پایان نامه ملاحظات شرعی بانکداری اسلامی

دانلود پایان نامه

 

1-4 چارچوب نظری و مدل تحقیق:

مدلی که در این تحقیق استفاده شده است با توجه به تحقیقی بود که در سال 1387 توسط سه تن از اساتید موسسه آموزش و پزوهش اسلامی وابسته به بانک توسعه اقتصاد انجام شده است. این تحقیق پزوهشی کاربردی و دقیق در پاسخ به چالشها می باشد که نظر یکصد تن از اساتید و فعالان بانکداری اسلامی را شامل می شود این تحقیق هم تحلیلی می باشد و هم تجربی. در بخش تحلیلی، ادبیات موجود در بانکداری به طور کامل مورد بررسی قرار گرفته و در بخش کاربردی سعی شده است تا اطلاعات آماری مرتبط با فعالیت های اصلی بانک های اسلامی جمع آوری شود و با تکنیک های مختلف آماری مورد بررسی قرار گیرد. برای این تحقیق پرسشنامه 30 سوال تهیه و برای 100 نفر از محققین، بانکداران و فقها در سرتاسر جهان فرستاده شد. که 60 نفر از این افراد، فرم را پر کرده و آنرا بازگرداندند. با توجه به اطلاعات بدست آمده فقدان مهندسی مالی، عدم نقدینگی داراییها، جهانی سازی و فقدان مشارکت در سود و زیان در چالش اول مواجه با بانکداری اسلامی در نظر گرفته شده است.

منظور، داوود و محمدی، محسن، بانکداری اسلامی در رقابت با بانکداری متداول، موانع و چالشهای پیش رو در مجموعه مقالات نوزدهمین دوره بانکداری اسلامی. در این پژوهش به صورت اجمالی به تشریح تفاوت های بانکداری اسلامی و متعارف می پردازد و سپس با در نظر گرفتن وضعیت موجود بانکهای اسلامی، به بررسی اهم مشکلات این موسسات، از جمله ملاحظات فقهی نبود چارچوب قانونی، نظارتی و نهادی مناسب، محدودیت ابزارها و بازارهای مالی اسلامی، وجود مشکلات عملیاتی، حاکمیت شرکتی، مسئله نقدینگی و مدیریت ریسک و موضوع آموزش، تحقیق و توسعه مولفه های نظام بانکی می پردازد.

 

 

 

 

 

فقدان ساختار مناسب

 

 

 

(شكل 1-1 مدل تحقيق)

بر اساس اين مدل، رشد بانكداري اسلامي به عنوان متغير وابسته در نظرگرفته شده است و فقدان مهندسي و ابزارهاي مالي مناسب، ، عدم استقلال بانك مركزي، چهارچوب ساختاری، چهارچوب نظارت، قوانین و مقررات و بالاخره فقدان تمهیدات لازم برای مشارکت در سود و زیان به عنوان متغيرهاي مستقل درنظرگرفته شده است.

سوالات یا فرضیات تحقیق

1) فقدان ساختار مناسب در عدم رشد بانکداری اسلامی ایران موثر است.

2) فقدان مهندسی و ابزارهای مالی مناسب در عدم رشد بانکداری اسلامی ایران موثر است.

3) ضعف نظارت در عدم رشد بانکداری اسلامی ایران موثر است.

4) ضعف قوانین و مقررات در عدم رشد بانکداری اسلامی ایران موثر است.

5) عدم استقلال بانك مركزي در عدم رشد بانکداری اسلامی ایران موثر است.

6) مشکلات عملیاتی در عدم رشد بانکداری اسلامی ایران موثر است.

1-5 روش تحقيق:

تحقیق حاضر یک تحقیق پیمایشی است. این نوع از تحقیقات عبارتست از مشاهده پدیده ها به منظور معنا دادن به جلوه های مختلف اطلاعات جمع آوری شده و  از دو مرحله تشکیل شده است 1)مشاهده دقیق و نزدیک پارامترهای مورد پژوهش در جامعه 2) جمع آوری اطلاعات و معنا دادن به آنچه که مورد پژوهش قرار می گیرد. و به طرحهای اساسی تحقیق زمینه یابی، از روش دلفی استفاده می شود در واقع زمانی که بخواهیم درباره اتفاق نظر یک جمع صاحب نظر درباره یک موضوع خاص به بررسی بپردازیم از روش دلفی استفاده می کنیم(صفرزاده 1385)

 

1-6 قلمرو تحقيق(موضوعي،مكاني،زماني):

قلمرو موضوعی: موضوع این تحقیق بررسی موانع رشد بانکداری اسلامی در ایران می باشد که کلیه تعاریف نظام بانکی و بانکداری بدون ربا را و روشها و سیاست های اجرایی بانکداری بدون ربا را شامل می شود:

قلمرو زمانی: این تحقیق از آبان  سال  1390 تا پایان تیر ماه سال 1391 به طول انجامید.

قلمرو مکانی : با توجه به این که نمونه انتخابی از کارشناسان و صاحب نظران سیستم بانکداری در شهر تهران را شامل می شود، در نتیجه از نظر مکانی به تهران محدود می شود.

 

 

 

1-7 جامعه آماري:

جامعه مجموعه ای از همه عناصری است که مورد مطالعه قرار می دهیم و سعی داریم در مورد آن نتیجه گیری نماییم که دراین تحقیق جامعه آماری از مدیران، خبرگان نظام بانکی و کارشناسان بانکداری اسلامی می باشد.

 

1-8 نمونه، روش نمونه گيري و حجم نمونه

هدف اصلی تحقیق کشف اصولی است که در همه موارد صادق باشد پس سعی می گردد که نمونه ای از جامعه انتخاب شود که تمام خصوصیات جامعه راداشته باشد تا بتواند نتایج حاصل از نمونه را به  کل جامعه بسط دهد. با توجه به گستردگي جامعه آماري وعدم دسترسي به همه افراد از نمونه گيري تصادفي استفاده شده است بطوریکه که از مدیران، خبرگان و كارشناسان بانكي به طور تصادفي اطلاعات جمع آوري  مي گردد.

1-9ابزار گردآوري داده ها (اطلاعات):

در این تحقیق از پرسشنامه که یکی از ابزارهای رایج تحقیق و روشی مستقیم برای کسب داده های تحقیق است استفاده شده است به این نحو که ابتدا پرسشنامه ای با سوالهای باز_پاسخ در خصوص موانع و مشکلات در تحقق آرمانهای بانکداری اسلامی به کارشناسان و صاحب نظران بانکی فرستاده می شود تا پاسخ دهندگان بتوانند پاسخ را به اختیار خود بیان کندسپس پرسشنامه ای با سوال های بسته_پاسخ با توجه به پاسخ های پرسشنامه ابتدایی تنظیم شده است در بین صاحب نظران و کارشناسان توزیع می شود.(صفرزاده 1385)

در ضمن در این تحقیق از روش کتابخانه ای در خصوص گردآوری اطلاعات لازم در خصوص مبانی تئوریک و مبانی تجربی از طریق کتاب ها، پایان نامه ها، اینترنت،  مقالات فارسی و لاتین بدست آمده از ژورنالهای مختلف و نیز اطلاعات منتشر شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران استفاده شده است.

 

1-10 روش تجزيه و تحليل داده:

شیوه تجزیه و تحلیل دادها در این تحقیق به صورت کمی یا آماری است با توجه به این که داده های این تحقیق ناپارامتریک هستند و آزمونهای این داده ها گاهی به عنوان آزمونهای مستقل از توزیع شناخته می شوند، تجزیه و تحلیل با استفاده از آمار استنباطی صورت می گیرد و از آزمون فریدمن جهت رتبه بندی فرضیه ها و از آزمون t جهت تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است.

 

1-11 محدودیتهای تحقیق

تشخیص محدودیتهای تحقیق بسیار مهم است و توجه به این محدودیتها، محقق را در دفاع از یافته هایش مجهز تر می سازد. (صفرزاده 1385).

با توجه به این که این موضوع در بازارهای مالی ایران اهمیت خاصی دارد و با توجه به این که از زوایای زیادی می توان موانع موجود را بررسی کرد در سالهای اخیر مطالب زیادی در پیرامون این مسئله در سطح داخلی و خارجی منتشر شده است که حتی گاهی این مطالب به صورت ضد و نقیض می باشند که پیدا کردن مطالب مفید و صحیح کار بسیار سختی بوده است.

و در نهایت از محدودیتهای این تحقیق می توان به کمبود زمان و منابع مالی و همگاری نکردن بعضی از مدیران و سپرستان سطح بالا برای تحقیق با کیفیت تر اشاره کرد.

 

1-12 تعاریف متغیرها

متغیرهای یک تحقیق باید قابلیت سنجش و اندازه گیری را پیدا کند یعنی باید به شاخصهای عینی تری تبدیل شوند که بتوان آنها را مشخص و اندازه گیری نمود پس باید به شیوه ای تعریف شوند که مشاهده پذیر و قابل سنجش باشند و همچنین معیارهای اندازه گیری در جمع آوری اطلاعات به  گونه ای به کار گرفته شوند  که امکان ارزیابی فرضیه ها وجود داشته باشد .چنانچه این شرایط در مورد تعریف مشخصات متغیرهای مورد مطالعه رعایت شود می توان گفت که متغیر ، تعریف عملیاتی شده است(صفرزاده 1385) لذا تعاریف عملیاتی در خصوص هر یک از متغیرها به صورت زیر ارائه می گردد:

بهره: بهره نگه داری دارایی به شکل پول می دانند زیرا شخص با داشتن پول از درآمد صرفظر می کند که می توانست آن را برای تحصیل داراییهای دیگر به کار برد تا زمانی که بازدهی معادل بهره داشته باشد.( تواناییان فرد 1359)

ربا:عبارت است از بازده، پاداش یا مبلغ جبرانی که بابت زمان بندی بدهی در قرارداد وام مطالبه می شود.(ارسلان طریقی، 2004)

بانکداری متعارف: بانک هایی که فعالیت آنها مبتنی بر بهره می باشد.(رجایی، 1385)

بانکداری اسلامی: همان اهداف بانکداری متداول را دنبال می کند با این تفاوت که ادعا می شود که عملیات بانکی این بانکها بر اساس فقه معاملات اسلامی صورت می گیرد(نجم آبادی 1379 )

ساختار: چارچوب در جهت اجرای یک برنامه هدف بندی  و مدون و آماده سازی بسترهای لازم برای دستیابی به هدف( میرشاهی 2007)

مهندسی مالی: مجموعه طراحی ابزارهای نوین مالی، توسعه و اجرای صحیح فرایندهای مالی و فرموله کردن راه حلهای مناسب در فرایند مالی مهندسی مالی نامیده می شود.(بهزاد نفیسی، چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت، 1382)

 

 

دانلود پایان نامه ها با موضوع بانکداری اسلامی

Author: 92

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *