابط موجود، عقاید متداول، فرآیندهای جاری، آثارمشهود یا روندهای درحال گسترش توجه دارد. توجه آن در درجه اول به زمان حال است، هرچند غالباً رویدادها وآثارگذشته را نیزکه به شرایط موجود مربوط می شوند مورد بررسی قرارمی دهد (جان بست [3]،125،1371).

از بعد فرایند، یک تحقیق کمّی، تحقیقی است که با یک نگرش عینی به جمع آوری و تحلیل داده های کمّی می پردازد. در تحقیقاتی که به روش همبستگی انجام می شوند، هدف اصلی، مشخص کردن رابطه بین متغیرهای کمّی است و اگر این رابطه وجود دارد تا چه اندازه می باشد. در این تحقیق از دو دسته آزمون برای اثبات فرضیه ها استفاده می شود:

توصیفی

از آماره های میانگین و انحراف معیار برای مقایسه ضریب تغییرات متغیر ها نسبت به یکدیگر.

استنباطی

از آزمون رگرسیون چند متغيره به منظور بررسی ارتباط یا عدم ارتباط متغیرها با یکدیگر و ضریب تعیین برای توصیف تغییرات متغیرهای تحقیق نسبت به یکدیگر استفاده می کنیم. آزمون دوربین واتسون [4]برای بررسی خود همبستگی داده ها ،از آزمون F برای بررسی رابطه رگرسیون و از آزمون T برای بررسی معنی دار بودن ضرایب بدست آمده استفاده می کنیم تا معلوم شود که آیا رابطه بین متغیرها معنی دار است.

این تحقیق مبتنی بر اطلاعات واقعی موجود در بازار سهام است که با انجام روشهای آماری برای تأیید یا رد فرضیه ها استفاده خواهند شد.

اطلاعات لازم برای این تحقیق از بانکهای اطلاعاتی ،سازمان بورس اوراق بهادار [5]، شرکتهای اطلاع رسانی بورس اوراق بهادار [6]،مرکز تحقیقات بورس اوراق بهادار،از سایت شرکت بورس اوراق بهادار [7]، و…. استفاده می شود. بخش تئوری موضوع اختصاص به مطالعات کتابخانه ای و مطالعات کاربردی گذشته دارد. در این تحقیق بر آن هستیم تا نمونه مناسبی از شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران را انتخاب کرده و آزمونهای آماری لازم را برای رد یا قبول فرضیه های پژوهش در مورد آنها به عمل آوریم. تجزيه و تحليل و پردازش داده‌ها با بهره‌گيري از روش هاي معمول اقتصاد سنجي و مدل هاي رگرسيوني صورت‌ مي‌گيرد. بدين منظور با استفاده از نرم افزار EVIEWS 7 داده‌هاي ترکيبي [8] در … شرکت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار در فاصله زماني 1390 – 1385 مورد تجزيه و تحليل قرار مي‌گيرد.

از رگرسیون به منظور بررسی و ارتباط یا عدم ارتباط متغیرها با یکدیگر استفاده می کنیم و از ضریب تعیین به توصیف تغییرات متغیرهای فرضیه نسبت به یکدیگر می پردازیم. در ادامه برای تحلیل رگرسیون و همبستگی، آزمونهای F وTدر سطح اطمینان 95 درصد در نظر گرفته شده‌اند.

[1]-Methodology

[2]-Panel Data

[3]-Best

[4]-Durbin-watson

[5]-SEO

[6]-SENA

[7]-IRbourse

[8]-Panel data

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف تحقیق:

  • تبیین نظری و تئوریک مبانی ریسک ونقدشوندگی و چگونگی ارتباط آن با بازده غیرعادی یک سال پیش رو و پیش بینی بازده غیر عادی سهام،
  • بررسی عوامل موثر بر بازده غیرعادی سهام شرکت ها،
  • بررسی تأثیرات ریسک نقدشوندگی بر بازده غیرعادی سهام شرکت ها در صنایع مختلف بورس اوراق بهادار،
  • تبیین رابطه ریسک نقدشوندگی شرکتها و پیش بینی بازده غیرعادی سهام یکسال پیش رو .

رابطه بین ریسک نقدشوندگی و بازده غیرعادی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : رابطه بین ریسک نقدشوندگی و بازده غیرعادی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار با فرمت ورد

Author: 92

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *